Финанси - упражнения


Категория на документа: Финанси


Финанси-упражнения
Публични финанси
Фондове за обществено осигуряване в България ( НОИ и НЗОК )
Структура на НОИ ( 5 фонда )
1) Фонд "пенсии" - изплаща обезщетенията за прослужен стаж и възраст, пенсии за инвалид-ност, войнишки пенсии и други
2) Фонд "общо заболяване и майчинство"(ОЗМ) - изплаща парични обезщетения при заболявания и майчинство
3) Фонд "безработица" - изплаща обезщетения при безработица
4) Фонд "трудова злополука и професионална болест"(ТЗПБ) - изплаща обезщетения при възникване на една от двете или и двете
Трудова злополука - по време на трудовия процес и пътят за стигане или прибиране от работното място
5) Фонд "гарантиране на вземанията на работници и служители" (ГВРС)
Фонд "пенсии" е дългосрочен а другите са краткосрочни.
Съществуват два вида на събиране на средствата за осигуровки
1) Фиксирани вноски
2) Фиксирани пенсии
Схемите.
Триклонен модел на осигуряван (схемичката)
ДОО (Държавно обществено осигуряване) - работниците родени до 31.12.1959 година получават пенсии само от този фонд.
Останалите от 01.01.1960 година получават пенсии от трите стълба
ДЗПО (Допълнително задължително пенсионно осигуряване) - той включва два фонда
1) УПФ (Универсален пенсионен фонд) - осигуряват се родените след 01.01.1960 година и работещите 3-та категория труд
2) ППФ (Професионални пенсионни фондове) - осигуряват се родените след 01.01.1960 година и работещите 1-ва и 2-ра категория труд
1-ва категория труд - работата във въздуха водата и земята, а също и танцьори и музиканти
2-ра категория труд - специалните професии извършващи се в опасни условия (АЕЦ, Нефтопре-работване)
3) ДДПО (Допълнително доброволно пенсионно осигуряване) - не е задължително
ДЗПО и ДДПО не се облагат с данък

Тема 1
Косвени данъци
Данъците са - законосъобразно принудително със безспорен характер безвъзмездно пла-щане от физическо или юридическо лице в полза на държавата за финансиране на публи-чните разходи.
Преките данъци са насочени към облагане на имуществото, богатството и дохода (данък общ доход (плосък данък), данък печалба))
Косвените данъци са насочени към реализацията и производството на стоки и услуги (ДДС, акциз, мито)
Косвените данъци се съдържат в цените на стоките и услугите и се прехвърлят за понасяне (плащане) от крайният потребител
Преките данъци засягат доходът при неговото реализиране (получаване), а косвените данъци са свързани в по-голяма степен с неговото разходване.
Косвените данъци са приети като основни приходоизточник за държавата
1) ДДС - данъкът е сравнително млад за пръв път е въведен във Франция през 1948 год., а в България се въвежда през 1994 год. като в туризма ставката му е 9% а за останалите отрасли 20%.
Философия на ДДС - от данъкът върху продажбите се приспада данъкът платен при покупката на стоки и услуги необходими за производството на вече продадената стока и разликата подлежи на разчет с бюджета.
При износ на стоки ДДС ставката е 0%
Когато данъкът върху продажбите е по-голям от данъкът платен при покупката на стоки и услуги разликата подлежи на внасяне в бюджета. В обратният случай разликата подлежи на възстановяване или теглене от бюджета.
ДДС се плаща след извършване на покупко продажба
Формулата за определяне на стойността на данъка е :
Д=ДО*ДС/100
Д - сумата на дължимия данък
ДО - данъчна основа
ДС - данъчна ставка
За да се премине през формулата се пристъпва към две стъпки
Стъпка 1: Определяне на данъчната основа
Стъпка 2: Прилагане на формулата
Когато данъкът се включва в пазарната цена. Размерът се определя чрез формулата
Д=Ц*ДС/ДС+100

Теория за частичен ДДССподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финанси - упражнения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.