Финанси


Категория на документа: Финанси


Търсене на пари за сделки и транзакиции /активни пари/.
Изразяването на паричната наличност във времето дава възможност за условно разграничаване между двата вида пари /активни и пасивни/. Развитието на паричната наличност е функция на времето. Ако представим това графически – начупена линия. Връхните точки отговарят на прихода, а наклонените отсечки на интервалите, през които постепенно се разходват.
Получаване
на приход -------------------------------- спекулативни пари

-------------------------------

--------------------------------- средна величина на активните пари

пасивни пари

период
“Пасивните” пари са тази част от паричните наличности, която икономическия субект няма нужда да разходва при осъществяване на обичайните си сделки. Те формират неговата ----- парична наличност. От схемата се вижда, че “активните пари” формират средната величина на променливата част на паричните наличности. Поради това оценката на търсенето на пари за осъществяване на сделки е свързано с разкриване на факорите, които определят този среден обем на “активните” пари.

Фактори:
1. Големината на БНП, изразен в текущи цени (Y) честотата, с която пазарния запас се получава като доход (V)
Mt – наличните пари, необходими за обезпечаване на сделките

Mt = Y

V
За кратък период формира V е стабилен и не се променя. Тогава търсенето на пари ще зависи от:
Величината на БВП (в текущи цени), т.е. ------(производството) (Q)
Равнището на цените (Р) , следователно търсенето на пари ще бъде Mt= f(Y), но Y= Q*P

т. е. Mt = f(Q*P)
Или нуждата от пари за обезпечаване на сделките е растяща ------ на произведените количества стоки и на равнището на цените.
Търсене на пасивни пари
Това търсене има два основни момента:
1. търсене на пари, предназначени за диверсифициране на богатството
2. търсене на пари за спекулативна цел.
Етапите на богатството са: парите (ликвидните активи); финансови активи (ценни книжа); реалните активи (потребителски стоки с траен характер и произведените блага).
Търсенето на пасивни пари има за цел да разпредели дадено спестяване между парите и ценните книжа. Това е портфейлно решение.
Търсенето на пасивни пари за диверсифициране (Md) е функция на:
W – стойността на богатството (натрупаните спестявания)
I – пазарен лихвен процент
Ui – степента на несигурност на бъдещата стойност на лихвения процент, или
Md = f(W; I; Ui)
Търсенето на пари за дълъг период зависи от значимостта на финансовото богатство (W) на субектите. А за кратък срок търсенето на пари се определя от промяната на лихвения процент. По-високият лихвен процент подтиква към търсене на ценни книжа. А колкото е по-голяма несигурността от бъдещата величина на лихвения процент, толкова по-слабо е търсенето на ЦК.
Спекулативното търсене на пари, търсенето на пари със спекулативен мотив се появява когато се очакват промени в лихвеното равнище. Очакването за покачване на лихвен процент поражда спекулативно търсене на “пасивни” пари и обратно – очакването за понижаване на лихвения процент предизвиква спадане на спекулативното търсене.
Спекулативното търсене на пари (Ms) зависи от:
 лихвения процент на пазара (i);
 степента на несигурност на предвижданията относно развитието на този лихвен процент (Ui);
 очаквания лихвен процент (r)
 общото отношение на икономическите субекти към търсенето на спекулативни наличности Ms = f(i, r, Ui)
Спекулативното търсене на “пасивни” пари М2
М2 = Md+Ms, но Md = f(i, Ui) и Ms = f(i, r, Ui), то следователно
 М2 = f(i, r, Ui), т.е. съвкупното търсене на “пасивни” пари зависи от текущия лихвен процент (i), от прогнозирания лихвен процент (r) и от несигурността на предвижданията (Ui).
Общо търсене на пари (DM) – сумата на “активните” и “пасивните” парични наличности, ако
Y – БНП (в текущи цени)
Uy – несигурността на бъдещите приходи и разходиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.