Данъчна система в Република България


Категория на документа: Финанси


Висше училище по агробизнес и развитие
на регионите
ЦДО - гр. Велико Търново

КУРСОВА РАБОТА

по

Финанси
Доц. д-р Мариана Асенова

на тема:
Данъчна система в Р. България

Разработил: Елена Димитрова Гьошева
Факултетен № 0715533
Специалност: Стопанско управление
2-ри курс, четвърти семестър, 2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

Данъчната система във всяка страна изпълнява едни специфични функции, свързани с реализирането на приходи за държавата от облагането с данъци на доходите и имуществото на физическите и юридическите лица.

Данъчната система по своя характер е инструмент на държавната фискална политика по отношение на обезпечението на държавните разходи. Тя следва общата финансова политика на държавата за формиране на държавния бюджет и се грижи за неговата приходна част.

Предвид степеннта на важност на данъчната система за държавния бюджет и въобще за поддържането на държавната цялост в следващите редове ще обърнем повече внимание на следните моменти:
- същност и характерни черти на данъчната система;
- структура на данъчната система;
- администриране на данъчната система и т.н.

Особено внимание ще обърнем и на осъществяването на данъчния контрол като специфичен инструмент на данъчната система в страната да установяване, облагане и изземване на дължимите данъци от лицата, подлежащи на данъчно облагане в страната.
1. Данъчна система.
2.1. Дефиниране на понятието "данъчна система".

Под понятието "данъчна система" е прието да се разбира съвкупността от действащи данъци в дадена страна, тяхната организация (начина на събиране на данъци, начина на облагане, контрола върху данъчното облагане) и органите, които осъществяват практическата данъчна политика формират данъчната система.

Данъчната система във една страна е пряко отговорна за изпълнението на основните функции на данъчното облагане, а именно - справедливото разпределение и преразпределение на доходите сред населението и обезпечаването на държавните разходи.

Към съвременните данъчни системи има все по-големи изисквания относно тяхната функционалност и полезност за развитието на икономическите процеси. От тази гледна точка, една ефективна данъчна система трябва да отговаря поне на следните няколко основни критерия:
- да не позволява пазарни изкривявания;
- да не води до свръхданъчно бреме;
- да функционира на базата на ниски административни разходи;
- да не създава пречки за нормално икономическо развитие и да не позволява "прегряване" на икономиката;
- да преодолява проблемите на сивата икономика;
- да осигурява справедливо разпределение и пре-разпределение на доходите сред населението;
- да има ефективен контрол върху реализирането на данъчните приходи;
- да бъде надежна основа за планиране на държавния бюджет;
- да обхваща възможно повече аспекти от стопанските дейности, осъщестявани в страната;
- да бъде предпоставка за справедливо облагане на доходите на населението, според техния размер;
- да притежава всички необходими средства и мерки за контрол на данъчно-приходният процес и финансово-счетоводната отчетност на предприятията и т.н.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данъчна система в Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.