Финансиране на бизнеса чрез СУАП


Категория на документа: Финанси


-суап "дълг за песо", на банката в някоя местна компания, при който местни граждани изкупуват дълга и го обменят за местна валута.

ж)субординирано- за задължение, което се удовлетворява след друго (привилегировано) задължение1.

Суап финансиранията изискват взаимното съгласие за сроковете и условията между контрагентите. Следователно те са толкова гъвкави, колкото и участващите страни. В следващите редове ще представим общи насоки за основните компоненти, които най-често присъстват при финансиранията чрез суап.

1. Сумата: Доларовият еквивалент на 5 до 100 милиона или повече (в повечето договори се посочва от 10 до 50 милиона долара). При стоковия суап сумата зависи от количеството на основната стока.

2. Валути: Предоставени структури могат да бъдат създадени, за да се преодолеят ограничителните разпоредби и ако има такива, суапове могат да бъдат организирани между всички валути. Най-често срещаните валути са: щатски долари, йени, канадски долари, британски лири. Суаповете могат да се извършват и чрез други валути като австралийски долар например.

3. Падеж: Суап финансиранията, които са аналогични на форуърдни валутни договори на пазара, са склонни да бъдат в средносрочен и дългосрочен план, най-вече от пет до десет години (въпреки че е възможно и за по-дълъг срок) и обикновено навлизат там, където не съществува форуърден валутен пазар за средносрочни и дългосрочни падежи.

4. Дата на сделката: Датата, която противоположните страни са определили за суап.

5. Ефективна дата: Датата, на която суапът започва да се олихвява.

6. Дата на падеж: Датата, на която суапът спира да се олихвява.

7. Цени/такса: Това е въпрос на договаряне, но като цяло цените ще се отразят на лихвените разлики между участващите валути, които се определят от доходността на съкровищните бонове за падежа. Включват се и други съображения, като очакванията за правителствената политика, ликвидността, търсенето и девалвацията. Таксата може да бъде взета като годишно плащане от едната страна към другата или чрез корекция на бъдещия валутен курс. Тази такса обикновено се заплаща от форуърдния продавач на по-високо придобитата валута.

8. Бъдещи задължения: Суап договорите представят задълженията на двете страни да предадат предварително определени суми един на друг в бъдеще. Неизпълнението на едната страна да предостави предварително зададената сума анулира задължението на другата страна. Това обаче не нарушава правото на увреденото лице да предяви иск за обезщетение в случаите, когато страда от загуба за неизпълнение.

9. Ускорение: суап споразуменията обикновено съдържат разпоредби за ускорение в случай на определени събития по отношение на една от страните, iвключвайки: стандартни случаи на неизпълнение, неплащане на годишната такса или неизпълнение на задължение по споразумението.

10. Документация: стандартните документи, които вече са в сила за суапови договори, обикновено са от шест до десет страници, в зависимост от сложността на сделката.

11. Отчетност: лихвен суап е изключен от баланса и изисква специално третиране само за натурални продукти. Печалбата или загубата, свързана със замяната на суап плащания се третира като други приходи/разходи.

12. Данъчно третиране: плащанията по лихвения суап се разглеждат като обикновен приход или разход. Ако има печалба или загуба в резултат на предсрочно прекратяване, печалбата или загубата се облагат с данък в момента, в който това се случи.

13.Приложимо право: приложимото право ще зависи от местоживеенето на участващите страни.

14. Дати на споразумяване: датите, на които плаващите или фиксирани суап плащания са направени.

15. Изчистване на плащанията: обмяната на разликата между плаващи и фиксирани суми според датите на споразумяване.

16. Прехвърляне: Възможността да бъде заменен един контрагент с друг чрез друг суап договор.

II.Видове суап

1) Валутен суап.

Валутните суапови сделки се използват за размяна на лихвени потоци в две различни валути. Например, ако в еврозоната лихвените проценти са по-ниски, отколкото във Великобритания, за английска компания, която се нуждае от английски лири, може да бъде по-изгодно да вземе заем в евро и след това да извърши суап в английски лири. Стойността на тази позиция ще зависи от движението на валутните курсове между двете валути през срока на валидност на деривата. В повечето случаи страните по валутен суап се договарят да си прехвърлят на падежа на деривата също и главниците по предварително определен курс.

В най-разпространената си форма валутният суап съдържа следните парични потоци:

1. Първоначална размяна на главници.

Понякога такава размяна не се извършва, особено когато валутният суап се използва като хеджиращ инструмент при хеджиране от валутен риск, свързан със съществуващи пасиви.

2. Серия от междинни лихвени потоци.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансиране на бизнеса чрез СУАП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.