Баланси на международните плащания


Категория на документа: ФинансиТема 10.
Баланси на международните плащания.

Критерии за оценка на тема № 10
Максимален
брой точки - 60
Познава същността на платежния баланс
10
Съставя правилен платежен баланс
20
Анализира политиките на уравновесяване на баланса
5
Познава платежния баланс на България
5

План-тезис:
Обща характеристика на баланса на международните сделки. Структура на платежния баланс. Политика на уравновесяване на платежния баланс. Платежен баланс на България.

Обща характеристика на баланса на международните сделки.

Платежния баланс е основен валутен баланс на всяка страна. В него се отразяват всички плащания. Които възникват между страните за определен период от време (1год.). В него намират отражение плащанията относно вноса и износа на стоки и услуги, движението на капиталите и кредитите. По форма платежния баланс е счетоводен дневник с две колони (Активи и Пасиви). В Активите се включват всички постъпления в страната от чужбина, а в пасива всички плащания в полза на чужди страни. По структура Платежния баланс се състои от различни частични баланси:

1)Баланс на текущите операции(дейности) - състои се от:

а)търговски баланс - обхваща вноса и износа на стоки, независимо дали се плаща в брой или чрез кредит, той активен тогава. Когато износа е по-голям от вноса и пасивен - обратно.

б)баланс на услугите - той включва вноса и износа на услуги - курортни, хотелски, транспортни, съобщителни и др.

в)баланс на прехвърлянията(преводите) - той обхваща паричните и предметни услуги за чужбина, срещу който не стоят непосредствено съответни услуги. Тук се включват и други преводи и гастер-байтери в собствената им страна и др.

2)Баланс на капиталите - той съдържа:

а)баланс на краткосрочното движение на капиталите;

б)баланс на дългосрочното движение на капиталите - тук се включват движенията на дългосрочните финансови сделки - вземанията или задълженията към някоя чужда страна.

в)баланс на промените в чуждестранните активи - промени в резултат на прехвърляне, подаряване и др.

г)баланс на сумите с неизяснен произход - най-често в резултат на статистически грешки.

Платежният баланс е отчетна схема, в която се отразяват всички действително извършени плащания между страните. Той е съотношение между фактическите, т.е. реално извършените плащания на една страна и реално получените от нея валутни постъпления. Платежния баланс представлява отчет по отношение на кредитните и дебитни транзакции между резидентните на една държава и нейните контрагенти за даден период от време. Платежният баланс е разделен на текущ баланс, който регистрира търговските сделки и предоставените услуги, и капиталов баланс. Следователно, платежния баланс е елемент на статистиката и включва данни, които отразяват стопански явления и процеси като потоци, а не като обеми към определен период от време.

Формата на представянето на платежния баланс е различна за отделните държави, тя може да варира дори и за различни периоди в една и съща страна. Многообразните икономически сделки се групират в определени стандартизирани сметки, които се обобщават на свой ред в раздели с цел да се облекчи анализа на данните.

Платежния баланс е заимствал от финансовото счетоводство начина, по който сделките се отчитат. Всяка операция се отразява чрез записване на стойността и в дебита (пасива) и в кредита (актива) на баланса. Като кредит, с положителен знак, се записват: износ на стоки и услуги, получен и начислен доход, компенсиращи записи за безвъзмездно получени реални и финансови ресурси (трансфери), увеличение на финансовите пасиви и намаление на финансовите активи. Като дебит, с отрицателен знак, се записват: внос на стоки и услуги, платен и начислен доход, компенсиращи записи на безвъзмездно предоставени реални и финансови ресурси, увеличение на финансовите активи и намаление на финансовите пасиви.

В активната част на баланса се включват всички постъпили през годината плащания от чужбина в полза на държавата и нейните физически и юридически лица.

В пасивната част се отразяват всички плащания, които държавата и всички местни лица са извършили в полза на други страни.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Баланси на международните плащания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.