Финансов анализ на акционерно дружество


Категория на документа: Финанси


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА
Финансово - счетоводен факултет

по
Корпоративни финанси
Финансов анализ на "Слънчев бряг" АД

Варна 2012г

"Слънчев бряг" АД е акционерно дружество, регистрирано в Република България по фирмено дело №3202/1996 г. на Бургаския окръжен съд, със седалище к.к. Слънчев бряг. Основният предмет на дейност на дружеството е хотелиерство, ресторантьорство, външно-икономическа дейност, продажба на стоки.

За сравнима компания е използвана " Златни пясъци" АД , която е със сходен предмет на дейност, който включва: хотелиерство, ресторантьорство, предоставяне на други основни и допълнителни туристически услуги. Бенчмаркът е избран, защото се занимава с дейност близка до тази на анализираната компания, което позволява да се направят по - точни анализи и съпоставки на различните показатели, характеризиращи дейността на "Слънчев бряг" АД.

I. Анализ структурата на финансовите отчети

През анализираните отчетни периоди се наблюдава ръст на дълготрайните активи спрямо общия дял на активите като цяло. При текущите активи се наблюдава рязък спад през 2008г. по отношение на 2007г., като тенденцията се запазва до 2011г. Наблюдаващата се тенденция на нарастване на нетекущите активи е показателно за това, че фирмата предпочита да инвестира дългосрочно.

Анализът на структурата на текущите активи показва, че фирмата избягва да поддържа голям обем на материалните си запаси - сведени са до минимум. Единствено през 2011г. се наблюдава известен ръст. Фирмата поддържа относително постоянен дял на другите краткосрочни вземания. Вземанията по продажби намаляват с пъти в следствие, на което се намалява и относителният им дял в общата структура на текущите активи. Резките промени в структурата на текущите активи, през 2008г. спрямо 2007г., се дължат на факта, че в края на 2007г. дружеството окончателно преустановява електроразпределителната си дейност. Разпродават активите, свързани с нея, които са били основни източници на приходи за оперативната дейност.

През последните пет години се наблюдава тенденция на намаляване на собствения капитал на дружеството. Основната причина за това са отрицателните нетни финансови резултати, които "Слънчев бряг - АД" реализира през последните отчетни периоди. През 2011г. финансовият резултат на дружеството отново е загуба в размер на 2 082 хил. Фирмата предпочита краткосрочната задлъжнялост, като общата тенденция е намаляване на текущите пасиви, което води до извода, че фирмата предпочита по - ниско рискови инвестиции. Единствено през последната година е използван дългосрочен заем.

Дружеството реализира отрицателна нетна печалба през всички разглеждани години. Това се дължи на преустановяване на електроразпределителната дейност, която е носила голяма част от приходите на фирмата. Разходите за оперативната дейност на дружеството и финансовите разходи намаляват през разглежданите периоди. Дейността по поддържане на общата инфраструктура в к.к. Слънчев бряг води до формиране на отрицателни оперативни резултати за дружеството, тъй като разходите за компанията, свързани с осъществяването на тази дейност превишават приходите.

II. Анализ на финансовите коефициенти

година
година
година
година
година

Код
Показатели
2007
2008
2009
2010
2011
Ликвидност (краткосрочна платежоспособност)
8-1
Tекуща ликвидност "Слънчев Бряг" АД
6,64
2,01
1,38
0,98
0,84

9-1
Tекуща ликвидност "Златни пясъци" АД
1,58
1,86Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ на акционерно дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.