Анализ на инвестиционния риск (магистърски проект)


Категория на документа: Финанси- лихвен - риск от изменения в стойността на активите и пасивите в следствие на промени в лихвените проценти;

- правен - свързан с нестабилността на правната рамка;

- ликвиден - риска дружеството да продаде активи под пазарната им стойност, с цел незабавно посрещне на ликвидните нужди;

- оценъчен риск - рискът, свързан с неправилното или грешното оценяване в процеса на стратегическо планиране или динамичен финансов анализ;

- оперативен - определя се като риск от директни или индиректни загуби, в резултат на неадекватен вътрешен контрол, човешки акт или външно събитие;

- политически - риск от загуби поради политическа нестабилност;

- презастрахователен риск - рискът от изпадане в просрочие на презастрахователя, т.е. да не може да изпълни задълженията си по презастрахователния договор;

- хеджингов - риск от невъзможността отсрещната страна по хеджинговата сделка да изпълни задълженията си;

- регулаторен риск - риск от промяна в регулаторната среда, която да доведе до негативно влияние върху дружеството. Например третиране на счетоводната политика по отношение на инвестициите в задбалансови активи, измерването на техния риск;

- акционерен риск - свързан е с измененията в пазарната капитализация на дружеството (ако то е публично) под влияние на външни инвеститори. Например масови продажби на акциите за кратък период. Рискът е от значение, тъй като има пряка връзка с цената на капитала и възможността за допълнително финансиране чрез емисия на акции.

Обществото на актюерите (Society of Actuaries) разделя рисковете в пет категории12:

* C-1 риск (риск, свързан с активите);

* C-2 риск (ценови риск);

* C-3 риск (риск, свързан със съпоставянето на активите и пасивите);

* C-4 рискове (смесени рискове);

Финансовото разделение на рисковете е друга алтернатива. То помага за разкриване на цялата картина на риска, като се предполага, че от финансова гледна точка рисковете са шест вида13: застрахователни (актюерски), систематичен, кредитен, ликвиден, оперативен и правен.

Актюерският риск възниква в следствие на неточни актюерски калкулации, които водят до изплащане на по-големи средства по щети, отколкото са очаквани или получаване на премиен приход, който не покрива достатъчно риска, който е поет.

Систематичният риск е рискът от изменения в стойността на активите и пасивите на застрахователните дружества, свързани с промени в систематичните фактори. Той често се отнася до пазарния риск, като такъв той може да бъде чрез хеджиране, но не може да бъде напълно редуциран чрез диверсификация. Измененията в стойността на активите и пасивите се предполагат да бъдат причинени от три основни икономически фактора, които представляват основните видове систематичен риск, а именно - лихвен риск, базисен и инфлационен. Въпреки че лихвеният риск е елемент на пазарния риск, важността му за финансовите институции

Кредитният риск е свързан с невъзможността или нежеланието на заемателя да изпълни договорните си задължения.

Рискът от инвестициите в облигации се управлява чрез съставянето на правила за инвестиране в този тип ценни книжа и контрол за спазването на ограниченията за инвестиране. Правилата позволяват за преценка в оценяването а нивото на кредитния риск, свързан с определен актив, адекватността на неговото оценяване и нивото му на ликвидност. Кредитният риск от инвестиции в ценни книжа е ограничен нормативно. Българското законодателство, хармонизирано с това на Европейския съюз, установява инвестиционните правила, което ограничава вида и размера на инвестиционните инструменти, в които дружествата трябва да инвестират.

Ликвидният риск е невъзможността дружеството да събере необходимите средства, за да посрещне задълженията си.

Оперативният риск се дефинира по различни начини. Базелският комитет го определя като рискът от загуби, в резултат от неадекватни или неуспешни вътрешни процеси, човешки действия и системи или от външни събития. Това изключва стратегическия бизнес риск, който е свързан с управленските решения, но включва правния риск. Друг вид оперативен риск възниква, когато институциите са изложени на загуби, поради човешки грешки или проблеми в информационната система.

Легалният риск е свързан със загуби от промени в нормативната база и неблагоприятни за дружеството съдебни решения.

Пазарният риск не е причислен към систематичния, но той е присъщ за всички дружества, тъй като на него са изложени техните инвестиционни портфейли Той е свързан с потенциалните загуби от неблагоприятни промени в цените на инвестиционните инструменти и е съставен от четири вида рискове - валутен, лихвен, борсов и стоков. Това изисква да се приложи методология за цялостно и едновременно оценяване на тези пазарни рискове. В началото на деветдесетте години на миналия век Банката за международни разплащания установява принципите за оценяването на пазарния риск14, като финансовите институции следва да използват нов измерител на риска - стойност под риск (Value-at-Risk). Стойността под риск, изчислява рисковата експозиция на дружеството, на база експозициите му към рисковите фактори, които са наблюдаеми от пазарни данни., а динамичният финансов анализ е симулационен модел на паричните потоци. Той се базира на предположенията на мениджмънта и на компютърно генеририрани сценарии, които предвиждат бъдещото финансово състояние на дружеството.

Инвестиция в широк смисъл на думата се интерпретира като превръщане на ликвидните средства на предприятието в други имущества. Обектите на капиталовложенията имат различен характер:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на инвестиционния риск (магистърски проект) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.