Администратори на пенсионните фондове


Категория на документа: Финанси


Администратори на пенсионните фондове
- Пенсионните фондове се дефинират като съвкупност от средства (пул) със строго целево предназчение .
- Частните пенсионни фондове се управляват на капиталово - покривен принцип,независимо дали те са били формирани доброволно или задължително.
- Пенсионните фондове имат юредически самостоятелност,т.с съществуват като обособен юредически лица със собствени активи и пасиви.
- Всеки техен клиент има лична пенсионна сметка.В нея се отразяват акумулираните вноски и дохода от тяхното инвестиране.Наличните средства по личните сметки могат да бъдат инвестирани в различни инструменти. (ДЦК,общински и ипотечни облигации,корпоративни ценни книжа и др.
- Закрити пенсиоони фондове.Кръгът на осигурените в тях лица е ограничен.Обикновенно той включва персонала на дадено предприятие или група от предприятия.Всеки нов член се нуждае от съгласието на всички останали в групата.(Работодателите изискват персонала им да се осигурява в учредения от тях пенсионен фонд с което го лишават от правото за избор.)
- Открити пенсионни фондове.При тях не съществуват бариери за достъп.(Всяко лице може да се сменя своя фонд толкова пъти,колкото е необходимо без да губи осигурителните си права.Единствената административна бариера е таксата по..
- Всички частни пенсионни фондове в Б-я са от отворен тип.В българската практика се администрират универсални,професионални и доброволни пенсионни фондове.
- В универсалните пенсионни фондове задължително се осигуряват за допълнителна пенсия лицата,родени след 31 декември 1959г
- По - често закритите пенсионни фондове се учредяват по инициатива на група от работодатели,обединени в рамките на браншова асоциация.Поради тази причина в много страни тези фондове стоят в основата на професионалните пенсионни схеми.
- Това не означава че те се осигуряват в закрити пенсионни фондове.В Б-я например съществуват професионални пенсионни схеми за задължително осигуряване на лицата,работещи при първа и втора категория труд,независимо от възрастта.Те обаче организират дейността на открити пенсионни фондове и дават възможност на осигурените лица свободно да избират в кой от всички лицензирани пенсионни фондове да участват.
- Закрити пенсионни фондове са самостоятелни управленски единици, т.е нямат администратор,който да организира дейността им.
- Открити фондове се представляват пред трети лица ........

Администратори на пенсионните фондове
В зависимост от начина по който се управляват могат да бъдат класифицирани:
- Пенсионни фондове управлявани на инсти
Схеми за управление на пенсионните фондове
Две базови пенсионни схеми:
- Схеми с дефинирани вноски
- Схеми с дефинирани пенсии

Въведение в корпоративните финанси
Усложняване на вътрешната среда на фирмата:
- Развитие на едромащабно производство и акционерния капитал
Усложняване на външната среда:
- Поява развитие на финансовите пазари
Развитие на икономическата теория
- Развитие на теорията на фирмата
Корпорацията като организация
Разликата между корпорация и отделни лица?
Корпорацията е сбор от много индивидуални лица:
Акционери
Стейкхолдери - кредитори,доставчици,клиенти .Всички те имат различни цели.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Администратори на пенсионните фондове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.