Специфични форми на кредитиране. Форфетиране.


Категория на документа: Финанси


Nt = Nt-1 - Пt . p

При този тип техника на форфетирането се получава неравномерно разпределение на финансовата тежест във времето , което е основен недостиг на този тип пресмятане .

Пример 2

Погасителни периоди
1 период = 6 мес.
Остатък от главницата в началото на периода (лв)
Погашения по главницата

(лв)
Номинална стойност на менителницата при 5,5% лихва за един погасителен период (лв)
1
2
3
4
1
180 000
45 000
45 000(1+0.055) = 47 475
2
135 000
45 000
45 000(1+0.055)2 = 50 086,12
3
90 000
45 000
45 000(1+0,055)3 = 52 840,86
4
45 000
45 000
45 000(1+0,055)4 =55 747,10
*
*
180 000
206 149,08
При този тип форфетиране,номиналната стойност на всяка менителница е представена като равна част от главницата и е олихвена сложно декурзивно за съответния брой периоди след базисния момент с угворения лихвен процент от 5,5 %. При този тип всяка трата е с вальор базисния момент и срок до падежа съответния брой периоди,след което е платима номиналната и стойност според погасителния план .

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специфични форми на кредитиране. Форфетиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.