Финансиране на бизнеса чрез форфетиране


Категория на документа: Финанси


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

РЕФЕРАТ

На тема: Финансиране на бизнеса чрез форфетиране

по дисциплина "Финансиране на бизнеса"

Изготвили:
Христо Маринов, фак. № 292053
Иван Цветков, фак № 112040

Специалност: "Индустриален Бизнес"
Група: 1729

Дата: 24.11.2013 г.
гр. София

Съдържание

Форфетинг - определение

Форфетингът представлява договорено финансиране чрез покупка на вземания от доставки на стоки и услуги, които са с отложено плащане, от специализирани финансови институции (банки или други кредитни институции). Изкупуват се бъдещи вземания, секюритизирани в търговски ценни книжа - менителници и записи на заповеди. Стойността им може да бъде от 100 000 $ до 200 000 000 $, като обикновено сумата е над 500 000 долара. Срокът на вземанията може да бъде от 6 месеца до 10 години. Най-често са средносрочни - от 3 до 5 години. От икономическа гледна точка, форфетирането има за цел да освободи оборотният капитал на предприятието (по неплатени фактури), за да може да бъде вложен в текущата дейност на предприятието.

Участници във форфетирането

Участници във форфетирането са трима или четирима:
- Форфетьор - банка или друга финансова институция, специализирана в предоставяне на финансиране на свои клиенти чрез изкупуване на материализиране в заповедни ценни книжа техни бъдещи парични вземания, продени от сделки с предварително договорено частично погасяване на дълга
- Клиент по форфетинг - първоначален кредитор по лизингов или търговски договор, осигуряващ си финансиране, прехвърляйки правото си на бъдещи вземания от свой дебитор на финансовата институция (форфетьор), посредством издадени за целта заповедни ценни книжа
- Длъжник - купувач на стоки или услуги с отложено в бъдещето плащане (най-често вносител)
- Банка гарант - гарантира за връщаемостта на задълженията от страна на купувача

Специфики и особености на форфетирането

По своята същност сделката е между форфетьора и продавача, която се осъществява чрез подписване на договор за форфетинг. Специфичен за форфетирането е отказът на банката от правото на регресен иск срещу продавача на вземането при евентуална невъзможност на платеца да се издължи на падежа. Форфетьорът поема върху себе си целият риск от сделката. Това се оформя с надпис "БЕЗ РЕГРЕС" върху ценната книга обект на форфетиране при джиросването ѝ от продавача на форфетьора, с което сделката става необратима. Ако институцията, купувач на задължението, се съмнява в коректността или платежоспособността на длъжника, тя изисква гарантиране на плащането от поръчител - обикновено пълна банкова гаранция.

Предимства и недостатъци на форфетирането

Предимства за продавача (клиент):
- Продажбата може да бъде финансирана на 100%
- Освобождава се от риска от несъбираемост на задълженията
- Защитава се от бъдещи нараствания на лихвените проценти или промени във валутните курсове
- Създава се възможност за договаряне на условия за отсрочено плащане с клиента и същевременно получава преварително паричните постъпления
- Износителят може да осъществява бизнес в трети страни, където при други условия рискът би бил прекалено голям (политически, икономически и др.)
- В счетоводния баланс на продавача не се записват задължения и банкови заеми
- Изискваната документация е стандартна и опростена
Недостатъци за продавача:
- Форфетирането не покрива рискове преди доставката
- Износителят трябва да удостоврери легитимността на сделката
- По-висок лихвен процент и съответно по-висока цена на финансирането, спрямо банковите кредити
Предимства за купувача (длъжник):Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансиране на бизнеса чрез форфетиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.