Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието


Категория на документа: Финанси6.1 Анализ на зависимостта "Обем-Печалба" при еднопродуктова структура

В основата на анализа по зависимостта "обем-печалба" при еднопродуктова структура е заложено базисното равенство за изразяване на печалбата, което е използвано при анализа "обем-разходи-печалба", а именно: p.q-(a-b.q)=NP

На основата на посоченото -равенство може да се определи печалбата при нулев обем дейност и съответно печалбата в критичната точка на продажбите. Точките, които описват посочените две състояния от дейността на предприятието са в основата на изграждането на графичното изображение на зависимостта "обем-печалба".

6.2 Анализ на зависимостта "Обем-Печалба" при многопродуктова структура

Методиката на анализа при многопродуктова структура принципно не се различава от тази при производството на един продукт. Различието е в изискването всички изходни величини цена p, средни променливи разходи b и пределен доход за единица m да са преизчислени като среднопретеглени величини. Претеглянето на индивидуалните показателисе извършва спрямо относителния дял на всеки един от продуктите в общия обем продажби. Критичният обем на продажбите при многопродуктова структура се определя, както следва:

Qbe= a = a

Pw-bw ...mw
Стойностен критичен обем: TRbe=pwq.qbe
където:
pw-среднопретеглена цена
bw-среднопретеглен променлив разход за единиза
mw-среднопретеглен пределен доход за единица

Финансово-стопанския анализ дава възможност за изучаването на конкретните форми на проявления на общите икономически закони и закономерности в специфичните условия на стопанското предприятие. Посредством финансово-стопанския анализ се дава представа за цялостното финансово състояние на дадена стопанска организация, очертават се основните насоки и тенденции в нейното развитие,с помощта на различни методи и способи.

Литература:

1. "Финансово стопански анализ" -доц. д-р Марко Тимчев

2. "Основи на стопанския анализ на предприятието" - Ваклиев, Чуков, Тимчев

3."Финансово-стопански анализ на предприятието" - Кръстьо Чуков

4. "Управленско счетоводство" -Бойчинка Йонкова

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.