Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието


Категория на документа: Финанси
Критичният обем на продажбите се определя при прилагането на три базисни метода:
* алгебричен метод
* метод на средния пределен доход
* графичен метод

При алгебричния метод за определяне на критичния обем на продажбите се изхожда от базисното равенство:
1. TR-TC=NP
Където:
TR-общи приходи
TC-пълни разходи
NP-печалба
Общите приходи TR, от своя, могат да бъдат изразени като произведение на обема на продажбите q и продажната цена p
2. TR=p.q
Пълните разходи представляват сумата на постоянните разходи FC и променливите разходи VC
3. TC=FC+VC
Като константна величин постоянните разходи не са функция на обема:
4. FC=a

За целите на анализа променливите разходи се разглеждат като пропорционални:
5. VC=bq

където b е коефициент на пропорционалност или променлив разход за единица.

След заместване в 1 получаваме
6. p.q-(a-b.q)=NP

Това е равенство при анализа по зависимостта "разходи-обем-печалба". На основата на посоченото равенство може да се изследва влиянието върху финансовия резултат на промяната на следните фактори:
* Продажната цена
* Променливите разходи
* Постоянните разходи
* Обемът на продажбите

На основата на посоченото базисно равенство се определя и критичният обем на продажбите във физически единици. Това е този обем, при който финансовият резултат е нула. Той обикновено се бележи с qbe и от равенството във физически единици може да се изрази като отношение на постоянните разходи a за периода и разликата между цената за единица p и средния променлив разход (b):

Qbe = a

p-b

За целите на счетоводния анализ като отделен показател се определя разликата между цената p и променливия разход за единица (b). В счетоводната литература този показател е прието да се дефинира като пределен доход за единица или среден пределен доход (m).

p-b=m

Изчислен като абсолютна величина показателят за средния пределен доход може да се използва при определяне на критичния обем на продажбите във физически единици. Ако заместим разликата между цената p и променливия разход за единица b във формула 7 с показателя за среден пределен доход m, физическият критичен обем ще се определи като отношение на постоянните разходи и пределния доход за единица

qbe = a

m

Счетоводният анализ по зависимостта "обем-печалба" е свързан с изследване на зависимостта между разходите и резултатите от дейността на предприятието. Изходна постановка при анализа е разкриването на отношението между изменението във финансовия резултат и изменението на физическия обем на продажбите в критичната точка спрямо началото на дейността. Анализът се прилага при еднопродуктова и многопродуктова структура, посредством аритметичен и графичен способ.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.