Финансов анализ


Категория на документа: Финанси


за отразяване на обема на дейност се използват следните показатели:
-за предприятия който осъществяват търговка дейност това е количеството стоко- оборот.
-за предприятия който изкупуват продукция-обема изкупена продукция.
-Предприятия който произвеждат продукция -реализираната продукция.

Съществуват три начина за увеличаване на производителността на труда:
-при неизменен брой работници да увеличим обема на извършените дейности.
-Да осъществим същия обем дейности ,но с по малак брои работници.
-Комбинация между първите два.

Производителността на труда трябва да се анализира в абсолютни и относителни стойности.

ПТ= ПТ1 -ПТ0 - сравнителен метод

%ПТ = ПТ1/ПТ0* 100 - относителен метод

Основните фактори влияещи върху производителността са:

-Постигнатата степен на механизация и автоматизация на производството;класификация,образование,трудов стаж. При равни

2.2.Анализ на движението числеността на персонала
Анализа на работната сила отразява нейното движение чрез следните три коефициента: 1.коефициент на приемане= броя ново приети / средно списъчен брой

2. коефициент на напускане= общ брой напуснали/средно списъчен брой

3.коефициент на текучество =напуснати по собствено желание и дисциплинарно уволнени / средно списъчен брой

Анализа се концентрира върху коефициента на текучество защото неговото нарастване може да бъде резултат от различни причини (влошени условия на труд;лошо заплащане;лоша организация;лош микро климат;)

Колкото е по голям коефициента на текучество толкова по малка е производителността на труда и обратно.

Анализа на числеността на персонала трябва да открием наличието на съответствие или несъответствие между обема на осъществяваните дейности и броя работници с който става това. Анализът е съсредоточен върху настъпващите изменения в обема на дейността.

БР .Р.к = БрР 0 . V

Брой работници - Бр.Р

Брой работници през базисна година - Бр.Р 0

Обема на настъпващите изменения -

2.3.Анализ на използването на работното време

Анализа трябва да установи дали фонда от работно време се използва ефективно,да се разкрият загубите на време и причините който са ги породили. За целите на този анализ се използват следните показатели:
-Календарен фонд работно време - включва всички дни от годината.
-Номинален фонд работно време- календарния фонд намален с почивни дни и празници.
-Режимен фонд работно време - номиналния фонд от време намален с редовния годишен отпуск.
-Фактически фонд работно време- режимния фонд намален с загуби от престой и неявяване на работа.

Анализът е насочен към последните два фонда защото те отразяват фактическото отработено време.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.