Борсовата търговия с ценни книжа като съвременно инвестиционно решение в България


Категория на документа: Финанси
НА ТЕМА
"БОРСОВАТА ТЪРГОВИЯ С ЦЕННИ КНИЖА КАТО СЪВРЕМЕННО ИНВЕСТИЦИОННО РЕШЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ"

Разработил: Проверил:...................
........................................, (Доц. д-р ....................)
фак. № .............

София
2014

СЪДЪРЖАНИЕ

У В О Д..........................................................................................................................3

1. Теоретична постановка за особеностите на борсовата търговия в България....................................................................................................................................5

1.1. Същност и оргазанизация на капиталовия пазар в България......................5

1.2. Основни участници при борсовата търговия с ценни книжа на фондовата борса..........................................................................................................................................6

1.3. Ценни книжа и публични дружества..................................................................8

2. Основни особености и организация на борсовата търговия, публични дружества и анализ на цените на ценните книжа...............................................................10

2.1. Пазар на ценни книжа........................................................................................10

2.2. Публично предлагане на ценни книжа и проспект за тяхната емисия.....................................................................................................................................12

2.3. Анализ на SOFIX..............................................................................13

2.4. Анализ на BGREIT.............................................................................................15

2.5. Анализ на BGBX 40..........................................................................16

2.6. Анализ на акциите на "Монбат" АД................................................................17

3. Предимствата на борсовата търговия с ценни книжа като предпоставка за оправдани инвестиции..........................................................................................................19

З А К Л Ю Ч Е Н И Е................................................................................................21

Използвани източници на информация..................................................................22

Приложения...............................................................................................................23

УВОД

В съвременния свят на ожесточена конкуренция и нарастваща глобализация на дейностите и процесите непрекъснатото развитие на бизнеса оказва силно влияние и се явява ключов фактор за стабилността и просперитета на всяка икономика. Дейността на публичните дружества и публичната информация за тях са една добра възможност за осъществяване на успешна инвестиционна дейност. Най-характерната особеност на този вид дружества е публичността и свободния достъп до информация за тяхното състояние и развитие. Много и най-различни са причините, които подтикват икономическите агенти към решението да инвестират, било в реални или финансови активи. Но същността на този процес остава неизменна, а именно, трансформиране на високо ликвидната част от богатството в по-ниско ликвидна. Основните цели, които се преследват са запазване на покупателната сила и реализирането на печалба след определен период от време. Публичното предлагане на ценни книжа и търгуването с тях на Българската фондова борса спомагат за развитието на капиталовия пазар у нас, както и за реализирането на доходи от участие в собствеността на публичните дружества чрез притежание на ценни книжа. В съвременните условия са необходими значителни ресурси за капиталовложения. Банките трудно отпускат дългосрочни кредити за инвестиции, тъй като тейните ресурси се набавят от влогове и депозити. Поради това се налага намиране на различен начин на осигуряване на средства. Една такава алтернатива е закупуването и продажбата на ценни книжа на капиталовия пазар с цел набиране на необходимите ресурси за осъществяване на инвестиции. По този начин борсата успява до най-голяма степен да разреши един от главните проблеми на пазарната икономика, а именно да разпределя капитала между различните отрасли на икономиката по най-бързия и най-ефективния начин, при това на цени, съответстващи на пазарната конюнктура. Винаги съществува и риск при всяка инвестиция, поради което трябва да бъде щателно анализиран и да се намери най-ефективният начин за ограничаването или премахването му. По-големият риск носи и по-голяма доходност. Но решението за инвестиране в по-рискови или по-сигурни начинания е изцяло субективно.

Поради тези причини е актуална и важна темата за дейността и търговията на ценни книжа на публичните дружества. Ето защо е важно и полезно да се разглежда дейността и пазарното и финансово състояние на публичните дружества у нас като един обещаващ и успешен вариант за реализиране на доходи и спомагане за изграждането на икономическа стабилност в страната. Това непосредствено кореспондира и с актуалността и значимостта на разглежданата тематика.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Борсовата търговия с ценни книжа като съвременно инвестиционно решение в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.