Анализ на зависимостта между персонално финансово планиране и бюджетиране


Категория на документа: Финанси


Анализ на зависимостта между персонално финансово планиране и бюджетиране

Персоналното финансово планиране е философия, която позволява достигане на финансови цели и по този начин реализира индивидуални потребности и желания. Самият план има различен обхват и съдържание и играе важна роля в управлението, тъй като промените, съпровождащи жизнения цикъл на човека, са основни фактори , оказващи константно влияние върху персоналното финансово състояние. Финансовото планиране е динамичен процес, който изисква последващи действия и контрол, той е приоритетна задача на персоналната политика и обхваща развитието на стратегии и определянето на конкретни цели по отделни сфери от персоналните финанси. Персоналното финансово планиране се преразглежда и преоценява с оглед с оглед реалността по отношение икономическата обстановка, доходите, семейното положение, кариерно развитие, потребностите, данъците. При формирането на финансовите цели трябва да има яснота относно две основни променливи - как да бъдат измерени крайните резултати и какъв е времевия хоризонт за реализирането им. Освен това е необходим детайлен анализ на наличните ресурси , предизвикателствата, рисковете, стратегиите. Процесът на финансово планиране се заключва във формулирането на цели с определен времеви хоризонт, определяне пътя за реализацията им и ресурсното им обезпечаване. Като процес планирането се съпровожда от дефиниране на комплексни действия , водещи до последователност в достигането на формулираните цели, отчитайки потенциалните персонални възможности.Идентифицирането на стратегическите цели се приема като начало в процеса по съставяне на персонален финансов план и персонален бюджет. Смисъла на този процес е да се акцентира върху основните дългосрочни намерения на домакинствата в различни сфери на интерес , което да служи като основа за дефинирането на по конкретни и ясно определени оперативни цели, което служи като механизъм за формирането на персоналният бюджет и и отразява крайния ефект от за домакинството като резултат от провежданата персонална политика. Стратегическите или дългосрочните финансови цели са важна част от персоналния финансов план, чието постигане обезпечава оптимален жизнен стандарт и увеличаване на богатството. Тяхното реализиране изисква изисква мобилизиране на личен финансов ресурс и търсене на допълнителни източници на финансиране. След приключване на този етап, следва етапа на обстоен анализ и съпоставка на възможностите за реализирането им . След събиране и обобщаване на необходимата информация тя подлежи на преглед , при който се извършва идентификация , анализ и селектиране на възможностите , както и подреждането им по приоритетност на сбъдване и то и установяване на възникнали проблеми. Уточняват се и критериите за избор на варианти , при който очакваните ползи да са по - големи от очакваните разходи и да има положително въздействие върху благосъстоянието , социалният статут и здравето на заинтересованите субекти, което налага и правилна оценка на рисковете от неизпълнение на задачите при реализиране на поставените цели. Във връзка с това се налага непрекъснат анализ на взаимодействието между вариантите за финансови и инвестиционни решения, предвиждане на бъдещи последици от настоящите решения и избягване на непредвидени ситуации, разкриване на възможните пречки, за постигане на поставените цели и др. Всяко персонално финансово планиране не трябва да се разглежда самостоятелно , а като час от цялостна стратегия за създаване на богатство през жизнения цикъл. Финансовото планиране е процес на развитие и координатор по отношение на включените елементи за подпомагане на персоналния финансов успех, а основните предпоставки за успех са установяване на финансово състояние и формулиране на целите. те осигуряват баланс между разходи и спестяване и подпомагат ефективното управление на персоналните финанси. И тъй като хората са различни по отношение на образование, религия, здраве, работа, семейно положение и др. персоналните финанси се изграждат на база различията, ценностите и финансовите възможности на всеки индивид.От тук могат да се направят следните изводи по отношение на рационалното финансово планиране:
- Основни ползи от лично финансово планиране увеличават ефективността при вземане на финансови решения , намаляват икономическата на сигурност, осигуряват по- голям контрол на финансови въпроси, по- добри семейни отношения , както и свобода на личния избор
- Лично финансово планиране се влияе от ценностите , потребностите и желанията, доходите , жизнения цикъл, икономическите принципи, както и от променящите се икономически условия.
- Лично финансово планиране включва решения за придобиване н, планиране, спестяване, заеми, разходи, защита, инвестиране и споделяне на лични икономически ресурси.
- Личното финансово планиране изисква решения за настоящите проблеми, бъдещите потребности и финансовите стратегии по отношение създаване и управление на личното богатство.
Бюджетирането е процес на предвиждане на бъдещи персонални разходи и размера на спестяванията на база разполагаемия персонален доход. След установяване размера на дохода от всички източници е необходимо тяхното разпределение на база на предвидените разходи , ежемесечни спестявания , задължителни ежемесечни плащания. Самият персонален бюджет се явява връзка между мобилизацията на средства и постигането на цели.Идеята за бюджетирането се свежда до няколко въпроса.Съдържанието на въпроса : "Какво трябва да бъде постигнато?" акцентира върху формулирането на финансови цели като в начало на процеса по съставяне на персонален бюджет. Отговорът на въпроса" Как може да се постигне?" води до търсена на алтернативни възможности, с чиято помощ поставената цел би могла да бъде постигната. " Кое е най- оптималното решение"- отговорът е свързан с ограничеността на ресурсите и оптимизиране на решенията. На тази база от изложените варианти трябва да се изберат тези , които по отношение на ограничения бюджет посочват възможно най- голяма ефективност.

По своята природа и същност бюджетът е финансов документ, който показва източниците и направленията на ресурсите на икономическите агенти, и е формиран в съответствие с техните потребителски намерения и предпочитания. В икономиката обаче почти невъзможна ситуация, в която бюджета да удовлетворява напълно потребностите. Обичайна практика е обособяване на две групи- икономически агенти с балансиран бюджет и икономически агенти с не балансиран бюджет.

Целта на разработване на персоналният бюджет е детайлизация на индивидуалните доходи и разходи и контролиране на средствата. В зависимост от мащабите на персоналното имущество може да се състави персонален бюджет с различен времеви отрязък ( ежемесечен, тримесечен, годишен) , а възникващият излишък може да бъде използван за увеличение на спестяванията. Източници за покриване на персоналният дефицит се явяват увеличение на дохода, намаление на текущите разходи, инвестициите, привличането на заемни средства. Състава на включените в персоналният бюджет доходи и разходи зависи от възрастта на индивида, а също и от числеността на домакинствата.

В персоналният бюджет всички източници на доходи се идентифицират и разходите се планират с идеята за съвпадение. Самият персонален бюджет следва да има цел, която се постига в рамките на определен период, установява източниците и размера на очаквания доход, да предполага разпределение на средствата по съответните разходни направления и да бъде гъвкав

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на зависимостта между персонално финансово планиране и бюджетиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.