Банково дело


Категория на документа: Финанси


• Ако съотношенията за капиталова адекватност спаднат под нормативно установените, банковият надзор предприема корективни мерки. В допълнение тези мерки засягат репутацията на банката.
• Банката може да бъде изложена на допълнителен риск, който може да не е обхванат от минималните изисквания за капиталова адекватност.
Четвъртият принцип гласи: Банковият надзор трябва да се намесва на ранен етап, за да предотврати спадането на капитала под нормативно установените съотношения. Той трябва да изисква бързи корективни действия, ако капиталът не е поддържан или възстановен.
Ако капиталовите нива на банката започнат да намаляват обезпокоително, банковият надзор трябва да се намеси, преди те да са преминали нормативната граница. Някои от мерките за въздействие включват: засилване на на мониторинга; ограничаване изплащането на дивиденти; изискването да се разработи и изпълнява план за възстановяване на капиталовата адекватност от банката или изискване за незабавно повишаване нивото на капитала. Разбира се, изборът на мерки се съобразява с конкретните обстоятелства и с оперативната обстановка.
Повишаването на капитала не винаги е търсеният резултат. В някои случаи то е междинна цел, докато дългосрочната цел може да бъде подобряване качеството на вътрешните системи за контрол в банката.
3.3. Пазарна дисциплина
Третият стълб на Базел ІІ засяга основно рамката за оповестяване на информация от страна на банките. Целта му е да допълни изискванията за минимален капитал и надзорния преглед на капиталовата адекватност. По този начин се подобрява пазарната дисциплина чрез разработването на набор от изисквания за оповестяване, които позволяват на пазарните участници да оценяват ключовата информация за капитала, рисковите експозиции, оценката на риска и капиталовата адекватност на банката.
Рамките за оповестяване следва да отговарят на начина, по който висшето ръководство оценява и управлява риска. Според минималните капиталови изисквания на Базел ІІ банките сами могат да избират няколко начина за определяне на съответните рискови тегла и на съответните изисквания за капиталови резерви. Чрез оповестяването на тази информация в публичното пространство те предоставят на пазара информация за експозицията си към различните видове риск, както и опосредстват сравняването на различните банки.
Ръководството на банката може да определи по какъв начин да се публикува рамката за оповестяване – чрез изискванията за счетоводно оповестяване, чрез изисквания, наложени от Комисията за финансов надзор или други изисквания.
Информацията да се оповестява на всеки 6 месеца. Що се отнася до по-активните международни банки, Базел ІІ изисква осъвременяване на рамката им за оповестяване на тримесечие с компонентите на ниво 1 от капиталовата база и общите съотношения на капиталова адекватност. Там, където рисковите експозиции са обект на бърза промяна, банките трябва да оповестяват информация за капиталовата си адекватност на всяко тримесечие. Във всички случаи те следва да осъвременяват своята рамка винаги, когато е подходящо, и не по-късно от нормативно установените крайни срокове.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.