Финансиране на бизнеса чрез СУАП


Категория на документа: Финанси


Курсова задача по "Финансиране на бизнеса", университетска дисциплина с преподаватели проф. д-р Й. Йовкова и ас. д-р Д. Стефанов, на тема:

Дата: 05.12.13г.
УНСС, гр. София
Финансиране на бизнеса чрез суап
Изготвили: Мануела Петлешкова, фак. н.:112183
Никола Цоцев, фак. н.: 112193,

група: 1730, поток:180, специалност: Бизнес икономика

&

Съдържание:
I. Същност на суап операциите.
II. Видове суап:
Article II. 1) Валутен суап;

2) Лихвен суап;

3) Kредитен суап;

4) Стоков суап;

I. Пример за валутен суап.

I.Същност на суап

Суапът (swap) е деривативен финансов инструмент и представлява договореност за размяна на купонни, валутни, лихвени или друг вид плащания между две страни за определен период от време при определени условия, като базовият актив, върху който се начисляват задълженията, не се разменя. Страните, които участват в сделката, се наричат обикновено противоположни страни (контрагенти). Суаповете са класифицирани въз основа на характеристиките на плащанията по сделката. Съществуват четири вида на суапове: валутни суапове, лихвени суапове, стокови суапове и капиталови суапове.

Суапът не е нов деривативен инструмент. По-скоро може да се раздели на пакет от форуърдни договори. Въпреки това не може да се каже, че е излишен, напротив. Първо, в много пазари, където има форуърдни и фючърсни договори, най-дългият срок до падежа не се простира до толкова, колкото този на типичния суап. Второ, суап е повече транзакционно ефикасен инструмент. С това имаме предвид, че в една сделка на проектна компания може ефективно да се създаде заплащане, еквивалентно на пакет от форуърдни договори. Всеки от форуърдните договори трябва да се договаря поотделно. Трето, ликвидността на пазара на суап е нараснала от 1981 г. насам; сега е по-ликвидна от много форуърдни договори, особено от дългосрочните такива.

Суап пазарите са разработени заради нуждите на компании, банки и правителства да управляват излагането си на волатилността на лихвените проценти, валутните курсове и цените на стоките в целия свят.

Суапът може да се изпълни като:

а) лихвен суап в кръстосани валути- замяна на лихва в кръстосани валути, при които се заменят два различни потока лихви на две различни валути;

б) суап на валутни лихви- вид замяна (суап) на лихви, състояща се от два обменни потока с един и същ лихвен процент, но в различни валути. Нарича се понякога и "валутен суап с фиксирана лихва". При сделки със суапове на валутни лихви главницата също може да бъде прехвърлена;

в) суап на ценни книжа- извършвана в очакване на промяна в разликата в доходността на различните ценни книжа;

г) харакири суап- суап (замяна) без никаква печалба, която се прави за увеличаване на пазарния дял на своя инициатор;

д) суапова линия- суап между централните банки на различни страни, при който насрещната престация на кредитната банка е под формата на форуърд, а не едновременно представяне на суми от нейната собствена валута. Развитие на принципа на кредитната линия.

е) дългови суапове- термин, използван за означаване на практиката, започната пред 80-те години на миналия век от някои банки да прехвърлят срещу солидно сконто вземанията си от длъжници от третия свят, главно правителства, на други банки.Суаповете имат три форми:

-замяна "дълг за дълг", при което една банка, която желае да предостави кредита, го поема от друга;

-суапове "дълг за дялов капитал", при което националният дълг се обръща в дялова собственост на банката в някоя местна компания;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансиране на бизнеса чрез СУАП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.