Финансиране на бизнеса чрез СУАП


Категория на документа: Финанси


събитие се извършва в зависимост от желанията на участниците в суапа. То
Анализ на развитието на пазара за кредитни деривати 63 произтича от съответния базов актив, респективно от третата страна, чийто кредитор е купувачът на защитата. Кредитното събитие /събития/ трябва да бъде много точно, ясно и недвусмислено дефинирано.5

Фиг.4

4) Стоков суап.

При стоковия суап, размяната на плащания от страна на контрагентите се базира на стойността на дадена физическа стока, както при горивото. Обменът на плащания е както следва от датите на плащане. Една от страните се съгласява да плати фиксирана цена за определено количество от стоката. Контрагентът се съгласява да плати спот цената за стоката на тази дата.

Стоково-суапните пазари може да се използват за хеджиране на дългосрочни ценови рискове в началото или в края на даден проект. Пазарът на стоков суап е по-малко зрял от лихвено-суаповите пазари и от валутно-суаповите пазари. Обикновено падежът на стоковия суап е само за три години, въпреки че за някои стоки са възможни седемгодинши суапове.

III. Пример за валутен суап6

Компания "АВС" възнамерява да издаде облигационен заем в щ.д. при годишен купонен лихвен процент от 5 % и падеж след 3 г. Компанията желая да промени валутната характеристика на заема от щ.д. в евро ( функционалната й валута), като трансформира пасива с фиксиран лихвен процент, деноминиран в щ.д., в пасив с плаващ лихвен процент, деноминиран в евро. За целите тя сключва договор за валутен суап с търговска банка "Х". Валутният курс на датата на сключване на суаповия договор е 1 евро = 1,25щ.д. Условията на облигационния заем и на валутния суап са отразени в таблица 1.

Първоначалната размяна на главниците по валутния суап и получените парични средства от продажбата на облигациите на инвеститори (облигационери) може да бъде илюстрирано с фиг.1

Както се вижда от фиг.1, компания "АВС" получава финансиране.

На фиг.2 са показани междинните плащания на лихви по облигационния заем от компания "АВС" и размяната на лихви по суапа. Според договора за валутен суап компанията получава от банката всяка година фиксирана лихва от 5 % в щ.д. (на базата на главница от 50 млн.щ.д.), а плаща плаваща лихва в евро (12-месечния Euribor плюс 0,50%), определена върху главница от 40 млн. евро.

Компанията използва получените от банката лихви в щатски долари, за да изплаща лихвите в същата валута по облигационния заем.

На фиг.3 са посочени крайните парични потоци по суапа и тяхната взаимовръзка с погасяването на облигационния заем. На падежа компанията заемополучател разменя отново главниците по валутния суап, като изплаща 40 млн. евро и получава 50 млн. щ.д., които след това ползва за погасяване на облигационния заем.

Ефектът от комбинацията от лихвен суап в две валути и облигационен заем (синтетичен финансов инструмент)е, че компания "АВС" трансформира лихвите си по облигационния заем от фиксирани лихви в щ.д. в плаващи лихви в евро.

1

 Счетов. Плюс, 2007, N7, 11-12/Oтчитане на договор за суап/ Стоян Дурин

2

 Счетов., XXI, 2010, N1, 21-23, Н2, 27-28/ Финансови и счетоводни аспекти на валутния суап/ Бойка Брезоева

3

 Финансови пазари, Марк Левинсън

4

 Финансови пазари, Марк Левинсън

5

 Анализ на развитието на пазара за кредитни деривати, доц. Й. Статева

6

 Счетов., XXI, 2010, N1, 21-23, Н2, 27-28/ Финансови и счетоводни аспекти на валутния суап/ Бойка Брезоева
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансиране на бизнеса чрез СУАП 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.