Специфични форми на кредитиране. Форфетиране.


Категория на документа: Финанси


Изплащане на форфетен дълг с равни погашения плюс лихва върху намаляващия остатък от главницата
Погасителни периоди
1 пер. = 6 месеца
Остатък от главницата в началото на периода

( лв)
Лихва 5,5% върху остатъка от главницата

(лв)
Погашение по главницата

(лв)
Номинална стойност на менителницата при 5,5% лихва за един погасителен период (лв)
1
2
3
4
5
1
180 000
9900
45 000
54 900
2
135 000
7425
45 000
52 425
3
90 000
4950
45 000
49 950
4
45 000
2475
45 000
47475
*
*
24750
180 000
204 750


При този тип техника на форфетиране лихвените плащания са най-големи през първите погасителни периоди и намаляват с всяко следващо плащане .

За осъществяването на този метод се използват следните 2 формули:
N1 =Пt + K0 . p
Номиналната стойност на менителницата с падеж края на втория погасителен период представлява сбор от равната част от главницата и лихвата за един погасителен период,начислена върху остатъка от главницата. По същия начин се определят номиналната стойност на менителниците за всеки следващ период . Или:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специфични форми на кредитиране. Форфетиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.