Цели на паричната политика


Категория на документа: Финанси


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "ФИНАНСИ"

ПАРИЧНА ТЕОРИЯ И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА - ВТОРО НИВО

ЦЕЛИ (КРАЙНИ)

НА

ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

КУРСОВА РАБОТА

Изготвили: Проверил:
Анна Попова, фак.№ 1120156 Гл.ас. П. Чобанов
Елеонора Крумова, фак.№ 1120197
Мая Божинова, фак.№ 1120128
Мирослава Христова, фак.№ 1120127
Живко Пейчев, фак.№
Специалност: Финанси

София, 2011г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

* ЦЕНОВАТА СТАБИЛНОСТ КАТО ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА.....................................................................................................................3
* ПРИМЕРИ ЗА КОНКРЕТНО ДЕФИНИРАНЕ НА ЦЕНОВА СТАБИЛНОСТ В ПАРИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ГОЛЕМИТЕ ЦЕНТРАЛНИ БАНКИ.................................................................................................7
* ПАРИЧНИ ПОЛИТИКИ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ БАНКИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА....................................................................................11
* РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ВИСОКА И НЕСТАБИЛНА ИНФЛАЦИЯ.................................................................................................................13
* ДРУГИ ЦЕЛИ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЕРИОД.........................................................................................................................15
* МЕЖДИННИ ЦЕЛИ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА...................................17
* ИНФЛАЦИОННО ТАРГЕТИРАНЕ......................................................................22
* ТАРГЕТИРАНЕ НА ВАЛУТНИЯ КУРС.............................................................27
* ПАРИЧНА ПОЛИТИКА, БАЗИРАНА НА НОМИНАЛНИЯ БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ.....................................................................................29
* ФУНКЦИЯ НА ЗАГУБАТА НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА..........................35
* ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА..............................................................................37

ЦЕНОВАТА СТАБИЛНОСТ КАТО ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА

Поуките от историята, икономическата теория и емпиричните изследвания показват, че поддържайки ценова стабилност, паричната политика би допринесла в най-голяма степен за общото благосъстояние, включително за високото равнище на икономическата активност и на заетостта.

Когато няма нито инфлация, нито дефлация, може да се каже, че е налице ценова стабилност, ако усреднено цените нито се увеличават, нито намаляват, а остават стабилни във времето. Ако например със 100 евро може да се купи същата кошница от стоки, както, да речем, преди две или три години, това може да се определи като състояние на абсолютна ценова стабилност.

Горната информация обяснява защо инфлацията и дефлацията са като цяло нежелателни явления. Те наистина са свързани със съществени вреди и разходи.

Ценовата стабилност възпрепятства възникването на такива разходи и носи съществени ползи за всички граждани. Няколко са начините, по които ценовата стабилност способства за постигането на по-високо равнище на икономическо благосъстояние, например във формата на високо равнище на заетост.

Ценовата стабилност допринася за по-висок жизнен стандарт, като способства за:

* намаляване на несигурността, свързана с цялостната динамика на цените, като по този начин повишава прозрачността на относителните цениСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Цели на паричната политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.