Банков риск мениджмънт


Категория на документа: Финанси


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

Курсов проект по дисциплина
Риск мениджмънт в банките

Тема: "Реалности на риск мениджмънт в банковия бизнес"(Сравнителен анализ между HSBCHoldings plc и Standart Chartered)

Студенти: Калоян Драгомиров Дойнов, Фак. № 116794 (50%),БМ -СС Евелина Пожарска

Научен ръководител: (................)
Варна
2013

Контури на рисковото ръководство(структура) в HSBCHoldings plc през 2010,2011,2012 :

Риск Комитетът на банката е създаден през 2010 г. за увеличаване на акцента върху управлението на риска и да се осигури все занапред оглед на рискове и тяхното смекчаване.

Комитета за оценка на риска се отчита на Управителния съвет и носи отговорност за надзор и консултации на Управителния съвет към рисковия апетит, толерантност и стратегия, системи за управление на риска, вътрешния контрол и спазване на изискванията, привеждането в съответствие на апетита към риск на Банката и структури на възнаграждение и поддържането и развитието на подкрепяща културата, във връзка с управлението на риска,подходящо вградени чрез процедури, обучение и лидерски действия.

При изпълнението на неговите задължения, Риск Комитета е тясно подкрепен от началника на риска, главния финансов директор, ръководителят на вътрешния одит и ръководителя по съответствието, заедно с други бизнес функции по отношение на рискове в рамките на съответните им области на отговорност.

Установената рамка за управление на риска и структурата на собствеността осигурява надзор и отчетност за ефективното управление на риска. В групата,рамките за управление на риска насърчават непрекъснат мониторинг на риска за околната среда и комплексна оценка на рисковете и техните взаимодействия..Риск комитета на Банката се фокусира върху управлението на риска и предвижда силно новаторско предвиждане на рисковете и тяхното намаляване. Неразделна част от рамката за управление на риска на групата са: риск апетит, стрес тестове и идентифицирането на възникващите рискове.

Комитета за оценка на риска е подкомитет на Управителния съвет и носи отговорност за надзор и консултации за Съвет относно, наред с другото,и с риск апетита на банката, толерантност и стратегия, системи за управление на риска, вътрешния контрол и съответствието. Освен това, Риск Комитета акцентира върху привеждането в съответствие на наградните структури и поддържането и развитието на подкрепяща културата, във връзка с управлението на риска, подходящо вградени чрез процедури, обучение и лидерски действия.
Сравнение между идентифицираните от банк.групи рискове за HSBCHoldings plc през 2010,2011,2012

Тенденции в капиталовите изисквания за различните видове риск м/у HSBC и Standard Chartered
Column1
Column2
Column3
Column4
Column5

HSBC
HSBC
HSBC
HSBC

RWAs 2012 US$bn
RWAs 2011 US$bn
Capital Required 2012 US$bn
Capital Required 2011 US$bn
Кредитен риск
898.4
958.2
71.9
76.7
Пазарен Риск
54.9
73.2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Банков риск мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.