Финансова устойчивост


Категория на документа: ФинансиУниверсистет за национално и световно стопанство
Специалност Публична администрация

Доклад
По Местни финанси и администрация
На тема:
Финансова устойчивост

Изготвили: Проверил:
Марина Чевдар Доц. Д-р Е.Пенкова
Ф.н 1043443
Ирина Куца
Ф.н: 1043452
Група 2043
Поток 207

2013г.
гр. София

Централен елемент на бюджетната система на местните органи на самоуправление е финансовата стабилност. Тази финансова стабилност е свързана със формирането и използването на средствата по местния бюджет. Показателите отразяват до каква степен бюджетът на общините е балансиран, доколко имат проблеми в приходната или разходната част на бюджета, както и степента на задлъжнялост. За тази група показатели се определя кой показател влияе положително и кой отрицателно върху финансовата устойчивост на общината. Влияние в положителна посока оказва само изменението на бюджетния излишък спрямо общите приходи, другите два показателя влияят отрицателно върху оценката на общините. Стойността на показателите отново се трансформира в точки, като по този начин не се изменят реално изчислените нива на съотношенията. Начинът за изчисление следва логиката на определената посока на въздействие - при показателите с положително влияние се прибавят 100 единици, докато при тези, които влияят отрицателно се изваждат 100 единици от стойността на показателя.
Показатели за финансова устойчивост:
* Бюджетно салдо спрямо общите постъпления
-проследява разликата между приходите и разходите в рамките на бюджетния период, отнесена към общите постъпления на общината. Изменението в постъпленията и разходите може да формира бюджетен излишък или бюджетен дефицит. Най-общият начин да се установят възможностите на общината да създава приходи е да изследва съотношението между бюджетното салдо и общите постъпления. По същество от равнището и динамиката на този показател могат да се правят изводи за рационалното използване на разполагаемите ресурси. Колкото по-голям е натрупаният дефицит, толкова финансовата устойчивост на общината се счита за застрашена.
таблица : Бюджетно салдо спрямо общите псотъпления
Наименоваие
31.03.2012г.
Оценка
31.03.2013г.
Оценка
Челопеч
79,85%
179,85
64,25%
164,25
Чавдар
63,00%
163,00
40,13%
140,13
Шабла
12,62%
112,62
38,39%
138,39
Борино
-46,59%
53,41
-41,25%
58,75
РакитовоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансова устойчивост 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.