Алтернативи за финансово рентиране


Категория на документа: ФинансиЕдно от основните предимства е избягването на двойното данъчно облагане - АДСИЦ не плащат данък върху печалбата, а акционерите плащат единствено 5% данък върху получения дивидент. Според закона за дружествата със специална инвестиционна цел, дружеството разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, получаване на ежегоден доход при наличието на печалба. Други предимства са професионалното управление - АДСИЦ се управляват от екип от специалисти с опит в управлението на активи, познаващи индустрията и пазара и ограничаването на риска за инвеститора - ако индивидуален инвеститор закупи недвижим имот, той обикновено взема заем от банка, който гарантира с имуществото си. При евентуален неуспех на проекта последствията могат да бъдат сериозни. При поява на нови, доходоносни възможности за инвестиции, едно АДСИЦ може лесно да набере средства чрез публично предлагане, докато индивидуалният инвеститор е ограничен. На следващо място цената на акциите на дружества със специална инвестиционна цел им е сравнително стабилна и инвестицията в акции дава възможност за реализирането на необлагаем доход, поради факта, че в България капиталовата печалба не се облага с данъци.

Инвестицията в АДСИЦ носи печалба по два начина:

Първият е от промяна в цените на акциите, когато купените на една цена акции след определен период поскъпнат и вторият начин - под формата на дивидент.

Тук предимството на фондовете за имоти е, че са задължени да разпределят 90% от печалбата като дивидент. Друга публична компания може да реши да задели печалбата или да реинвестира, но при АДСИЦ това не е позволено.

Финансовата ситуацуя на международните пазари направи изключително атрактивно инвестирането в недвижими имоти било то земя, жилищен имот, офис помещение или търговска площ, поради изключително ниските цени. Отдаването под наем на тези имоти срещу рента е разумен възвръщане на капиталовложението. При нужда имота винаги може да бъда реализиран по пазарна стойност дори със значителен доход при подходящи пазарни условия. Имотите притежават особено вложение заради прилежащите разходи за подръжка и различни данъцни тежести, които трябва да се вземат впредвид с оглед минимизиране на негативните ефекти. Друга особеност е високата първоначална стойност на тези активи и дългосрочната възвъръщаемост.

Особена форма на реализирането на определена доходност и алтернатива на депозити и влоговете е живото застраховането. Този финансов профукт е създаден за защита от неблагоприятни последици, когато с нас се е случила някаква злополука или заболяване и ние се нуждаем спешно от средства или ако не дай си боже се случи нещо фатално, да може да обезпечим семейството си. Хората по света спестяват по този начин, защото искат да си осигурят предвидимост в несигурния свят, в който живеят, а не защото са богати. Видовете застраховки живот, които се предлагат на пазара са най-общо в четири направления:
1. Класическа застраховка "Живот",
2. Рента застраховка,
3. Детска застраховка

4. Застраховка свързана с инвестиционен фонд.

Класическата застраховка "Живот", обикновено има много покрия за рискове, които дебнат човек в неговото ежедневие. Като се започне с фатален край от заболяване и злополукам при които обикновено има опции за изплащане на двойния или тройния размер на застрахователната сума, изплащане на определен процент от тази сума при трайна нетрудоспособност или инвалидност и изплащане на болнични, медицински разходи, болничен престой и хирургични намеси. Има и едно покритие, което е уникално по своята същност и го няма при никоя друга форма на спестяване. Това е освобождаване от последващи вноски, ако е настъпил определен процент инвалидност. Част от тези рискове са включени в основната програма, други се добавят при желание на клиента и се заплащат допълнително.

Рентната застраховка е другият основен продукт, който се радва на интерес от страна на инвестращите. За разлика от застраховката "Живот", този продукт е с по-изразен спестовен елемент и с повече доходност. Към него могат да се добавят при желание на някои рискове, основно свързани със злополуки.

Детските застраховки, са насочени към спестяване на средства свързани с бъдещето на детето, за продължаване на образованието, при женитба и други събития. При тях обикновено рисковете, които са свързани с детето, са покритие на временни неработоспособностти. При някои продукти, застрахован може да бъде родителят или друг роднина, а средствата накрая да се изплатят на детето. При изтичането на такава застраховка, детето трябва да бъде пълнолетно.

Застраховките свързани с инвестиционен фонд, започнаха да стават популярни в България, малко преди началото на кризата. Те обикновено са в съчетание, в което застрахователят носи застрахователния риск, а застрахования - инвестиционния. Някой от тях имат и гарантирана сума, но в повечето случаи те се търсят от хора с афинитет към по-големи печалби, за сметка на сигурността на вложението.

Доброволното пенсионно осигуряване е продукт, който е алтернатива на спестовната застраховка живот, затова ако имате покритието на единия продукт. Основната разлика между двата продукта е, че при спестовната застраховка живот имате голямо еднакво по размер покритие от първия ден на застраховката до последния ден. При при доброволното пенсионно осигуряване в началото натрупванията ви са много малки, защото се определят изцяло от вноските ви. В края на периода обаче сумата е много по-голяма от тази, която ще получите по спестовната застраховка живот, защото върху вноските в доброволен пенсионен фонд получавате по-висока годишна доходност. Друга съществена разлика, е че при застраховката не трябва да пропускате нито една вноска, защото няма да можете да се ползвате от покритието по полицата. При доброволното пенсионно осигуряване обаче можете да внасяте когато и колкото поискате. Средствата се натрупват и можете да ги изтеглите във всеки един момент или да ги оставите да станат още повече. При спестовната застраховка живот също можете да изтеглите средствата предварително, но това не е изгодно за вас, защото се удържат значителни административни такси.

Данъчните преференции и при двата продукта са еднакви. До 10% от облагаемия доход се признават за разход, ако средствата са за покупка на полица по застраховка живот или са внесени във фонд за доброволно пенсионно осигуряване. При изтичане на полицата ще платите данък върху вноските, но не и върху натрупаната доходност.

Разнообразието от финансови инструменти и възможности за влагането на сободните капитали позволява на инвеститорите да изберат най-подходящата алтернатива. Определящо за доходът от вложенията е рисковият фактор и продължителността на инвестициония срок. Комбинациите между отделните продукти също е добра стратегия за реализиране на добра доходност. Финансовите решения са част от ежедневието, правилното ориентиране из между тях е в основата на реализирането на човек в съвременното общество, което измерва всичко с печалби и загуби от капитала.

.

1

 Периодичен нетрудов доход от недвижим имот, ценни книжа, лихви от вложен капитал - източник http://bg.wiktionary.org/wiki/рента

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алтернативи за финансово рентиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.