Анализ на инвестиционния риск (магистърски проект)


Категория на документа: Финанси


Заключение
Използвана литература

1 Драганов, Хр. Управление на риска, Тракия, 2003, стр. 16-17.

2 Пак там, стр. 17.

3 Bauer, W. and C. Murawski, Risk - back to the roots, NCCR FINRISK, www.nccr-finrisk.ch, 2004.

4 Илиев, Б. Д.Гущеров и В. Василев, Управление на риска в застрахователното дружество, Свищов, 2001, стр. 35.

5 Имаме предвид Илиев, Б. Д.Гущеров и В. Василев, Управление на риска в застрахователното дружество, Свищов, 2001; Драганов, Хр. Управление на риска, Тракия, 2003.

6 Farny, D. Versicherungsbetziebslehre, Karslruhe, 1989.

7 Драганов, Хр. Управление на риска, Тракия, 2003, стр. 213.

8 Пак там, стр. 222.

9 Илиев, Б. Д.Гущеров и В. Василев, Управление на риска в застрахователното дружество, Свищов, 2001, стр. 157-160.

10 Дочев, Д. Теория на риска. Управление на инвестиционния риск. Университетско издателство, ИУ-Варна, 2001, стр. 59 и Недев, Т. Управление на риска, Стопански свят, 2000, стр. 17.

11 Проявява се в не покриване на паричните потоци по активите с тези по пасивите.

12 За първи път в българската литература класификацията е представена от Йотов, Й. И Ж. Христозов, Инвестиции на застрахователното дружество, Свищов, 2003, стр. 30.

13 Babbel, D. F. and A. M. Santomero, Risk Management by Insurers: An Analysis of the Process, Wharton financial institutions center working paper, 96-16, 1996, p. 11.

14 Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks. Bank for International Settlements, January 1996.

15 Адамов, В. и кол. Инвестиции. В. Търново, Абагар, 1998, с. 16.

16 Георгиев, Ив., Цв. Цветков, Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, София, УИ "Стопанство", 1997, с. 147.

17 Матеев, М. Анализ и оценка на риска при избор на инвестиционни решения. София, 2000, с. 8.

18 ПЕТРОВ, В. и Т. Тодоров. Основи на статистиката. В. Търново, Абагар, 2000, с. 126-132.

19 Saaty T., K. Kearns, Analytical Planning. The Organization of Systems, Pergamon Press, 1985, р. 148-155.

20 Markowiz, H., Portfolio Selection, Journal of Finance, 1952.

21 Tobin, James, Liquidity Preference as Behaviour Towards Risk, Review of Economic Studies, 1958.

22 Пътев, Пламен, Управление на портфейла. Велико Търново, Абагар, 1996.

23 Tobin, James, Liquidity Preference as Behaviour Towards Risk, Review of Economic Studies, 1958.

24 Виж СС 32 - Финансови инструменти
??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на инвестиционния риск (магистърски проект) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.