Финансов мениджмънт


Категория на документа: Финанси


 Въпрос 3 Особености на финансовата дейност на корпораията

Финансовата дейност е целенасочено осъществяван процес за практическа реализация на основните функции на финансите на корпорацията. Тази дейност се осъществява на всички стадии на жизнения цикъл на предприятието, от момента на раждането му (формирането на уставния капитал на създаваното предприятие) до момента на неговата ликвидация като самостоятелен стопански субект (финансово осигуряване на процедурите, свързани с ликвидацията).

Финансовата дейност на предприятието се характеризира със следните основни особености:

1.Финансовата дейност е главна форма за ресурсно осигуряване реализацията на икономическата стратегия на предприятието, нарастването на пазарната му стойност. Практически всички задачи, свързани с икономическото развитие на предприятието, разширяването на обема и състава на активите му изисква увеличаване на размера на привлечените финансови ресурси. Изборът на източниците за формиране на тези ресурси, а също оценката и подбора за реализацията на най-ефективните обекти и инструменти за инвестиране се осъществява в процеса на различните форми на финансовата дейност на предприятието. Финансовата стратегия на предприятието е неразделна част от общата стратегия за неговото развитие.

2. Финансовата дейност е подчинена по отношение на целите и задачите на операционната дейност на фирмата. Независимо, че на определен вид финансова дейност може на определен етап да носи по-голяма печалба и съответно нарастване на пазарната стойност, отколкото операционната дейност, то главната стратегическа задача на предприятието е да развива и диверсифицира операционната дейност, а също и се създават условия за нарастване на операционната печалба. Финансовата дейност на предприятието е призвана да осигури нарастване на операционната печалба в перспектива по две направления: а)осигуряване нарастване на операционните приходи за сметка на увеличаване обема на производствено-търговската дейност (финансиране строителството на нови филиали, разширяване обема на реализацията за сметка на усвояване на нови видове продукти и др.; б намаляване на операционните разходи (финансиране на своевременната замяна на физически остарялото оборудване, обновяване на морално остарелите дълготрайни активи. Формирането на финансови ресурси (особено от външни източници) не е самоцелно, а винаги се подчинява на задачи те за ефективното им използване в операционната дейност.

3. Операциите, свързани със финансовата дейност на фирмата са стабилни, т.е. осъществяват се постоянно. Това се дължи на факта, че всяко предприятие в процеса на своето развитие се нуждае не само от собствени ресурси, но и от външно финансиране и следователно се налага постоянно обслужване на финансовите ресурси, привлечени от външни източници. Сама фирмите, свиващи своята дейност, а съответно и инвестиционната активност, могат да не привличат ресурси от външни източници.Но дори и при временно прекратяване на операционната дейност във връзка с неблагоприятна конюнктура на стоковия пазар, финансовата дейност на предприятието не се прекратява до пълната му ликвидация - извършват се операциите по събиране на вземанията, реализация на отделни финансови активи, разчет с бюджета.

4. Формата и обема на финансовата дейност до голяма степен зависи от отрасловите особености и организационно-правните форми на предприятието. Видът на отрасъла влияе върху продължителността на операционния цикъл, сезонност на производството, потребността от капитали, съотношението собствен заемен капитал. Правно-организационната форма влияе на състава на ползваните външни източници (емисия на ЦК).

5. Финансовата дейност на предприятието определя специфичния характер на формираните парични потоци във фирмата. Така например, в процеса на привличане на заемни средства специфичното е, че входящият паричен поток (постъплението на заемните парични средства) винаги и по-малък от изходящия паричен поток (обслужването и връщането на дълга, въпреки, че на определени периоди този процес може да носи и временно обратен характер. В същото време паричните потоци по финансиране на инвестициите (отрицателния паричен поток) при избора на ефективни обекти и инструменти е по-малък от постъпленията, на последните се появяват след известно време, т.е. съществува "Лаг на закъснение" и трябва да се дисконтират.

6. Финансовата дейност на предприятието е свързана непосредствено с финансовия пазар - паричния и капиталов. Затова резултатите от нея да голяма степен зависят от колебанията и конюнктурата на различните сегменти на финансов пазар. Ако колебанията в конюнктурата на стоковия и финансовия пазар не съвпадат (например, при увеличение на търсенето на стоковия пазар на продукцията на фирмата и при спад на предлагането на ресурси на финансовия пазар и повишаване на цената им) се създават проблеми в развитието на фирмата.

7. Операциите, свързани с финансовата дейност на предприятието, генерират специфични видове рискове, обединени в понятието "Финансов риск". Главни източници на този риск са рискът от изпадане в неплатежоспособност и риск за загуба на финансовата устойчивост на предприятието. Рискът от неплатежоспособност се предизвиква при нарастване на финансовата задлъжнялост на предприятието и невъзможността за обслужване на дълга. Рискът от загуба на финансова устойчивост се генерира от несъответствието на финансовата и на имуществената структура на фирмата, нарушаването на златното балансово правило. По възможните последствия тези рискове се отнасят към най-опасните и формират непосредствена заплаха от фалит. Оценката на финансовата дейност до голяма степен зависи и от равнището на финансовия риск.

8. Финансовата дейност осигурява стабилизацията на икономическото развитие на предприятието. Инструменти за стабилизацията се явяват формираните в процеса на финансовата дейност различни резервни и други парични фондове за посрещане на непредвидените колебания на конюнктурата не само на финансовия, но и на стоковия пазар, намаляване обема на операционната дейност, а съответно на операционната печалба. Колкото по-големи са тези фондове,толкова по-добре се гарантира реализуемостта на задачите, свързани с неговото икономическо развитие през предстоящия период.

9. Финансовото състояние на предприятието, отразяващо резултатите от финансовата дейност, в условията на пазарна икономика е основен индикатор за ефективността на стопанката му дейност като цяло. Равнището на финансовото състояние на предприятието формира неговия делови имидж сред партньорите на стоковия и финансовия пазари, характеризира степента на неговата конкурентно способност на тези пазари, и е потенциал за осигуряване на високи темпове на икономическото му развитие и нарастване на пазарната му стойност.

Въпрос 5 Държавно регулиране на финансовата дейност на фирмата

Сложността и многоаспектността на финансовата дейност на предприятието в условията на преходна икономика определя необходимостта от държавното й регулиране. Както разкрива световният опит, такова регулиране се осъществява и в страните с развита пазарна икономика, без да встъпва в противоречие със самостоятелността на предприятието при избора на форми и методи за осъществяване на своята финансова дейност.

Държавното регулиране на финансовата дейност на предприятието е процес на нормативно-правно регламентиране на условията за формирането на вътрешните и външни финансови отношения и осъществяването на основните финансови операции.

Направленията, формите и методите на държавното регулиране на финансовата дейност на предприятието се различават в отделните страни. То се определя от редица фактори като:

- равнище на икономическото развитие на страната;

- степента на интегрираност със световната система,

- многообразието на формите на финансовите отношения на икономическите субекти,

- равнището на развитие на финансовия пазар и неговата инфраструктура,

- многообразието на използваните финансови инструменти и други.

Като отчита тези фактори, държавата разработва държавната финансова политика, определя насоките, формите и методите на регламентация на финансовата дейност на стопанските субекти. Държавната финансова политика представлява целенасочено правно регулиране на отделните аспекти на финансовата дейност на стопанските субекти от държавата, в съответствие със стратегията и конкретните условия на икономическото й развитие. Осъществяването, в съответствие с изискванията на държавната финансова политика, централизирано нормативно-правно регулиране на финансовата дейност на предприятието влияе върху:
• избора на правнорганизационна форма на бизнеса,
• осъществяваните финансови операции,
• избора на различни видове финансови инструменти,
• защитата на партньорите във финансовите сделки,
• равнището на ефективност и риска на финансовата дейност.

Прекалено твърдото регулиране на финансовата дейност на предприятията, съществено намалява тяхната самостоятелност в сферата на приеманите финансови решения, влияе отрицателно на доходността на финансовите операции, намалява общото равнище на риска. В същото време, недостатъчното държавното регулиране на финансовата дейност на предприятията не позволява да се постигне синхрон със стратегическите цели и задачи за икономическото развитие на страната, увеличават се арбитражните спорове между участниците във финансовите сделки, тъй като неадекватно се тълкуват условията за осъществяването им, нараства финансовия риск на стопанските субекти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.