Финансови пазари


Категория на документа: Финанси


1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВИЯ ПАЗАР. Същност и обхват на финансовия пазар. Особености на финансовия пазар. Класификация на финансовите пазари. Пазар на ценни книжа.

Във всяка страна с развита пазарна икономика съществува система от отделно обособени пазари. Всички те функционират на основата на развитието на стоково-паричните и разменни отношения и свързаните с тях институции.

В широк смисъл на думата финансовият пазар обхваща покупко-продажбата на всички видове финансови активи. Най-вече това са паричните средства, кредитите, валутата, търговските ценни книжа, депозитните сертификати, инвестиционните ценни книжа, дериватите.

В тесен смисъл на думата финансовият пазар се оприличава преди всичко на място, където се търгува с различни видове финан сови инструменти - акции, облигации, деривати. В съзнанието на обикновения инвеститор играта на борсата и дори самата институция фондова борса е синоним на финансов пазар.

Ето защо, от икономическа гледна точка финансовият пазар е икономическо пространство, в което емитенти, инвеститори и посредници с помощта на електронни и комуникационни системи извършват сделки за собствена и чужда сметка с различни видове финансови активи.

Финансовият пазар в дадена страна е система от отделно обособени пазари, на които се търгува с различни видове финансови активи.

Основните подпазари в структурата на финансовия пазар са: кредитният пазар, валутният пазар, пазарът на търговски ценни книжа, пазарът на депозитни сертификати, пазарът на акции, пазарът на облигации, дериватният пазар.

Особеностите при проявлението на тези подпазари са по отношение на: видовете финансови активи,които се търгуват на тях;основните играчи или участници в сделките и др.

Кредитният пазар е един от основните пазари във всяка страна. Освен кредити на икономически агенти - фирмите и населението, банките могат да предоставят кредити и на сродни институции, т.е. на други търговски банки. Само централите на банките могат да играят на т.нар. междубанков пазар.

Валутният пазар е определящ за икономиката на държавата и е от особена важност за икономическите агенти. Валута търгува както държавата при обслужването на вътрешния и външния си дълг, така и фирмите, банките, инвестиционните посредници и обикновените граждани. Валутният пазар няма физическо място на същес-твуване, тъй като търговията се извършва с помощта на електронна и комуникационна система в която са включени посредством своите работни места или персоналните компютри милиарди играчи.

Пазарът на търговски ценни книжа е особено разпространен в страни с развито полично обръщение и добър контрол върху това обръщение. В голяма част от европейските страни търговските ценни книжа се отъждествяват с полиците в техните две разновидности - запис на заповед и менителници. Механизмът на търговия на пазара на търговски ценни книжа се определя от банките, тъй като те са местата, където се провеждат покупко-продажбите. Контролът върху надеждността на сделките е предоставен също на банките и за да се игнорират случаите на измами, банките изискват търговските ценни книжа да са обезпечени чрез авал или акцепт от други платежоспособни гаранти.

Пазарът на депозитни сертификати е развит изключително в страните с пазарна икономика. Депозитните сертификати дават възможност на инвеститорите да правят срочни депозити в банки и да търгуват с тях. Мястото на този пазар е в банките и те самите се грижат за механизма на търговия и контрол.

Пазарът на акции е един от най - известните и атрактивните в света. На него се търгуват различни видове дялови инструменти - обикновени, привилегировани, конвертабилни и т.н. акции. Механизмът на търговия е електронен и желаещите да реализират печалба от търговия с акции е необходимо да пуснат своята поръчка при брокера си или сами да направят това от персоналния си компютър. Контролът върху операциите се извършва от държавен или независим орган. В Америка това е Комисията по борсови операции, а у нас - Комисията по финансов надзор.

Пазарът на облигации е първият възникнал в света пазар, на който се търгуват ценни книжа. Така е, защото преди да възникнат акциите, то облигациите в лицето на държавните заеми са били отдавна известни. Днес пазарът на дългови ценни книжа заема първо място по обем на търгуваните облигации сред пазарите на инвестиционни ценни книжа. На него се търгуват държавни, общински и корпоративни облигации.

Проф. Младенов прави следната квалификация на финансовите пазари:

1.Според характера на инструмента са: пазари на дълг и пазари на акции;

2. Според момента от живота на финансовите инструменти са: първични и вторични пазари

3. Според институционализирането са: борсови и извънборсови пазари

4. Според срока на операциите са:парични и капиталови пазари.

Пазарът на ценни книжа е специфичен финансов пазар, система от отделно обособени места, където за първи и пореден път се срещат търсенето и предлагането на свободни парични средства и финансови инструменти, като с помощта на посредници и чрез информационна техника и механизъм на търгуване се удовлетворяват потребностите на контрагентите в сделката.

1. От гледна точка на първичното придобиване и последващото търгуване с ценните книжа, пазарът на ценни книжа се разделя на : първичен и вторичен.

На първичния пазар ценната книга се "ражда" и достига за първи път в ръцете на даден физически или институционален инвеститор. По-конкретно тук се осъществява емисията и пласирането на ценните книжа. На вторичния пазар вече емитираните и първоначално придобити ценни книжа могат да сменят многократно собствениците си, като се търгуват по определени правила.

2. От гледна точка на спецификата на отделните финансови инструменти и търговията с тях, пазарът на ценни книжа се разделя на: пазар на акции, пазар на облигации, пазар на държавни ценни книжа и пазар на деривати.

3. От гледна точка на дейността на посредниците пазарът на ценни книжа се разделя на: аукционен, брокерски и дилърски.

Аукционният пазар на ценни книжа е такъв пазар, на който покупко-продажбата на финансовите инструменти се осъществява на специално организирани търгове. Той е разпространен при търговията с ДЦК, а също и при покупко-продажбата на акции на някои фондови борси.

Брокерският пазар на ценни книжа се характеризира с посредничеството на т.нар. брокер. Той е лице, което играе за чужда сметка (на клиента) и печели от комисиона, наречена още брокеридж или куртаж. Целта на брокера е да осъществи сделката при най-изгодни за клиента условия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансови пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.