Анализ на инвестиционния риск (магистърски проект)


Категория на документа: ФинансиЕдновременно със създаването на работната документация, ако се налага, се разработва и ремонтна документация за продукта. Ремонтната документация регламентира видовете ремонти, които ще са необходими за новия продукт, периода от времето или броя часове работа между всеки два ремонта, условията, при които ще се осъществяват ремонтите, необходимите процедури за всеки вид ремонт.

Определено време след началото на производството производственият процес протича при утежнени условия. В зависимост от характера на производството и редица други условия продължителността на този период може да бъде различна. Най-често срещаните причини за утежнените условия са: недостатъчният опит на ръководители и работници при осъществяване на производствения процес; наличието на слаби места в системата за снабдяване с ресурси; необходимостта от донастройване на технологичното оборудване и уточняване на технологичните връзки; незадоволителната комуникация между звената и др.

През този период, често наричан "усвояване на производството", усилията на ръководителите на проекта са насочени към достигане на проектирания обем производство и проектираните технически и икономически параметри на производствения процес. Рисковете за проекта, свързани с опитното производство и усвояването на производството, могат да бъдат свързани с:
* Недостатъчно качество на изпитванията и възможност да останат скрити конструктивни и технологични недостатъци.
* Възможно удължаване периода на усвояване на производството.
* Утежняване на условията за работа в по-висока степен от предвидената.

Рискът при маркетинговите дейности

Едновременно с всички описани до момента дейности, през целия период на изпълнение на иновационния проект се осъществява и интензивна маркетингова дейност основно в следните направления:
* Проучване на възможните пазари за новия продукт.
* Проучване на размера на целевия пазар и прогнозиране на пазарния дял.
* Проучване на съответствието между изискванията на потенциалните потребители и характеристиките на новия продукт.
* Пазарни тествания на новия продукт.
* Проучване на насоките за бъдещо усъвършенстване на продукта.

Рисковете за проекта, които могат да се появят във връзка с провеждането на маркетинговите дейности, могат да бъдат:
* Прекалено оптимистични прогнози за обемите на целевите пазари и прогнозния пазарен дял за всеки от тях.
* Неточна оценка на изискванията на потребителите и очакваното съотношение "цена - търсене" на новия продукт.

В зависимост от фирмената инвестиционна политика, инвестирането се реализира в следните направления:

1. инвестиране в дълготрайни материални активи и обновяване на производствената база. Тук се съсредоточават най-големи по обем инвестиции. Основен критерий за оценка на икономическата ефективност от ДМА е срокът за откриване или възстановяване на инвестираните средства. Инвестиционният риск се свежда до риск:

* при определяне на параметрите на машини, механизми, апарати, уреди и съоръжения, създавани или модернизирани в процеса на научно-техническата и изследователска дейност;

* свързан с качеството на работата или на продукцията, която се произвежда с машината и по отношение на разходите за единица произведена продукция;

* свързан с качеството на строително-монтажните работи и срочното въвеждане на мощностите в експлоатация и т.н.

2. инвестиране в краткотрайни активи, рискът се свежда до:

* качеството на доставените суровини и материали и срочното изпълнение на доставките;

* съхранение и опазване на качеството им, както и риск от презапасяване;
* разходни норми и нормативи за суровини и материали.

3. инвестиране в технологичното преструктуриране и усвояване на нови производства. Рискът се свежда до закупуване на остаряла и некачествена технология, провал при технологичния трансфер, слаба квалификация на персонала, незадоволителен финансов мениджмънт, трудно преодолима психологическа бариера и съпротива от страна на производствените работници, подценяване на конкурентите, слаба рекламна дейност, прекалено голям оптимизъм и др.

4. инвестиране в кадри - рискът е свързан с подценяване на фирмената кадрова стратегия и професионализма на мениджърите, слаб персонален мениджмънт, недооценяване на подготовката на резервни кадри, инвестиране в неподходящи личности.

5. инвестиране в ценни книжа - необходимо е да се проучи и оцени финансовото състояние на дружеството, от което ще се закупят ценните книжа. Риск възниква и при промяна на валутните курсове, които се отразяват на цените на ценните книжа в чужбина.

Ключови моменти при провеждането на инвестиционната политика са финансовата оценка и планирането на инвестициите, анализът на финансовата ефективност на инвестиционните решения. Крайна цел е да се даде оценка на качествата на проектите от гл. т. на максимизирането на акционерното богатство.

В литературата се срещат разнообразни класификации на инвестиционния риск, като не се предлага единна и всеобхватна. Основните типове риск се свеждат до:

- риск, свързан с несигурността на паричните потоци от инвестиции;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на инвестиционния риск (магистърски проект) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.