Финансите - технология за управление на парите и богатството


Категория на документа: Финанси


1.Финансите като технология за управление на парите и богатството

Финансите като инструмент за разделяне на обществения продукт - основа на изучаването на финансите са доходите на държавата, производствените фирми и домакинствата. Всъщност става дума за трите групи иконом. агенти, които участват в създаването на продукта на труда. Паричните потоци свързани с разделянето на продукта на труда м/у основните участници в неговото създаване включват:
- пар. потоци осигуряващи д-ди на държавата;
- пар. потоци осигуряващи д-ди на домакинствата;
- пар. потоци осигуряващи д-ди на производствените фирми.
Паричната равностойст на продукта на труда се разделя м/у държавата, домакинствата и фирмите, които са участвали в създаването му. Това разделяне се осъществява чрез финансови инструменти, като: данъци, такси, мита, заплати, печалби, парични вноски и помощи. В процеса на разделянето се формират бюджетите на държавата, фирмите и домакинствата. Бюджетът е финансов документ, показващ източниците и направленията на ресурсите на иконом. агенти. Бюджета приема три форми:
- доход на производствените фирми - стойността на материалните разходи и печалбата;
- доход на домакинствата - стойността на трудовите разходи;
- доход на държавата - величината на ДДС.
Основният инструмент на трансферите на доходи са финансите.
Управление на излишъците и недостига на пари - обособяват се две групи икономически агенти - с балансирани и иконом. агенти с небалансирани бюджети, в които има излишъци или дефицити на пари. Иконом. агенти с дефицити ще търсят пари, а тези с бюджетни излишаци ще търсят възможност за допълнителни инвестиции (ще предлагат капитали). Ако търсенето и предлагането са в краткосрочен план повечето от решенията се свързват с т. нар. краткосрочни пласменти на капитали и с пар. пазар. Паричния пазар е институция, на която се осъществявят покупки и продажби на пари. Ако става дума за краткосрочни пласменти, движението на парите има две специфични измерения:
1. Краткосрочно предлагане на пари, което по същество е процедура по захранване на паричния пазар с капитали. Влагането на пари с цел получаването на повече пари е инвестиция. Има няколко възможности:
- правенето на депозити в банките или др. финансови фирми;
- покупка на краткоср. ДЦК;
-инвестиции в търговски ЦК;
- закупуване на валута.
2. Краткосрочно търсене на пари - то се осъществява от иконом. агенти с бюджетни дефицити, които също могат да ползват услугите на паричния пазар. Основният инструмент на търсенето на пари е кредитът.
При краткосрочното търсене на кредит се използват следните фин. инструменти:
- емисия и продажба на ДЦК
- директна покупка на пари от банките - осн. инструмент е банковият или потребителският кредит.
- емисия и продажба на ТЦК - главен представител е търговската полица.
Финансово спестяване и емисии на дългосрочни ЦК-пазара на дългосрочни капитали се нарича още финансов пазар. Става дума за срок на покупко продажбите на пари по-голям от една година и предполагащ по-голяма несигурност и риск. Финансовия пазар има две съставки - първичен и вторичен пазари. Първичния е пазар на ДЦК, а вторичния е пазар на частните ЦК.
Паричните потоци свързани с търсенето на дългоср. капитали, се формират от:
1. Емисия и продажба на фирмени ЦК: емисия и продажба на акции; и продажба на фирмени облигации; директно сключване на дългосрочни заеми по линията на банкови кредити.
2. Емисия и продажба на държавни облигации-търсенето на дългоср. капитали от централния бюджет и правителството - търсене което се осъществява ч/з емисията и продажбата на облигации, които не водят до растеж на националния доход и националното богатство; търсенето на дългоср. к-ли от местните бюджети - осн. инструмент са общинските облигации, които са дългоср. дългови ЦК.
Предлагането на пари в дългосрочен план е всъщност осъществяване на инвестиции на фин. пазар, което е свързано с т.нар. финансово спестяване. То е дългосочна инвестиране на капитали с цел да се извлекат допълнителни доходи. Доминираща роля играят:
- инвестициите във фирмени ЦК - повечето от сделките с тях се реализират на вторичния фин. пазар, т.е. фондовата борса. По своята природа фондовата борса е своеобразен барометър на фин. състояние на производствените фирми.
- инвестиции в държ. облигации - повечето от иконом. агенти избират инвестициите в държ. облигации, поради по-малкия риск и гарантираната доходност от държавата.
Управление на богатството - богатството има 3 базови съставки: реални активи, финансови активи и ликвидни активи. Крайната цел на управлението на богатството е неговото непрекъснато увеличаване. Бюджетът, е инструмент за управление на най-ликвидната част от активите - парите в брой. Върху управлението на багатството съществено влияние оказва инвестиционната култура на притежателя на капиталите. Тя предполага добро познаване на инвестиционните носители и предизвикване на промени в тях в зависимост от иконом. конюнктура, търсенето и предлагането на стоки и ЦК, риска и доходността.
Хегемония на фин. посредници - фин. посредници са фирми които се занимават с управление на покупко-продажбите на капитали. Основните инструменти на това управление са депозитите и кредита. Фин. посредници стават 4-ят иконом. агент, който не участва директно в производството, но ч/з посредничеството в пар. сделки в значителна степен предопределя развитието на фин. живот в дадена страна. Дейността на фин. посредници стой в основата на формирането и управлението на следните пар. потоци, свързани с:
- мобилизиране спестяванията на иконом. агенти и управл. на дълговете.
- управление на кредита
- управление на сделките с ЦК, както и банковите инвестиции в ЦК
- уреждане на разплащанията м/у иконом. агенти.
- плащане на данъци и такси в полза на държ. бюджет.
- изплащане на дивиденти и заплати на акционерите в банковата с-ма.
Основните финансови посредници са: банките, застрахователните дружества и осигурителните компании.
Инвестиции в реални активи - важна цел на движението на парите - движението на парите е многообразно и продължително, но идва момент в които даден паричен поток се трансформира в реални или фин. активи и престава да съществува. Обикновено движението на парите завършва, когато те се трансформират в друг тип активи - финансови или реални. Базова цел на движението на парите са реалните активи. Фин. активи са междинна спирка по пътя на движението на пaрите към стоковия пазар. Инвестициите в реални активи са цел на всеки иконом. агент. Всяка покупка е инвестиция, всяка продажба е възвръщаемост от инвестицията. Следователно движението на парите спира за опред. момент във фин. и реалните активи. Финансите са наука за управление на парите. Финанси и фин. дейност има навсякъде, където се осъществява двежение на пари. Финансите са система, която дава възможност на иконом. агенти да управляват рационално своето богатство.
Държавно разпределение и преразпределение на доходите (парите) - формирайки своя бюджет и осъществяваики разходите си държавата извършва разпределение и преразпределение на част от продукта на труда. Държавните финанси са дейност по управлението на парите, която обхваща почти половината от пар. потоци в икономиката. Може да се обособят няколко съвкупности от пар потоци, влизащи в обхвата на държ. финанси:
- пар. потоци свързани с подръжката на икономическата и непроизводствената сфера.
- пар. потоци свързани с балансирането на държавния бюджет.
Като основни сфери на държ. финанси се обособяват:
- държ. приходи и методите за тяхното събиране
- държ. разходи и управлението им
- управлението и балансирането на държ. бюджет
- даржавното производство на стоки и услуги.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансите - технология за управление на парите и богатството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.