Бюджетна политика на България за 2000 г.


Категория на документа: Финанси


Бюджетна политика на България за 2000 година

Благоприятната външна среда и напредъкът в процеса на преструктуриране на икономиката съдействаха за ускоряване на икономическия растеж. За 2000 г. реалният
растеж на БВП е 5.8% (номиналният БВП е 25453.6 млн. лв.) и е най-високият от 1990г.
Всички основни елементи на разходите на БВП имат положителен принос за растежа.
Темповете, с които се изменяха компонентите на крайното използване на БВП през 2000г. отразяват преобладаващото значение на външното търсене за ускоряване на растежа на БВП.

Икономическото развитие на България през 2000 г. беше силно повлияно от възстановяването на търсенето в международен мащаб, увеличението на международните цени на петрола и обезценката на еврото спрямо щатския долар. Международните цени на суровия петрол се повишиха с над 56% в доларово изражение, а обезценката на еврото беше 15.6% за 2000 г. спрямо 1999 година. През 2000 г. растежът на световната икономика се ускори и оживлението обхвана всички региони.
През 2000 г. потреблението на домакинствата нарасна реално с 3.3%.
Инвестициите в основни активи нараснаха реално с 8.2% за 2000 г. През 2000 г. индустрията се развиваше с най-високи темпове, като в т.ч. промишлеността отбеляза 16.8% реален растеж на добавената стойност.
Инфлацията в България в края на 2000 г. беше 11.4%, а средногодишната 10.3%. Динамиката на цените през годината беше силно повлияна от външни фактори като увеличението на международните цени на петрола, обезценката на еврото спрямо щатския долар и от възстановяването на търсенето в международен мащаб. Вътрешен фактор за повишаване на общото равнище на цените са промените в административно определяните цени. През 2000 г. бяха направени две увеличения на цените на електроенергията - през януари и през август.
През 2000 г. финансовото състояние на банковата система остана стабилно. От
общо 35 действащи банки само четири, предимно клонове на чуждестранни банки,
отчетоха загуба. Показателят възвръщаемост на активите на банковата система за 2000
г. е 3.1% и е по-висок от отчетения през 1999 г. (2.4%).
При изпълнението на консолидираната фискална програма на България за 2000г. основна цел на правителството е продължаването на успешно провежданата през последните години бюджетна реформа и започването на преговорите за пълноправно членство на страната в Европейския съюз.

Политика по изпълнението на приходната част
За 2000 г., отчетеното номинално равнище на приходите и помощите по консолидираната фискална програма е 11 065,1 млн.лв., което представлява 9.2 % преизпълнение спрямо разчетите по програма. В процент от БВП изпълнението е съответно 43.5% от БВП при заложени 43.2% от БВП приходи.

Данъчни приходи
Най-голям дял в реализираните приходи имат данъчните приходи - 78.7% от общите приходи за 2000 г. Основен принос в нарастването им имат приходите на ДДС, данъка върху доходите на физическите лица, акцизите и митата. Като цяло това е следствие на отчетените по- благоприятни вътрешни икономически показатели през 2000 г., въпреки негативното въздействие на външните шокове през годината. Очертава се нарастване значението на ДДС, акцизите, приходите на обществено осигуряване. Намалява относителния дял на данъците върху печалбата, данъка върху доходите на физическите лица и на митата и митническите такси.
През 2000 г. се наблюдава нарастване на дела на социалноосигурителните приходи в БВП - 11.6%, като за предходната година същия е 10.4%. Тези приходи включват здравно-осигурителните вноски за цялата 2000 година, при събирането им за второто полугодие на 1999 г., в изпълнение на Закона за здравното осигуряване.

* Данък върху добавената стойност
Приходите от ДДС надвишават годишния разчет, като по-високите постъпления са свързани както с промените в облагането с ДДС от 01.01.2000 г., така и с чисто икономически фактори като размера на инвестициите, търговското салдо на стоки и нефакторни услуги. Съвкупният ефект се изразява в по-голямо в абсолютен размер реализирано крайно потребление и, съответно, облагаема база и приходи от ДДС.
Промените в режима по облагането и администрирането на ДДСсъщо оказаха положително влияние върху приходите от ДДС. От освободените доставки са изключени доставките на ценни книжа, установяващи права върху стоки. В чл.49, ал.2 разпореждането с предмета на дарението на лицата по ал.1 на чл.49 е освободена доставка само, ако е безвъзмездно. Променен е срокът за внасяне на ДДС при дерегистрация от 60 дни през 1999 г. на 14 дни от 01.01.2000 г.
* Данък върху доходите на ФЛ
Най високи са постъпленията от данък върху доходите от трудови и служебни правоотношения. По-голямата част от приходите са постъпили през ІІ-то полугодие във връзка с индексацията на бюджетните заплати и изплатените допълнителни коледни възнаграждения. Приходите от ДДФЛ са в съответствие с броя на заетите (около 2 млн.души, вкл. в специалните ведомства) и средните заплати по икономическите сектори (средна месечна заплата за страната - 246 лв., вкл. специалните ведомства). Средногодишната данъчна тежест е 14.58%.
* Данък върху печалбата1
Основната част от постъпленията за 2000 г. са от авансови вноски, направени през годината на база облагаемата печалба на фирмите за предходните години -1998 и 1999г.
* Приходи от мита и акцизи
През 2000 г. митническата администрация осигурява 45,0 % от общите приходи на държавния бюджет. По съответните направления на бюджета постъпват общо 2 293.3 млн. лева (1 766.9 за 1999 г.) или с 29.8 % повече отколкото през 1999 година.
От тях 52% са постъпили през втората половина на годината във връзка с увеличения
внос. Около 52% в общата сума на акцизите са приходите от течните горива и над 37%
тези от тютюневите изделия. Над 87% от акцизите са постъпления от местно производство.

Неданъчни приходи
През годината значителни са приходите от приватизация, което се обуславя от интензивността на този процес през годината. През 2000 г. сключените сделки са 589, които представляват 87,5 % от предвидените по Програмата, от които 429 за цели предприятия и 160 - обособени части. Съгласно Програмата предвидените в консолидирания държавен бюджет приходи от приватизация за 2000 г. са в размер на 315 млн. лв.. а заложените в държавния бюджет на Република България за 2000 г. приходи от приватизацията на държавни предприятия за финансиране на бюджетния дефицит - 304,4 млн. лв.

Политика по изпълнението на разходната част

Разходната част по консолидираната фискална програма е изпълнена на 108.1% от годишната програма, и представлява 44.5% от БВП за 2000 г. и 44.7% от БВП - спрямо планираните разходи по програма.
Спрямо предходната година се очертава тенденция на увеличение на нелихвените разходи, основно в частта на социалноосигурителните разходи, поради увеличение на разходите за пенсии и помощи.
Нееднозначна е тенденцията на увеличение на общо нелихвените разходи в реално отношение както към разходите за 1999 г., така и към планираните разходи за 2000 г., съответно ръст с 1.9 % и с 1.3 %. В същото време текущите нелихвени разходи
в реално изражение са нараснали с 3.6 % спрямо 1999 г. и - с 0.6 % спрямо програмата
за 2000 г.
Въпреки направените структурни промени, високо остава нивото на разходите за
издръжка, които бележат ръст от 7.8% от БВП през 1999 г. на 8,5% от БВП през 2000 г.
Във функционално отношение разходите по консолидираната фискална програма
запазват високото си ниво във важните области като образование, здравеопазване иСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бюджетна политика на България за 2000 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.