Финанси


Категория на документа: Финанси


Данъкът на застрахователните и презастрахователните дружества е 7%, а за живото застраховането – 3%. Този данък е окончателен .
Данъкът върху представителните разходи, даренията и спонсорството, отчетени като разходи е 20%.
Данъкът върху социалните разходи и разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили е 20%.
Данъчна декларация и внасяне на данъка.
Дължимите годишни данъци върху печалбата, данъци за общините и другите корпоративни данъци се установяват по реда на този закон и се посочват в данъчната декларация по образец. Тя се подава от данъчно задължените лица в съответната териториална данъчна дирекция до 31 март следващата календарна година. Заедно с декларацията се подава годишния счетоводен отчет.
Данъчно задължените лица внасят данъците по този закон / без данъците за общините/ в приход на републиканския бюджет, с изключение на лицата над 50% общинско участие.
Данъчно задължените лица внасят данъка за общините в съответните общински бюджети.
Данъкът върху печалбата и данъкът за общините за съответната година се внасят в срок до 31 март следващата календарна година, след като се приспаднат сумите на платените авансово вноски .
Надвнесените данък върху печалбата и данък за общините по годишната данъчна декларация могат да се приспаднат от данъчно задължените лица от следващи авансови и годишни вноски за същите данъци.
Авансови вноски. Данъчно задължените лица правят месечни авансови вноски за данък върху печалбата и за данък за общините на основата на 1/12 част от годишната облагаема печалба за предходната година, коригирана с коефициент, отразяващ промените в икономическите условия за текущата година . Коефициентът се утвърждава със Закон за държавния бюджет на Р. България за съответната година.
Месечните авансови вноски се определят за периода от 1.04 до 31.12 на базата на облагаемата печалба за предходната година, а за периода от 01.01. до 31.03. – на основата на облагаемата печалба за годината преди предходната.
Месечни авансови вноски за данък върху печалбата се правят при данъчна ставка 20%, когато за предходната година облагаемата печалба не превишава 50 000 лв. Данъчното задължените лица, приключили с облагаема печалба отрицателна величина през предходната година, правят авансови тримесечни вноски на базата на облагаемата си печалба за съответния период на текущата година с натрупване, в размер на 20%.
Месечните авансови вноски се изплащат до 15-то число на текущия месец, а тримесечните – до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, като за четвъртото тримесечие не се прави авансова вноска.
За неудържаните и невнесени в срок дължими данъци, включително и за авансовите вноски, се дължат лихви.
Преотстъпване на данък върху печалбата. Данък върху печалбата и данък за общините се преотстъпва на юридическите лица – специализирани предприятия или кооперации, членуващи в националните организации на инвалиди, в които трудоустроени лица и инвалидите са не по-малко от:

а. За слепи и слабо зрящи – 30 % от общия брой на персонала зает в основната дейност.

б. За всички други заболявания – 50% от общия брой на персонала зает в основната дейност.

В тези случай данъчно задължените лица начисляват, но не внасят данък върху печалбата и данък за общините.
80 % от данък върху печалбата се преотстъпва и на създадените със закон пенсионни и здравноосигурителни фондове, ВУЗ-ове, както и държавни и общински здравни заведения за стопанската им дейност, която е пряко свързана с или е помощна за осъществяване на основната им дейност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.