Анализ на бюджет


Категория на документа: Финанси
ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

на тема:
Анализ на Държавния бюджет
на Република България за 2013 г.

Изготвил: Пламен Цонев Георгиев Проверил: доц. д-р Мариана Асенова
Специалност: Финанси
II курс, редовно обучение
Факултетен №: ФИ 1052

Велико Търново, 2013
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод.......................................................................................................................................3
2. Цели на Бюджет 2013..........................................................................................................4
3. Рамка и анализ на Бюджет 2013.........................................................................................6
4. Заключение.........................................................................................................................12
5. Използвана литература......................................................................................................17

УВОД
Произходът на думата "бюджет" е от древнолатинското bulga, която е означавала чувал, торба, чанта, а след това се е трансформирала в древнофренския език в bougette - малка кожена чанта. Пренасянето на думата във финансовата практика става на английска почва. Канцлерът на съкровището на Англия е внасял проектобюджета за разглеждане от парламента в специална кожена чанта или папка, наричана budget. Така започва да се нарича и съдържанието в папката, т.е. сметките за приходите и разходите на държавата.

Думата бюджет се възприема в почти всички страни и придобива международно значение.

Или, бюджетът представлява опис или сметка на предполагаемите приходи и разходи на държавата за предстоящата, респективно текущата година, утвърдени от парламента. И все пак, бюджетът е твърде сложна финансово-икономическа категория и има различни аспекти и страни - правна; финансово-техническа; социално-икономическа; военно-политическа.1

От правна гледна точка, бюджетът има характер на закон, но с един по-особен характер. Той е закон, тъй като се приема и гласува от законодателния орган като закон. Законът обаче се приема, за да се изпълнява. Законът за бюджета може да не се изпълни и това да не породи вина и отговорност. Цялостната приходна система на бюджета освен това се изгражда и регулира от самостоятелна и несвързана пряко със закона за бюджета нормативна уредба (данъчни и други закони и подзаконови нормативни актове). Законът за бюджета има лимитиращ и дисциплиниращ характер главно по отношение на държавните разходи - той фиксира техния обем и структура, които са задължителни за органите на изпълнително-разпоредителната власт.

Или, законът за бюджета има задължителен характер спрямо тавана на разходите и препоръчителен за величината на приходите (затова се определя като закон-условие, както и като законодателен акт). Разбира се, обсъждането и приемането на бюджета може да провокира изменението на някои закони за държавните приходи, като това изменение може да се гласува успоредно с гласуването на закона за бюджета. Освен това при определени условия може да се промени обема и структурата на държавните разходи.

От финансово-техническа гледна точка бюджетът е обобщена сметка за приходите и разходите на държавата за текущата финансова година. Изготвянето на синтетичната сметка е свързано с многомесечна и огромна аналитично-изчислителна работа.

От социално-икономическа гледна точка бюджетът е първостепенен финансово-политически инструмент за разпределение и преразпределение на значителна част от стойността на БВП в отраслов, териториален и в социален разрез.

От военно-политическа гледна точка бюджетът е цифров финансов израз на политиката на правителството, в това число във военната сфера.Най-кратко и точно, бюджетът е основен финансов план на държавата.

Значението на бюджета е огромно и многостранно. На първо място, то се изразява в това, че чрез бюджета финансовата дейност на правителството се поставя под парламентарно-обществен контрол.

Бюджетът не е само инструмент за публична отчетност и контрол върху държавните финанси, но и инструмент срещу политически и финансови злоупотреби.

Твърде важно е значението на съвременния бюджет за балансираното развитие на всички отрасли и дейности в националното стопанство, на социалните отношения, на възпроизводствения процес като цяло. Едва ли би се намерило физическо или юридическо лице или дейност, които не са свързани пряко или косвено с бюджета и да са индиферентни към него. На тази основа бюджетът концентрира интересите и очакванията на цялата нация и държава.

В унитарните държави, каквато е и България, бюджетната система включва две степени - държавен бюджет и местни бюджети. В зависимост от бюджетната система, държавите изграждат своите бюджетни структури, които представляват подредените в йерархичен ред звена и връзките между тях в състава на единния (консолидирания) държавен бюджет.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на бюджет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.