Финанси


Категория на документа: Финанси


 Глава I
ФИНАНСИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И ТЯХНОТО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Същност, цели и функции на финансите на предприятието

Най-важното в бизнеса са парите. Всяка фирма си прави сметка колко пари ще изразходи в стопанската дейност и колко пари ще получи. Образуването на паричните фндове и тяхното изразходване за осъществяване на определена дейност представлява същността на финансите на фирмата, а съвкупността от икономическите отношения, които възникват между фирмите, държавата и кредитните институции, образува финансовите отношения.

При започване бизнес са необходими пари, за да се извърши инвестиция (вложение). Чрез тях се създават активите на фирмата. Те съществуват главно под формата на дълготрайни активи (материални, нематериални и финансови) и краткотрайни активи (материални запаси, вземания, финнасови средства, разходи за бъдещи периоди). Всъщност се формира поток на изразходване на пари за активи дълготрайни и краткотрайни и закупуване на факторите на производството. В този общ паричен поток двете направления на разходите коренно се различават помежду си и по принцип е недопустимо средствата да се преливат от едното в другото направление. Ако това се допусне, фалитът на фирмата е сигурен.

Когато започне реализация на стоките и услугите, започва да се формира обратен паричен поток - с посока към фирмата.

Първият паричен поток се разглежда в два аспекта. Единият е свързан с разходи на инвестиции за изграждане на материално-техническата база на стопанската дейност, формират се дълготрайни активи, а другият - за плащане на изхабяването на дълготрайните материални и нематериални активи, за материално-енергетични ресурси и за работна сила. Вторият аспект на паричния поток е свързан с разходи, които образуват издръжката на производството. Паричният поток, който тече от потребителите на стоки и услуги към фирмата, образува приходите.

Най-много тревоги на всяка фирма създава съотношението между приходите от извършваната дейност и разходите за нея. Трудно се получава равновесие между тези два потока на пари - приходи и разходи. Това налага финансовият мениджър или управляващият директор да осъществяват перспективно функциите по управлението на финансите, тяхното планиране и контрол. Задачата на планирането на финансите е да се постигнат целите на фирмата (максимална печалба, развитие и разширяване на фирмата, намаляване на риска в бизнеса), а с контрола се поддържа оптимално функциониране на използваните ресурси. Финансите са силен лост за въздействие върху стопанските процеси, средство за съгласуване на икономическите интереси на фирмата с държавата и партньорите. Всяка фирма има собствена финансова динамика, която е обусловена от условията и от закономерностите на развитието и.

Нагледно можем да си представим финансите на фирмата като един резервоар, който непрекъснато се пълни от паричните постъпления - резултат от продажбите на стоки и услуги, и непрекъснато се изпразва за осъществяване на разходи за инвестиции и за организиране и възпроизводство на производствено-стопанската дейност. Естествено е приходите да бъдат по-големи от разходите. Това създава условия за натрупване на резерви, които могат да се използват за модернизиране и разширяване на материално-техническата база, за продуктово и технологично обновяване, за разширяване на пазарния дял, за намаляване на риска и за решаване на социални проблеми.

Постигането на главната цел на фирмата - получаването на възможния максимум печалба или увеличаване на стойността на фирмата при поемане на минимален риск, изисква добре, гъвкаво и ефективно да се управляват финансите. Това означава, че в условията на многовариантност трябва да се оптимизират финансовите решения и професионално да се използват икономическите принципи, показатели, явления, механизми, методики, фактори и тенденции.

Финансовото управление е сложна комплексна функция. Главната цел на тази функция е създаването на такова равновесие на паричните потоци, което в краен резултат да доведе до повишаване на стойността на предприятието и печалбата. Потоците са резултат от много причини, от много сложни и хитро сплетени влияния, много променливи, сложна вътрешна и външна среда, за преодоляването на които са необходими знания, опит, гъвкавост и навременно решаване на проблемите. Ориентирането в този сложен лабиринт на финансовото управление изисква преди всичко конкретни знания, общи знания за близките области на знанието, управленски навици и поведение, етика и морал. Следователно познанието се превръща във върховна сила. "Човешкият капитал измества паричния капитал" като намалява потребността от материално-енергийни ресурси, труд, време, пространство, капитал и други средства.

Ефективното финансово управление на фирмата е в силна зависимост от конкретната икономическа и социална среда във фирмата и от околната външна среда, която намира израз в идентифициране и оценка на фактори, тенденции и събития, които стоят извън контрола на фирмата, но имат голямо значение за нейното функциониране и просперитет.

Многообразните функции на финансовия мениджмънт на фирмата могат да се подредят по следния начин:

1. Създаване на гъвкава организационна структура, рационални комуникации вътре във фирмата и извън нея и точно определяне на функциите, правата и задълженията на финансовия мениджър и персонала, който управлява, отчита и контролира финансите на фирмата.

2. Изграждане на добра система за счетоводна отчетност, вътрешен контрол и правилно изготвяне на счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите и отчета за движението на паричните средства.

3. Планиране заедно с други управленски органи на продажбите на основата на маркетингови проучвания на продуктите и жизнения им цикъл, оптимизиране на асортимента, планиране на издръжката на производството, отделните калкулации, печалбата и инвестициите. Без поглед в близкото и по-далечно бъдеще, т.е. без разработване на планове и прогнози, не може ефективно да се управлява.

4. Правилно планиране на данъците и данъчните задължения на фирмата и взаимоотношенията и с държавата, местната администрация и други институции.

5. Избор на източници за финансиране и оценка на дивидентната политика с цел оптимално осигуряване на парични фондове за осъществяване на дейността на фирмата.

6. Изгодно структуриране на необходимия капитал и ефективно управление на инвестициите, дълготрайните и краткотрайните активи.

7. Разкриване на умения за финансово управление в условията на инфлация и риск.

8. Извършване на периодични и оперативни анализи на финансовото състояние на фирмата с цел оперативно и стратегически да се управлява финансовата динамика.

Изброените функции (елементи на комплексната финансова функция) показват, че умелото им осъществяване изисква да се прилага съвкупност от икономически принципи, методики и механизми. Всичко това представлява същността, съдържанието, обхвата на финансите на предприятието и финансовия мениджмънт. Той съчетава в себе си научни познания и практически опит, учи как конкретно да се управляват паричните потоци, които циркулират във фирмата с цел да се постигнат желаните резултати. И всичко това се прави върху основата на ефективното използване на многообразните ресурси и постигане на равновесие на интересите-купувач-продавач, кредитните институции и държавата.

Финансите и финансовият мениджмънт на фирмата са в руслото на принципните основи на мениджмънта. Заедно с това трябва да се изтъкне колко съществени са връзките със счетоводството, банковото и застрахователното дело, издръжката на фирмите, цените и ценообразуването, данъчното законодателство, търговския закон и др.

В контекста на изложените зависимости финансовият мениджмънт има своя самостоятелна територия, област на научни знания, които оформят предмета, съдържанието, принципите, подходите и методите за анализ и управление на паричните потоци на фирмата.

Тъй като обект на финансово управление е фирмата, тук не се изучават общите принципи, проявления, тенденции и такива проблеми като инфлация, пазар, ценообразуване и т.н.

Съединяването на научните знания с придобития наш и световен практически опит умножават резултатите от бизнеса. А с разширяването на връзките на фирмите вътрешни и международни, се поставят много нови въпроси пред теорията и практиката на финансовия мениджмънт.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.