Анализ на инвестиционния риск (магистърски проект)


Категория на документа: Финанси


* ДМА или основни средства (земи, сгради, съоръжения, оборудване и др.);

* Нематериални дълготрайни активи - освен в изследвания, тук могат да се отнесат и инвестиции за маркетинг, реклама, пласмент, реорганизация на предприятието, обучение на персонала и др.;

* Финансови дълготрайни активи - придобиване на съучастия и дялове, цени книжа, предоставени заеми и др.

Характерна черта на инвестициите е, че те представляват значителни разходи, които се извършват в началото на инвестиционния процес, но не дават доход или печалба веднага. Биват реални инвестиции (които се извършват в сферата на производството) и финансови. В зависимост от повода за инвестиране се различават следните категории инвестиции15:

* Принудителни инвестиции, които се осъществяват с цел повишаване надеждността и техниката на безопасност на производството или опазване и възпроизводство на околната среда в съответствие с нови законодателни актове или други задължителни обстоятелства;

* За задържане на пазарни позиции, запазване на създадената репутация и завоювано положение главно чрез подобряване качеството на продукцията;

* За рационализиране на производствения процес и икономия на разходи, повишаващи доходността и производителността;

* За разширяване, с цел увеличаване на наличния производствен капацитет в "традиционните" области от дейността;

* За обновление на основните фондове, предназначени за поддържане непрекъснатостта на дейността и повишаване на равнището на качеството на производството или услугите;

* Рискови, с цел разработване и внедряване на принципно нови продукти (иновации) или завоюване на нови пазари. Тъй като те са с най-голям относителен дял ще се спрем по-подробно на тях.

Многообразните дейности за изпълнение на иновационния проект във фирмата могат да бъдат16:приложно развитие на научния продукт; проектиране; подготовка на фирмата за иновация; опитно производство и усвояване на производството; маркетингови дейности. Независимо от изключителното разнообразие на специфични особености, тези групи дейности могат да бъдат съчетани във времето.

Рискът при приложното развитие на научния продукт

Целта на приложното развитие е научният продукт да бъде приведен във вид, при който ще е възможно неговото внедряване. Обикновено научният продукт се създава, без да се имат предвид конкретните условия, при които ще се произвежда новото изделие или ще се прилага новата технология. Поради това се налага продуктът да бъде адаптиран към спецификата на условията, в които ще се осъществява новият производствен процес и в които функционира фирмата-внедрител. Необходимо е също така да се установят и конкретизират техническите и технологичните изисквания към новия продукт и да се избере вариант за иновация - чрез собствена разработка, закупуване на лиценз и т.н.

В стопанската практика на страната се е утвърдила традицията дейностите по приложното развитие на научния продукт да завършват с разработване на технико-икономическо задание, в което се регламентират техническите и експлоатационните характеристики на новия продукт, условията за експлоатацията му, изискванията за стандартизация и унификация на продукта, ергономичните изисквания към продукта, сроковете за неговото разработване.

Рисковете за проекта, свързани с приложното развитие на научния продукт, могат да се търсят в следните направления:

* Наличие на съответствие между конкретния проблем, решаван с иновацията и избрания научен продукт.

* Наличие на достатъчен иновационен потенциал за адаптиране на научния продукт към конкретните условия.

* Подходящ избор на външна организация за извършване на адаптирането, при условие че се избере този вариант (outsourcing).

* Точно установяване на техническите и технологичните изисквания към продукта, предявявани от потенциалните потребители.

* Избор на най-подходящата форма за трансфер на технологията.

* Избор на най-подходящия източник за придобиване на технологията.

Рискът при проектирането

Дейностите в тази група са насочени към проектиране на новия продукт, технологията за неговото производство, изготвяне на конструкторска и технологична документация. При разработване на идейния проект се формулират възможните варианти за техническо решение и се избират варианти, които удовлетворяват изискванията на заданието и едновременно с това се очаква да са икономически изгодни. Осъществява се и набор от дейности, които потвърждават или отхвърлят техническите и технологичните възможности за практическа реализация на избраните варианти. Идейният проект се разработва в няколко варианта, от които фирмата възложител избира варианта за реализация.

При създаване на работния проект се осъществява разработване на вариант на проект, избран през фазата "идеен проект". Целта е окончателно да се определят техническите решения и принципите на действие на новия продукт и да се разработи неговата конструкция. Едновременно с това се определя необходимостта от допълнително технологично оборудване, като се търсят и възможности за неговото придобиване - чрез самостоятелно изработване или закупуване. При необходимост се създава програма за изпитване на опитния образец, пробната партида и др. Фазата "работен проект" приключва със създаване на необходимата конструкторска и технологична документация.

Рисковете за иновационния проект при проектирането най-често се свързват със:

* Рационален избор на вариант във фазата "идеен проект".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на инвестиционния риск (магистърски проект) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.