Финансов анализ


Категория на документа: Финанси


 Бизнес анализ на стопанската дейност

Нели Пенева

Изпита на 3.11.2012 от 14,00 ч: теория и задача....Теорията от лекциите , 30 мин. за теория.

Може да се поглеждат лекциите за няколко минути. Задачите ще са решавани на лекциите само с сменени стойности. Всичко по задачите ще се ползва.

1. Методи за анализ на стопанската дейност.
За да бъдат действително научни изводите от изследването на стопанската дейност е необходимо да се използват методи отчитащи(установяващи) качествените изменения в стоп анските явления ,така и установяване на количественото измерение т0ест да се разкрият механизмите за тяхното действие при разнообразни условие на производство..Методите за научно изследване в отделните сектори на икономиката могат да се групират в следните групи:

А:Общо научни методи за анализ на стопанската дейност.

-АНАЛИЗ - от гръцки означава разделяне,разчленяване. Тоест разчленяването на дадено явление на основните му елементи като част от цялото. Пример: Икономическите показатели за отделните предприятия съпоставянето и работата - анализ (ликвидност,рентабилност) ,а определянето на резултатите на отрасъла в който работи това предприятие е синтез.

-СИНТЕЗ. Методите за анализ и синтез дават възможност за изучаване на икономическите процеси и явления на части(разлагане ,разчленяване) и като цяло (съединяване) .Пример: Да се установи мястото на фирмата в отрасъла.

Методи за анализ

Анализ Синтез
Изучаване на обекта Изучаване на обекта като цяло

-ИНДУКЦИЯ. И ДЕДУКЦИТА са два противоположни по взаимодействие метода...тоест: от частни факти към общи изводи- индукция. И обратно от общи изводи към частни факти-дедукция.

- АБСТРАКЦИЯ и КОНКРЕТИЗАЦИЯ - са взаимно свързани методи .Абстрахирането се използва за перспективно планиране...тоест използване на общи данни за стопанската дейност на предприятието в минал период въз основа на което се планира развитието в бъдещ период. Конкретизацията е планиране развитието на предприятието въз основа на конкретни изследвания за използваната техника и технологии;балансиране на трудови ресурси и др. Това затвърдяване на разходите на даден вид техника.

- АНАЛОГИЯ и МОДЕЛИРАНЕ- метода на аналогията се основава на подобие между изучаваните обекти и явления .Този метод се използва заедно с метода на моделиране чрез който може да се опростят систематизират и възпроизведат изследваните процеси и явления (с помощта на математически модели).Пример за аналогия: Производителността на труда в предприятието може да се изследва в една или в две страни а да се обобщи за цялото предприятие. Пример за моделиране : Модел за ефективно използване на техниката в дадено предприятие.

-СРАВНЯВАНЕ и КЛАСИФИКАЦИЯ Метода на сравнението позволява да се установят сходствата и различията между процесите и явленията .Пример за сравнение: сравнение на планираните с фактическите резултати.
* КЛАСИФИКАЦИЯ и ГРУПИРОВКА обхващат разчленяването така да се каже на изучаваните качествено еднородни групи по определени признаци.(количествени и качествени) Качеството се изразява
Главното условие при метода на сравнението е пълна съпостави мост на данни и показатели.

Методите който са посочени по горе могат да се използват както самостоятелно така и в съчетание с много други.

1,Анализ на показателите на Определяне на себестойност на про-
себестойността по елементи на раз- дукцията на продукцията.(като сума
ходите . на всички елементи.

Б. Теоретични методи .
Използват се при провеждане на теоретични изследвания

-Пормализация - метод на изследване на обектите по пътя на представяне на елементите в вид на символи. Пример на пормализация: Представяне на себестойността чрез формули тоест символите са разходите който участват в себестойността.
-Хипотетичен- метод основан на научни предположения. Необходимо е да се провери въз основа на опита и теоретически да се обосноват тези предположения за да стане достоверна теорията.
-Аксиоматичен- метод основаващ се на съждения който се приемат за верни без доказателства.
-Създаване на теории- метод на обобщаване на резултатите от изследването.
-Системен анализ- при него изследвания обект се разглежда от съвкупност от елементи образуващи системата.
-Функционален анализ- при него се изследват обектите по техните функции и стойностни параметри.
-Морфологичен - изследване на варианти и ситуации при промяна на базисните условия или влияещи фактори.

В. Емпирични методи на анализ.
Методи основани на опита.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.