Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието


Категория на документа: Финанси


Анализът като фукция на стопанското управление създава предпоставки за реализацията на основните управленски фунции и същевременно проявява своето действие чрез тях. Анализът може да се разглежда и като относително обособена управленска подсистема. Основни компоненти на тази подсистема са методиката за анализ, информационната база на анализа, специалистите, осъществяващи анализа, и средствата за автоматизация за аналитичната работа. Подсистемата за финансово-стопански анализ може да има различна конфигурация в отделните предприятия в зависимост от тяхната специфика и произтичащите от нея форми на организация на аналитичната работа.

Една от най-разпространените системи за комплексен финансово-стопански анализ включва следните компоненти:
1.Инвестиционен анализ и предварителна оценка на стратегията и тактиката на предприятието
2.Анализ на организационно-техническото равнище на финансово-стопанската дейност
3.Анализ на използването на материалните дълготрйни активи
4.Анализ на използването на материалните ресурси
5.Анализ на използването на персонала и разходите за заплати
6. Анализ на обема, структурата и качеството на продукцията, услугите и основната дейност на предприятието
7.Анализ на разходите и себестойността на продукцията
8.Анализ на величината и структурата на авансирания капитал и активи
9.Анализ на обращението на капитала и активите
10.Анализ на печалбата и рентабилността на предприятието
11.Анализ на финансовото състояние на предприятието
12.Анализ на рентабилността на финансово-стопанската дейност
13.Обобщаваща оценка на финансово-стопанската дейност и конкурентноспособността на предприятието

В системата на комплексния финансово- стопански анализ всеки от блоковете (елементите)се явява относително обособен по отношение на останалите.

Предметът на финансово-стопанския анализ на предприятието е множеството на икономическите, технико-икономическите и социално-икономическите явления и процеси, както и на обуславящите ги фактори, които намират обективно проявление във фазите и етапите на инвестиционната , производствената , търговската и финансовата дейност на стопанското предприятие.

Глава втора:
2. Същност на разходите, себестойността, приходите и финансовия резултат от гледна точка на микроикономиката и счетоводните стандарти
2.1 Методика за анализ на разходите и себестойността

Разходите са основен обект на финансово- стопанския анализ поради тяхното значение за предприятието. Величината, структурата и динамиката на разходите дефинират финансовите резултати. Цел на анализа е обективната оценка на разходите и обуславящите ги фактори.

Разходите представляват намаление на активите на предприятието във връзка с определена икономическа изгода. Развитието на стопанската дейност е свързано с определена динамика на разходите. Необходимо е темпът на производството и продажбите да изпреварва темпа на развитие на разходите. Разходите на овеществен и жив труд намират количествен израз в материалните и трудовите разходи на предприятието. От гледна точка на тяхната икономическа еднородност разходите биват едноелементни и комплексни. Според значението на разходите за протичане на производствения процес те биват основни(свързани с технологията) и допълнителни (свързани с организацията и управлението).

В зависимост от фазата на възпроизводствения процес, с която са свързани в момента на тяхното възникване, разходите се делят на производствени и извънпроизводствени. В зависимост от връзката с обема на продукцията и динамиката на дейността разходите се подразделят на променливи (VC) и условно постоянни (FC).

Според характера на зависимостта от физическия обем на продукцията променливите разходи биват пропорционални, надпропорционални(прогресивни) и подпропорционални(дегресивни). Сумата от променливите и условно постоянните разходи представлява т .нар съвкупни разходи (TC): TC=FC+VC

Отношението на съвкупните разходи към физическия обем на продукцията дефинира величината на средните съвкупни разходи (AC):

AC= TC

Q

Компонентите на средните съвкупни разходи са съответно средните променливи разходи AVC и средните фиксирани разходи (AFC):

AC=AVC+AFC

AVC=VC

Q

AFC=FC

Q
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.