Данък върху доходите на физическите лица


Категория на документа: Финанси
Р Е Ф Е Р А Т

''Данък върху доходите на физическите лица ''

Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи. Един от прилаганите у нас подоходни данъци е данъкът върху доходите на ФЛ. С този данък се облагат доходите на ФЛ, доходите на предпр., на ЕТ и доходите на някой предприятия, които са ЮЛ. Облагаем е общият годишен доход и за данъчна година се приема календ. година. На облагане подлежи доходът, получен през данъчната година.

Данъчно задължени са местните и чуждестранните ФЛ и местните ЮЛ, посочени в закона за облагане доходите на ФЛ.

Местните ФЛ, без оглед на тяхното гражданство са лицата:

- чието постоянно местоживеене е в Б-я;
които пребивават в Б-я повече от 183 дни през всички 365 дневен период. В този случай ФЛ се счита за местно лице през годината, в която пребиваването му надхвърли 183 дни.
Местни ФЛ са и лицата, които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, на нейни органи и/или организации, на български предприятия, чинове на техните с-ва, както и чужди граждани, наети в Б-я от други държави или от м/ународни организации.

Местните ФЛ са данъчно задължени за доходи, произтичащи от източници в България и от чужбина. Чуждестранните ФЛ са данъчно задължени за доходи от източници в Б-я.

Предпр-ята - местни ЮЛ, с годишен оборот за предходната година до 75 млн.лв. се облагат с окончателен годишен (патентен) данък за доходи, произтичащи от източници в Б-я.

Източници на д-ди.

Лице извършва стопанска д-ст на предпр-ия на страната, когато:
Има място на стопанска д-ст или определена база на територията на Б-я;

2.Възлага или изпълнява поръчки на територията на Б-я лично или чрез прокурист, търговски пълномощник или по друг начин;

Трудов доход и доход от предоставяне на услуги е от източник в Б-я, когато трудът е положен или услугите са предоставени на територията на Б-я без оглед на източника, заплащане на труда или на услугите. Независимо от това обаче доходи, платени от местно лице или от място на стопанска д-ст на чуждестранно лице на терит-ята на Б-я, се считат, че са доходи от източник в Б-я. Те са:
1.Възнаграждения за лица, работещи на свободна практика - при условие, че сумата на възнагр-ието се приспада при изчисляването на печалбата или дохода на платеца, или би се приспаднала, ако платецът не бъде освободен от данък в/у печаллбата или от данък в/у дохода;

2.Вазнагр-ия, различни от работна заплата, изплащана на служител или член на управителен или контролен орган, българско ЮЛ, клон на чуждестранно лице, ръководител, пълномощник или служител в търговско представителство на чуждестранно лице по Закона за чуждестранните инвестиции или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни;

3.Пенсии;

4. Дивиденти и разпределения на печалба от персонофицирани и неперсонофицирани дружества, включително договори за съвместна д-ст;
5. Лихви;
6. Наеми, възнаграждения по договори за лизинг, франчайзинг, факторинг и други подобни;
7. Авторски и лицензионни възн-ия;
8. анюитети;
9. Обезщетения и неустойки;

Доходи от изт-ци в Б-я са още:
доходи от селско и горско стоп., доходи от използване на недвижимо имущ-во и положителни разлики от продажба на имущ-во, намиращо се на територията на стр.;
доходи от сделки с дялове в местни др-ва;
доходи от български държ. и общ. ценни книжа, издадени от държавата, общините и местни ЮЛ;
доходи от прехвърляне на предприятие на ЕТ, без оглед дали приобретателят - български гражданин, е местно или чуждестранно лице;

Облагаеми доходи:
На облагане подлежат доходите, произтичащи от:
Трудови правоотношения и от приравнени към тях правоотношения;
Д-ст като ЕТ, независимо дали е регистриран по ТЗ;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Данък върху доходите на физическите лица 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.