Финанси - технология за управление на парите и богатството. Анатомия на държавната икономика


Категория на документа: Финанси


Въпрос 1. Финансите - технология за управление на парите и богатството. Анатомия на държавната икономика.

Основа на изучаването на финансите са доходите на държавата, производствените фирми и домакинствата. Всъщност става дума за трите групи иконом. агенти, които участват в създаването на продукта на труда. Паричните потоци свързани с разделянето на продукта на труда м/у основните участници в неговото създаване включват:
- пар. потоци осигуряващи доходи на държавата
- пар. потоци осигур. доходи на домакинствата
- пар. потоци осигур. доходи на производствените фирми.

Паричната равностойност на продукта се разделя м/у държавата домакинствата и фирмите, които са участвали в създаването му. Това разделяне се осъществява ч/з фин. инструменти, като: данъци, такси, мита, заплати, печалби, парични вноски и помощи. В процеса на разделянето се формират бюджетите на държавата, фирмите и домакинствата. Бюджетът е финансов документ, показващ източниците и направленията на ресурсите на иконом. агенти. Бюджета приема три форми:
- доход на производствените фирми - стойността на матер. р-ди и печалбата
- доход на домакинствата - стойността на трудовите р-ди
- доход на държавата - величината на ДДС

Основният инструмент на трансферите на д-ди са финансите.
Управление на излишъците и недостига на пари - обособяват се две гр. иконом. агенти - с балансирани и иконом. агенти с небалансирани бюджети, в които има излишъци или дефицити на пари. Иконом. агенти с дефицити ще търсят пари, а тези с бюджетни излишъци ще търсят възможност за допълнителни инвестиции (ще предлагат капитали).Ако търсенето и предлагането са в краткосрочен план повечето от решенията се свързват с т. нар. краткосрочни пласменти на капитали и с паричния пазар. Пар. пазар е институция, на която се осъществяват покупки и продажби на пари. Ако става дума за краткосрочни пласменти, движението на парите има две специфични измерения:
1. Краткосрочно предлагане на пари, което по същество е процедура по захранване на пар. пазар с к-ли. Влагането на пари с цел получаването на повече пари е инвестиция. Има няколко възможности:
- правенето на депозити в банките или др. финансови фирми.
- покупка на краткоср. ДЦК
-инвестиции в търговски ЦК
- закупуване на валута
2. Краткосрочно търсене на пари - то се осъществява от иконом. агенти с бюджетни дефицити, които също могат да ползват услугите на паричния пазар. Основният инструмент на търсенето на пари е кредитът.
При краткосрочното търсене на кредит се използват следните фин. инструменти:
- емисия и продажба на ДЦК
- директна покупка на пари от банките - осн. инструмент е банковият или потребителският кредит.
- емисия и продажба на ТЦК- главен представител е търговската полица.
Финансово спестяване и емисии на дългосрочни ЦК - пазара на дългосрочни капитали се нарича още финансов пазар. Става дума за срок на покупко-продажбите на пари по-голям от една год. и предполагащ по-голяма несигурност и риск. Финансовия пазар има две съставки - първичен и вторичен фин. пазар. Първичния е пазар на ДЦК, а вторичния е пазар на частните ЦК.
Особености на дългосрочното търсене на пари - търсенето на пари в дългосрочен план е свързано с намеренията на фирмите да мобилизират капитали за осъществяване и разширяване на своята дейност.Паричните потоци свързани с търсенето на дългоср. к-ли, се формират от:
1. Емисия и продажба на фирмени ЦК - разделя се на:
- емисия и продажба на акции
- емисия и продажба на фирмени облигации
- директно сключване на дългосрочни заеми по линията на банкови кредити.
2. Емисия и продажба на държавни облигации -важно значение имат пар. потоци свързани с:
- търсенето на дългоср. к-ли от централния бюджет и правителството - търсене което се осъществява ч/з емисията и продажбата на облигации, които не водят до растеж на нац. доход и нац. богатство.
- търсенето на дългоср. к-ли от местните бюджети - осн. инструмент са общинските облигации, които са дългоср. дългови ЦК.
Особености на фин. спестяване- Предлагането на пари не е нищо друго освен осъществяване на инвестиции на фин. пазар, което е свързано с т.нар. финансово спестяване. То е дългосрочно инвестиране на к-ли с цел да се извлекат допълнителни доходи. Доминираща роля играят:
- инвестициите във фирмени ЦК - повечето от сделките с тях се реализират на вторичния фин. пазар (фондовата борса). По своята природа фондовата борса е своеобразен барометър на фин. състояние на производствените фирми.
- инвестиции в държ. облигации - повечето от иконом. агенти избират инвестициите в държ. облигации, поради по-малкия риск и гарантираната доходност от държавата.
Управление на богатството - богатството е основна тема в иконом. и финансовата наука. То има 3 базови съставки:реални активи, финансови активи и ликвидни активи. Крайната цел на управлението на богатството е неговото непрекъснато увеличаване. Бюджетът, е инструмент за управление на най-ликвидната част от активите - парите в брой. В/у управлението на багатството съществено влияние оказва инвестиционната култура на притежателя на к-лите. Тя предполага добро познаване на инвестиционните носители и предизвикване на промени в тях в зависимост от иконом. конюнктура, търсенето и предлагането на стоки и ЦК, риска и доходността.
Хегемония на фин. посредници - фин. посредници са фирми които се занимават с управление на покупко-продажбите на пари. Основните инструменти на това управление са депозитите и кредита. Фин. посредници стават 4-ят иконом. агент, който не участва директно в производството, но ч/з посредничеството в пар. сделки в значителна степен предопределя развитието на фин. живот в дад. страна. Дейността на фин. посредници стои в основата на формирането и управлението на следните пар. потоци, свързани с:
- формиране и управл. на СК
- мобилизиране спестяванията на иконом. агенти и управл. на дълговете.
- управление на кредита
- управление на сделките с ЦК, както и банковите инвестиции в ЦК
- уреждане на разплащанията м/у иконом. агенти.
- касово изпълнение на държ. бюджет и обслужването на държ. дълг.
- плащане на данъци и такси в полза на държ. бюджет.
- изплащане на дивиденти и заплати на акционерите в банковата с-ма.
Основните фин. посредници са: банките, застрахователните дружества и осигурителните компании.
Инвестиции в реални активи - важна цел на движението на парите - движението на парите е многообразно и продължително, но идва момент в които дад. пар. поток се трансформира в реални фин. активи и престава да съществува. Обикновено движението на парите завършва, когато те се трансформират в друг тип активи - финансови или реални. Базова цел на движението на парите са реалните активи. Фин. активи са междинна спирка по пътя на движението на порите към стоковия пазар. Инвестициите в реални активи са цел на всеки иконом. агент. Всяка покупка е инвестиция, всяка продажба е възвръщаемост от инвестицията. Следователно движението на парите спира за опред. момент във фин. и реалните активи. Финансите са наука за управление на парите, финанси и фин. дейност има навсякъде, където се осъществява движение на пари. Финансите са система, която дава възможност на иконом. агенти да управляват рационално своето богатство.
Държавно разпределение и преразпределение на дохо-дите (парите) - формирайки своя бюджет и осъществявайки разходите си държавата извършва разпределение и преразпределение на част от продукта на труда. Държавните финанси са дейност по управлението на парите, която обхваща почти половината от пар. потоци в икономиката. Може да се обособят няколко съвкупности от пар потоци, влизащи в обхвата на държ. финанси:
- пар. потоци свързани с поддръжката на иконом. и непроизв. сфера.
- пар. потоци свързани с балансирането на държ. бюджет.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Финанси - технология за управление на парите и богатството. Анатомия на държавната икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.