Финанси


Категория на документа: Финанси


Р.О – ноционален доход по текущи цени
О – реалният национален доход
Основни изводи от количествената теория са:
I. Има известна връзка между количеството на парите и тяхната стойност: паричният поток - М.V е = на настоящата стойност на националния доход Р.О. колечеството пари в обръщение, скоростта на обръщение на парите и реалният национален доход са независими променливи и не зависят от ценовото равнище.
II. Промените в скоростта на обръщение на парите и реалния национален доход се изравняват, а промените в количеството на парите предизвикват пропорционална промяна в ценовото равнище. Това може да бъде вярно, когато има пълна заетост.
Функции на парите
I. Парите като разчетна единица – в този смисъл парите може да се определят като стока, в която (чрез която) се изразява цената на всички други стоки.
II. Парите като инструмент за плащане –
Парите в тази функция са средство за свободно, окончателно и незабавно плащане. Чрез тази функция всички дългове се изразяват в пари и се уреждат (погасяват) чрез тях. Това е възможно благодарение на общата покупателна сила на парите – най-важната функция. Като средство за плащане парите проявяват и своеобразна продуктивност. Тя се изразява в икономии на разходи и на време чрез намаляване на посредническите сделки, необходими за осъществяване на желаната размяна.
III. Парите, като резерв на стойността на актив на богатството (средство за съхраняване на стойността).
Във функцията си “резерв на стойността”, парите са и елемент (актив) на богатството. Икономическите субекти могат да използват своите доходи или богатство под формата на:
- реални активи; финансови активи; ликвидни активи.
Реалните активи са средство за производство и стоките за потреблиние.
Финансовите активи имат определена доходност, като: дълготрайни финансови активи в движимите стойности (ЦК) и ипотечни кредити; краткосрочни финансови активи; търговски ценни книжа и др.
Ликвидните активи (пари) са: банкнотите, безсрочните влогове и квази парите (срочни влогове, съкровищни бонове, касови бонове - емитирани от банките).

3 ВЪПРОС СЪЩНОСТ НА КРЕДИТА И ЛИХВАТА
I. Кредит. Същност на кредита.
Главният признак на кредита е разкъсване във времето. Всички кредитни сделки са възникнали и включват размяна във времето, между извършването на действието от кредитора (предаване на стоката на длъжника) и времето на равностойното задължение на длъжника за погасяване на задължението.
Кредитът може да се определи и като икономическо отношение, което възниква при предаване на стойности между субекти за временно ползване при условие за връщане.
Отлагането на плащането в бъдеще е основна характеристика на кредита. Друга характеристика е рискът, който също произтича от елемента “време”. Рискът е за продавача или заемодателя.
Погледнато по-широко, кредитът е вид бизнес – финансиране и фаза на маркетинга, тъй като неговата функция е да улеснява движението на стоки по каналите на търговията, както и тяхното крайно потребление.
Кредит и дълг. Кредитът е различно от дълг. Кредитът е доверие и възможност. Дългът е неплатената част на минала сделка, осъществявана на кредит.
Кредитът е покупателен капацитет или капацитет за получаване на заеми; дългът е иск на кредитора за определена сума.
Кредитен обем – общата сума на дейностите (сделки извършвани на кредит).
Кредит и благосъстояние – кредитните сделки само прехвърлят, но не увеличават благосъстоянието.
Самият кредит не е състояние, а фактор, който допринася за нарастване на състоянието. Благосъстоянието на обществото се увеличава не от кредита, а от ползването му. Субекти на кредита – индивидуалните субекти (потребителите); бизнесмените – съществен субект; държавните (правителствени) субекти и като кредитор и като носител на дълга.
Източници на кредита – два са основните източници на средства – спестяванията и формираните фондове.
Роля на кредита – като икономическа функция на кредита обикновено се посочва, че той служи в икономиката като средство за обмяна (размяна).
Друга икономическа функция на кредита е да предостави в наличност капитал за бизнеса, който без него нямаше да бъде използван.
Като социална функция на кредита се посочва обикновено изглаждането на различията м/у капитала и труда чрез ефективното използване потенциала както на труда, така и на капитала.
Видове и форми на кредита.
Основни форми на кредита:
1. Търговски кредит – това е кредита в стокова форма и субектите са непосредствени участници в реализацията на стоковия кредит.
2. Банков кредит – той е в парична форма, а субекта – кредитор е банката.
В една по-широка класификация кредита може да бъде групиран като:
I. Публичен кредит (правителствен)
1. държавен
2. общински
II. Частен кредит
А. Бизнес-кредит
1. дългосрочен
2. средносрочен
3. кратосрочен: търговски, паричен, депозитен
Б. Кредит за недвижима собственост
1. бизнес фирми
2. потребители
В. Потребителски кредит
1. продажби чрез търговски кредит
2. кредит за услуги
3. паричен кредитСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.