Финансов анализ


Категория на документа: Финанси


Използването на дневния фонд работно време се характеризира с коефициента на сменност.

Коефициента на сменност е отношение между средната продължителност на работния ден към нормативно определената продължителност.

Използването на годишния фонд работно време се характеризира с коефицент на непрекъснатост. ( КНПР ) (Отработено време/календарно)

Увеличаването на коефициента на сменност и непрекъснато с е израз на увеличаване на реалното работно време това увеличение има смисъл само ако води до увеличаване на производителността на труда.

2.4. Анализ на заплащането на труда
Тук анализа е съсредоточен върху разкриване на измененията на фонда работна заплата .

Тоест Фонда работна заплата е = на средната работна заплата * броя работници.
Анализа трябва да установи дали фонда работна заплата расте преимуществено за сметка на увеличаване броя на работниците което навежда на мисълта че няма да иа нарастване на заплатите.
Трябва да се анализират настъпилите изменения в фонд работна заплата във абсолютни и относителни величини.

Делта ФРЗ=ФРЗ1 -ФРЗ0

% ФРЗ = ФРЗ1/ ФРЗ0 *100

Анализа на заплащането на труда установява какви са темповете на изменение на средната работна заплата и ги съпоставя с темповете на изменение на производителността на труда. Основното правило е ,че темповете на нарастване на производителността на труда трябва да изпреварват тези на средната работна заплата.

3.Анализ на маркетинговите дейности.
Анализът на маркетинговите дейности е основа за планиране и разработване на маркетингови стратегии ,програми и други както и осъществяване на постоянен контрол върху изпълнението им и степента в която са постигнати целите.

Осъществява се в две направления:

Вънщен:чрез него се цели да се определи състоянието на факторите от обкръжаващата среда ,да се изведат тенденциите и да се предвидят насоките в които ще се променят ...тези фактори в бъдеще .Тук анализа е насочен към факторите на микро и макро среда.

Вътрешни-насочени са към маркетинговите стратегии и дейности.(продуктова и иновации; дистрибуция и пласмент;комуникационни; ценова)

3.1.Анализ на маркетинговото обкръжение.
-Микро и макро средата която функционира в предприятието ; установяване на нови възможности който до сега не са били забелязани и нови силни страни който не са били разкрити.
Този анализ установява тенденциите в дългосрочен план който ще създадат както възможности така и заплахи.

3.2. Анализ на маркетинговите системи.
-Съсредоточен е към 4 системи: Маркетинговата информационна система; система за маркетингово планиране; система на маркетингов контрол;система на въвеждане на нови продукти.

3.3. Анализ на възможностите за развитие.
-Анализа се извършва въз основа на матрицата на Ансов и Босненската консултантска фирма.
Възможностите за развитие чрез матрицата на Ансов са на три разнища: интензивно,интегрално и диверсионно.
Интензивно-показва възможностите за увеличаване на продажбите на съществващи продукти и пазари. осъществява се с три стратегически подхода:Пазарно проникване,разработване на продукта и разработване на пазара.
Интегрално- показва възможностите за увеличаване на продажбите в същия отрасъл в който е фирмата.(хоризонтален и вертикален план).
Хоризонтално чрез интегриране на конкурентите и вертикално на основата на пазарни или технологични сходства.
Диверсифицирано развитие -възможности за увеличаване на продажбите на нови продукти и нови пазари . Диверсификацията бива:хоризонтална -новите продукти не са свързани с старите. Вертикалната - нови продукти с стари технологии и техника. Латерална -нови продукти ,нови технологии и нови пазари.

Босненската консултантска група класифицира 4 групи : Въпросителни,звезди ,кучета и парични знаци с помощта на два показателя....Пазарен ръст и пазарен дял.
Предимството на тази матрица е че тя дава конкретни,точни и ясни препоръки за стратегиите на тези четири продукта. Недостатъците са : труден анализ с само двата критерия,тази матрица е валидна само за два от етапите от жизнения цикал на продукта : растеж и зрелост.

3,4,Анализ на маркетинговите функции
Съсредоточен е върху предприятия който излизат на пазара и до колко те удовлетворяват потребителите;каква е тяхната цена и позволява ли продуктите да бъдат конкурентни и да покриват направените разходи.
При този анализ трябва да се установят каналите на реализация на продукцията;каква реклама да се използва ;какви източници на финансиране...при този анализ се използва сравнителния метод.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.