Акредитиви. Понятие и схема на акредитивната операция на банката.


Категория на документа: Финанси


15. Акредитиви. Понятие и схема на акредитивната операция на банката. Видове и механизъм на каредитива. Еднообразни правила на Международната търговска камара(ICC)
15.1Понятие и схема на акредитивната операция на банката Акредитивът се открива по нареждане на платеца с негови собствени средства или за сметка на предоставен специално за това банков кредит. Плащанията по него се извършват под контрола на банката на доставчика. Заплащането на платежните документи става по местонахождението на доставчика като за тази цел купувачът предварително блокира средствата и така плащането на доставчика е гарантирано. Акредитивът се открива на основата на платежен документ наречен Пълномощно за откриване на акредитив. При осъществяване на плащанията купувачът не присъства. Акредитивът може да бъде открит както с предварително блокиране така и с последващо превеждане на сумата на банката. След откриването на акредитива банката на получателя незабавно уведомява получателя в чиято полза е открит, за размера и условията на акредитива. Ако откритият акредитив е неотменяем наредителят няма право да променя условията, установени при откриване на акредитива. При отменяемия акредитив за всяка промяна на условията наредителят е длъжен да уведомява писмено получателя и банката, в която е води акредитивната сметка. Акредитивът се закрива след изчерпване на сумата, след приключване на сделката за която е бил открит както и след изтичане на срока ако е бил предвиден срок и съобразно предвидените условия за неговата валидност. Ако при закриването по сметката на акредитива има средства банката по служебен ред превежда тези средства по сметката на наредителя. Обикновено акредитива се закрива по нареждане на получателя след приключване на сделката. Доставчикът изпраща стоките след като получи съобщението за откриване на акредитив. Плащането става на основата на представени в банката на доставчика фактури, транспортни и др.посочени в пълномощното за откриване на акредитив документи, удостоверяващи изпращането на стоките и извършването на услугите. С депозирането на платежните документи банката веднага задължава сметката на акредитива и заверява сметката на доставчика. При тази форма на плащане разривът във времето от изпращането на стоките от доставчика до получаването на средствата по негова сметка е минимален.
Дотук разгледания акредитив се използва за разплащания в страната. На почти същия принцип действа и при международните разплащания. Той може да бъде обикновен или документарен. При обикновения банката се ангажира да изплати в определен срок сума до посочен размер наведнъж или на части на дадено лице срещу разписка или друг оправдателен документ представен от него. За разлика от него документарният акредитив представлява писмен или телеграфен ангажимент на една банка, поет по нареждане на вносителя да заплати на износителя определена сума пари срещу представяне на договорените стокови документи в рамките на определения срок. Най- често акредитивната операция се осъществява от минимум четири участващи страни:
1.Наредител на акредитива - това е вносителят, който има задължение за плащане по външнотърговския договор. Той дава изрично нареждане до съответната банка за откриване на акредитива, съдържащ всички условия, договорени с износителя.
2.Акредитивна банка - банката, която извършва всички действия по издаването на акредитива. Тя носи главната отговорност за плащане, акцептиране или негоциране на акредитива.
3.Авизираща банка - чрез нея банката издател съобщава на лицето за открития в негова полза акредитив, както и за условията при които може да се усвои. Наред с това авизиращата банка установява автентичността на акредитива пред него; идентифицира нарежданията на износителя пред акредитивната банка; потвърждава издадения от акредитивната банка акредитив.
Освен тези банки в акредитивната операция могат да участват и други банки, като:
1.Потвърждаваща банка - която поема пред бенефициента същия ангажимент какъвто има акредитивната банка
2.Банка платец - това е банката упълномощена от акредитивната банка да осъществи плащането при спазване условията на акредитива
3.Банка акцептант - тя акцептира теглените срещу нея от бенефициента менителници, ако е договорено отсрочено плащане оформено с такъв дългов документ.
4.Негоцираща банка - която е упълномощена от банката издател да негоцира (изкупи) издадените от бенефициента менителници заедно със стоковите документи, предвидени в акредитива.
5.Рамбурсираща банка - тя предоставя необходимите средства на банката платец за да плати на бенефициента или й възстановява вече изплатена сума.
Като форма на плащане акредитивът е абстрактен ангажимент на откриващата банка. За банките важни са единствено документите, а не стоките. Плащането са извършва само ако документите са абсолютно съобразени с условията залегнали в акредитива. За банките участващи в акредитивната операция от значение е само документарното оформяне и развитие на операцията, а не реалното изпълнение на сделката.
Операцията по документарния акредитив протича през два основни етапа: първият включва процедурите по издаване на акредитива, а втория - използването на самия акредитив.
Процедурите по издаване на акредитива обхващат различни правни действия:
1.Вносителят подготвя нареждане за откриване на акредитива и заедно с една молба го представя в своята обслужваща банка.
За износителя от значение е своевременното откриване на акредитива. След получаване на молбата на вносителя банката се запознава с условията по акредитива и проверява състоянието на сметките на своя клиент. Ако всичко е наред тя се съгласява да открие акредитива.
2.Акредитивната банка изготвя акредитивно писмо и го изпраща на банката на износителя
3.Банката в страната на износителя, която е авизираща, преглежда съдържанието на акредитива и установява автентичността му. Ако всички условия са налице тя потвърждава акредитива и го авизира.
4.След получаване на акредитива износителят подробно преглежда неговите реквизити.
Усвояването на документарния акредитив зависи единствено от бенефициента. Този процес включва следните действия:
1.Подготовка на документите от износителя и представянето им в неговата обслужваща банка
2.Изпълнение на плащането или друг ангажимент поет от банката в съответствие с акредитивното нареждане
3.С изплащането на сумата по акредитива банката на бенефициента (потвърждаващата) изпраща документите на банката издател и същевременно задължава нейната сметка или изисква рамбурсиране на сумата от трета рамбурсираща банка, ако участва в такава акредитивна операция
4.Акредитивната банка получава документите и проверява тяхната редовност и ако резултатите от проверката покажат, че те съответстват на акредитивните условия, тя задължава сметката на наредителя и му ги предава, с което той става собственик на стоката.

9

8

3

2 10 11 4 6 7

5

1

1.Договор за покупко- продажба
2.нареждане за откриване на акредитив. Дебитиране на сметката на наредителя
3.Писмо за откриване на акредитив
4.Авизо за открития акредитив
5.Експедиция на стоката
6.предоставяне на стоково-разпоредителни документи
7.плащане в полза на износителя Кредитиране на сметката му
8.изпращане на документите на акредитивната банка
9.превеждане на акредитивната сума
10.предаване на документите на наредителя
11.задължаване (дебитиране) сметката на вносителя

Най-общо документарните акредитиви могат да бъдат групирани по два основни признака - степен на обезпечение на плащането и начин на усвояване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Акредитиви. Понятие и схема на акредитивната операция на банката. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.