Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието


Категория на документа: Финанси


Допълнителните разходи, необходими за производството на всяка следваща единица продукция, са т. нар. пределни разходи MC. Обстоятелството, че фиксираните разходи не се променят при промяната на обема на продукцията, показва, че динамиката на пределните разходи зависи изключително от изменението на променливите разходи.

Тази закономерност се описва от следната зависимост:

MC=TC1-TC0 = VC1-VC0

Q1-Q0 Q1-Q0

Според икономическата си еднородност за целите на упраавлението, счетоводството и финансово-стопанския анализ разходите попадат в три основни групи:
* Разходи за дейността- разходи за основна и спомагателна дейност в предприятието, разходи за бъдещи отчетни периоди, за организация и упрвление и за продажба на продукция
* Финансови разходи-разходи за лихви, отрицателни разлики от продажба на ценни книжа и от промяна на валутни курсове, комисионни от левови и валутни операции;
* Инвънредни разходи-разходи,имащи случаен характер , свързани с настъпването на непредвидими събития

Източник на данни за анализ на величината, структурата и динамиката на разходите е разходната част на отчета за приходите и разходите на предприятието.

Съществува обективна зависимост между разходите, приходите и финансовия резултат на предприятието. Величината на разходите и приходите дефинират финансовия резултат. Отношението на разходите към приходите представлява мярка за ефективност. Според счетоводните стандарти ефективността на приходите се анализира с показателя

ЕПР= Разходи

Приходи

В методиката на финансово-стопанския анализ и в по-тесен смисъл на финансово-счетоводния анализ е включен показателят "Разходи на 100лв. приходи":

RD100= RD+FR+IR .100,

PRD+FRD+IRD
където:
RD, FR и IR са разходи з дейността, финансови разходи и извънредни разходи:
PRD, FPR и IRD - приходи от дейността, финансови приходи и извънредни приходи.

Факторният анализ на динамиката на разходите на 100лв. приходи се извършва посредством метода на верижните замествания в комбинация с метода на детайлизацията и дяловото участие.

Методическа схема на факторния анализ на показателя разходи на 100лв приходи

1-ва фаза
Анализ на множествените фактори

RD100bp=∑RDbp .100 -RD100= ∑RDtp -RD100tp= ∑RDtp .100

∑PRDbp ∑ PRDbp ∑PRDtp

V∆RD=RD100-RD100p

където:
RD100bp са разходи на 100лв приходи от предходната година(базисен период);
RDbp-разходи, в т.ч за дейността, финансови и извънредни от предходната година (базисен период)
PRDbp -приходи, в т.ч от дейностт, финансови и извънредни от предходната година(базисен период)
RD100-условни разходи на 100лв. приходи
RDtp-разходи , в т.ч за дейността, финансови и извънредни от текущата година(текущ период)
RD100tp-фактически разходи на 100лв. приходи от текущата година (текущ период)
PRDtp-приходи, в т.ч от дейностт, финансови и извънредни от текущата година(текущ период)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.