Анализ на финансовото състояние на дружество


Категория на документа: Финанси


-0,15
-0,08
-294,54
6,64
-45,81
Коефициент на рентабилност на собствения капитал
11,16
-0,35
-0,18
-0,15
-103,10
-49,27
-13,12


Коефициент на обща ликвидност

Текущи активи ТА

Коефициент

на обща ликвидност = ------------------ = -----

Текущи пасиви ТП

Причините за широкото използване на този коефициент са няколко:

1. Той отразява хипотетичната възможност на предприятието, че при продажба на всички или част от тях свои текущи активи ще може да изплати всичките си текущи задължения. Колкото е по-голяма величината на текущите активи спрямо текущите пасиви, толкова е по-голяма увереността, че тези задължения могат да бъдат погасени за сметка на тези активи.Следователно той може да се разглежда като своеобразен показател за платежоспособността, отколкото като такъв за ликвидността на едно предприятие в края на годината.

2. Превишението на текущите активи над текущите пасиви осигурява резервен запас за покриване на загуби, които може да понесе предприятието при евентуално ликвидиране на всички текущи активи.
Разпространено е мнението, че този коефициент може да се оцени емпирично. Счита се, че ако той е равен на 2, това е закономерно и всички значения по-ниски от тази норма се приемат за неприемливи, а колкото това значение превишава 2, толкова това е по-добре.

Коефициента на финансова автономност се характеризира със степента на финансова независимост на предприятието от кредиторите и предоставят информация за възможностите на дружеството да обслужва дългосрочните си задължения.

Коефициент на Собствен капитал

финансова =

автономност Пасиви

Показателят Коефициент на финансова автономност, известен още като платежоспособност. В случаите, когато коефициентът на финансова автономност е под единица, е налице на превишение на задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите задължения не са достатъчно обезпечени с имуществото на предприятието и обратно, когато този коефициент е над единица, показва степента на финансова независимост от ползването на чужди средства.

Коефициентът на задлъжнялост изразява степента на зависимост на предприятието от своите кредитори за уреждане на задълженията си. Този показател обикновено е под единица и показва колко задължения са отчетени на един лев собствен капитал. Колкото коефициентът е по-голям от единица, толкова независимостта на предприятието от външни източници на средства е по-голяма. Нивото на задлъжнялост вече се превръща според мнозина анализатори в основен критерий за оценка на дейността на една компания на фона на икономическата криза.Почти всички коефициенти на задлъжнялост през 4-те години са по-големи от единица, което говори, че компанията е сравнително независима от кредиторите си .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на финансовото състояние на дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.