Финанси


Категория на документа: Финанси


1 ВЪПРОС ФИНАНСИТЕ – ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПАРИТЕ И БОГАТСТВОТО
Финансите като инструмент за управлението на парите и богатството
В качеството се на технология за движение и управление на парите, финансите създават условие за справедливо разпределение на продукта на труда м/у икономическите агенти (неговите създатели). Това разпределение педопределя първата основна група парични потоци, която влиза в обхвата на финансите. Тези парични потоци са свързани с разпределянето на продукта на труда м/у основните участници в неговото създаване
- парични потоци, осигуряващи дохода на държавата
- парични потоци, осигуряващи дохода на домакинствата
- парични потоци, осигуряващи дохода на производствените фирми
След получаването на дохода от трите групи икономически агенти:
- производствени фирми, домакинства, държавата
Осъществява се допълнително разпределение свързано с:
- плащането на данъци;
- плащането на социални и финансови помощи;
- уреждане на взаимоотношенията м/у фирмите и техните работодатели.
От всичто това се вижда, че основния инструмент за трансформирането на парите (дохода) са финансите.
Управление на излишъците и недостига на пари
В практиката се обособяват две групи икономически агенти – с балансирани и небалансиране бюджети. По-многобройна е групата на небалансираните бюджети – в които има излишък или дефицит на пари. На този фон се обособяват две групи икономически агенти търсещи и предлагащи пари. Ако търсенето и предлагането на пари е в краткосрочен план, говорим за краткосрочен пласмент на капитали на паричния пазар. Тук има две специфични измерения:
1. Краткосрочно предлагане на пари – чрез него се захранва паричния пазар с капитали
- правенето на депозити в банките или други финансови фирми;
- покупка на краткосрочни ДЦК;
- инвестиции в търговски ценни книжа;
- закупуване на валута.
2. Краткосрочно търсене на пари. Основният инстумент за търсене на пари е кредитът. Тук могат да се използват следните финансови инструменти:
- емисия и продажба на ДЦК;
- директна покупка на пари от банките;
- емисия и продажба на търговски ценни книжа.
Извод: краткосрочните пласменти са важна част от движението на парите в съответствие с решенията на икономическите агенти и в зависимост от предпочитанията им към отделните форми на богатството – реални, финансови или ликвидни активи.
Финансово спестяване и емисия на дългосрочни ценни книжа
Има два момента:
1. Особености на дългосрочното търсене на пари. Парични потоци свързани с търсенето на дългосрочни капитали се формират от:
 Емисия и продажба на фирмени ЦК. Различават се:
- емисия и продажба на акции;
- емисия и продажба на фирмени облигации;
- директно сключване на дългосрочни заеми по линията на банкови кредити
Емисия и продажба на държавни облигации. Тук заначение имат паричните потоци свързани с:
- търсенето на дългосрочни капитали от централния бюджет и правителството;
- търсенето на дългосрочни капитали от местните (общински) бюджети.
2. Особености на финансовото спестяване. Финансовото спестяване изразява сделки с дългосрочни капитали на финансовия пазар. Осъществява се с няколко базови инструменти, като водещо заначение имат акциите и облигациите. За разлика от ликвидното спестяване, което е инструмент на краткосрочния пласмент на капитали, финансовото спестяване е система за дългосрочно мобилизиране на капитали в зависимост от целите на инвеститора.
Управление на богатството
Има три базови съставки: реални активи; финансови активи и ликвидни активи.
Крайната цел на управлението на богатството е неговото непрекъснато увеличение. Бюджетът е инструмент за управление на най-ликвидната част от активите – парите в брой. И оттук богатството на икономическите агенти може да се види в разходната половина на техните бюджети. Оттук може да се каже, че управлението на бюджетните разходи в определена степен е управление на богатството. Това управление се осъществява чрез финансови инструменти и е повод за формиране на парични потоци.
Хегемонията на финансовите посредници
Финансовите посредници са фирмите, които се занимават с управление на покупко-продажбите на пари (капитали). Основни инструменти на това управление са депозитите и кредитите. Може да се каже, че финансовите посредниците са четвъртият икономически агент, който не участва директно в производството, но чрез посредничеството в икономическите сделки между тях концентрира огромни парични маси и в значителна степен предопределя развитието на финансовия живот в дадена страна.
Инвестициите в реални активи – крайна цел на движението на парите.
Моментът, в който даден паричен поток се трансформира в реален или финансов актив той престава да съществува. Крайна цел на движението на парите са реалните активи, финансовите активи са междинна спирка.
Финанси и финансова дейност има навсякъде, където се осъществява движение на пари. Концентриран израз на цялостната финансова дейност дава формирането на бюджетите и управлението на разходите – финансите обхващат всички парични сделки. Следователно финансите са система (технология), която дава възможност на икономическите агенти да управляват рационално своите бюджети и своето богатство.
Държавното разпределение и преразпределение на доходите (парите)
Държанвите финанси са дейност по управлението на парите, която обхваща приблизително половината от паричните потоци в икономиката.
Като основни сфери на държавната икономика се обособяват:
- държавни приходи и методи за събиране на държавни приходи;
- държавни разходи и управление на държавните разходи;
- управление и балансиране на държавния бюджет;
- държавно производство на стоки и услуги.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.