Финансите инструмент за управление на парите


Категория на документа: Финанси


01. Финансите - технология за управление на парите и богатството

Основа на изучаването на финансите са доходите на държавата, производствените фирми и домакинствата. Всъщност става дума за трите групи икономически агенти, които участват в създаването на продукта на труда. Паричните потоци свързани с разделянето на продукта на труда м/у основните участници в неговото създаване включват:

- парични потоци осигуряващи доходи на държавата
- парични потоци осигуряващи доходи на домакинствата
- парични потоци осигуряващи доходи на производствените фирми

Паричната равностойност на продукта се разделя м/у държавата домакинствата и фирмите, които са участвали в създаването му. Това разделяне се осъществява чрез финансови инструменти, като: данъци, такси, мита, заплати, печалби, парични вноски и помощи. В процеса на разделянето се формират бюджетите на държавата, фирмите и домакинствата. Бюджетът е финансов документ, показващ източниците и направленията на ресурсите на икономическите агенти. Бюджета приема три форми:

- доходи на производствените фирми - стойността на материалните разходи и печалбата
- доходи на домакинствата - стойността на трудовите разходи
- доходи на държавата - величината на ДДС

Основният инструмент на трансферите на доходи са финансите.

Управление на излишъците и недостига на пари

Обособяват се две групи икономически агенти - с балансирани и икономически агенти с небалансирани бюджети, в които има излишъци или дефицити на пари. Икономическите агенти с дефицити ще търсят пари, а тези с бюджетни излишъци ще търсят възможност за допълнителни инвестиции (ще предлагат капитали). Ако търсенето и предлагането са в краткосрочен план повечето от решенията се свързват с т. нар. краткосрочни пласменти на капитали и с паричния пазар. Паричния пазар е институция, на която се осъществяват покупки и продажби на пари. Ако става дума за краткосрочни пласменти, движението на парите има две специфични измерения:

1. Краткосрочно предлагане на пари, което по същество е процедура по захранване на паричния пазар с капитали. Влагането на пари с цел получаването на повече пари е инвестиция. Има няколко възможности:
- правенето на депозити в банките или др. финансови фирми.
- покупка на краткосрочни ДЦК
- инвестиции в търговски ЦК
- закупуване на валута

2. Краткосрочно търсене на пари - то се осъществява от икономическите агенти с бюджетни дефицити, които също могат да ползват услугите на паричния пазар. Основният инструмент на търсенето на пари е кредитът.
При краткосрочното търсене на кредит се използват следните финансови инструменти:

- емисия и продажба на ДЦК
- директна покупка на пари от банките - основен инструмент е банковият или потребителският кредит.
- емисия и продажба на ТЦК- главен представител е търговската полица.

Финансово спестяване и емисии на дългосрочни ЦК

Пазара на дългосрочни капитали се нарича още финансов пазар. Става дума за срок на покупко-продажбите на пари по-голям от една година и предполагащ по-голяма несигурност и риск. Финансовия пазар има две съставки - първичен и вторичен финансов пазар. Първичния е пазар на ДЦК, а вторичния е пазар на частните ЦК.
Паричните потоци свързани с търсенето на дългосрочни капитали, се формират от:

1. Емисия и продажба на фирмени ЦК - разделя се на:
- емисия и продажба на акции
- емисия и продажба на фирмени облигации
- директно сключване на дългосрочни заеми по линията на банкови кредити.
2. Емисия и продажба на държавни облигации - важно значение имат паричните потоци свързани с:
- търсенето на дългосрочни капитали от централния бюджет и правителството - търсене което се осъществява чрез емисията и продажбата на облигации, които не водят до растеж на националния доход и националното богатство.
- търсенето на дългосрочни капитали от местните бюджети - основен инструмент са общинските облигации, които са дългосрочни дългови ЦК.
Предлагането на пари не е нищо друго освен осъществяване на инвестиции на финансовия пазар, което е свързано с т.нар. финансово спестяване. То е дългосрочно инвестиране на капитали с цел да се извлекат допълнителни доходи. Доминираща роля играят:
- инвестициите във фирмени ЦК - повечето от сделките с тях се реализират на вторичния финансов пазар (Фондовата борса). По своята природа фондовата борса е своеобразен барометър на финансовото състояние на производствените фирми.
- инвестиции в държавни облигации - повечето от икономическите агенти избират инвестициите в държавни облигации, поради по-малкия риск и гарантираната доходност от държавата.

Управление на богатството
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансите инструмент за управление на парите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.