Финансовият анализ от гледна точка на инфраструктурните проекти


Категория на документа: ФинансиИнвестиционните решения са заложени в същината на всяка стратегия за развитие. Икономическият растеж и благосъстояние зависят от производствения капитал, инфраструктурата, човешкия капитал, познания, общата производителност и качеството на институциите. Всички тези съставки на развитието в известна степен предполагат, че трябва да се вземе трудното решение да се вложат икономическите ресурси в настоящето с надеждата за извличане на бъдещи ползи, като по този начин се залага на далечен и неясен бъдещ времеви хоризонт. При инвестиции в телекомуникациите или пътния транспорт икономическата възвръщаемост се ползва от обществото сравнително бързо след приключването на проекта. Инвестициите в основното образование означават залагане на бъдещото поколение и включват период над двайсет години преди да могат да се отчетат резултатите от увеличения човешки капитал. Опазването на околната среда изисква от компетентните органи за вземане на решения да мислят в дългосрочен план, както става ясно от настоящия дебат върху изменението на климата. При вземането на всяко инвестиционно решение се налага претегляне на разходите спрямо ползите под една или друга форма и е необходимо някакво изчисление във времето, за да могат да се съпоставят разходите с ползите при натрупването им през различните години. Подобни изчисления се извършват ежедневно от частни компании и от публичния сектор на национално, регионално и местно равнище. Тъй като служебното ми поприще е публичния сектор и по - конкретно перспективите, които предоставят Структурните фондове и Кохезионния фонд за подпомагане на инвестициите и регионалното развитие чрез капиталови безвъзмездни помощи, както и чрез ефекта на привличане на инвестиции, оказван върху други финансови източници, в настоящата курсова работа съм разгледала финансовия анализ от гледна точка на гореописаната уникална рамка за планиране на инвестиции.

2. Оценка на инвестиционен проект

Оценката на всеки един инвестиционен проект е структурирана в шест основни стъпки:
* Представяне и обсъждане на социално-икономическия контекст и целите на проекта

Първата логична стъпка в оценката на проекта е качествено обсъждане на социално - икономическия контекст и целите, които пряко или косвено се очаква да бъдат постигнати чрез инвестицията. Същото включва разглеждане на връзката между целите и приоритетите, заложени в оперативната програма, националната стратегическа референтна рамка и съответствие с целите на фондовете на ЕС. Резултатите от обсъждането са базата за оценка на обосновката и съгласуваността на проектопредложението с политиките.
* Ясно идентифициране на проекта

Идентифицирането означава, че обектът е самодостатъчна анализационна единица, т.е. нито една съществена черта или компонент няма да попаднат извън обхвата на оценката (мост, построен наполовина не е мост), косвени ефекти и ефекти в мрежата ще бъдат адекватно отчетени (напр. промени в градски структури, промени в използването на други видове транспорт) и съответните разходи и ползи ще бъдат внимателно разгледани (кой има право?).
* Технико-икономическо проучване за осъществимост на проекта и на алтернативните варианти

Типичният анализ за осъществимост на проекта следва да потвърди, че местният контекст е благоприятен за реализиране на проекта (напр. не съществуват физически, социални или институционално обвързващи ограничения), търсенето на услуги за в бъдеще ще бъде адекватно (дългосрочни прогнози), подходящата технология е налице, размерът на оползотворяване на инфраструктурата или предприятието няма да разкрие прекомерен излишен капацитет, уменията на персонала и управлението ще бъдат налице, обосновката на идейния проект (мащаб, местоположение и др.) спрямо алтернативните сценарии ("да се работи както обикновено", "да се направи минималното", "да се направи нещо" и "да се направи нещо друго").
* Финансов анализ

Той трябва да се основава на подхода на сконтираните парични потоци. Европейската комисия предлага референтна стойност за реалния финансов сконтов коефициент в размер на 5%. Системата от счетоводни таблици следва да показва входящите и изходящи парични потоци, отнасящи се до:

- общия размер на инвестиционни разходи

- общия размер на оперативните разходи и приходи;

- финансова възвръщаемост на инвестиционните разходи: ФННС(И) и ФНВ(И);

- източници на финансиране;

- финансова устойчивост;

- финансова възвръщаемост на националния капитал: ФННС(К) и ФНВ(К);

Последният показател отчита въздействието на безвъзмездната помощ от Европейския съюз върху националните (публични и частни) инвеститори. Времевият хоризонт трябва да съответства на икономическия живот на основните активи. Подходящата остатъчна стойност трябва да се включи в отчетите в крайната годината. Общата инфлация и относителните ценови промени трябва да бъдат отчитани по последователен начин. По принцип ФНВ(И) може да бъде много ниска или отрицателна за проекти в публичния сектор, докато ФНВ(К) за частни инвеститори или публично - частни парньорства /ПЧП/ обикновено е положителна.
* Икономически анализ

Икономическият анализ изисква проучване на нетното въздействие на проекта върху икономическото благосъстояние. То се извършва в пет стъпки:

- наблюдаваните цени или публични тарифи се преобразуват в "цени в сянка", които по - пълноценно отразяват социалната алтернативна цена на стоките;

- външните фактори (въздействия) се отчитат и получават парично изражение;

- косвените ефекти се включват ако са релевантни (т.е. ако не са вече уловени от цените в сянка);

- разходите и ползите се сконтират с реален социален сконтов коефициент (предложени референтни стойности на ССК: 5,5% за страни, участващи в процеса на сближаване и страни бенефициенти на инструментите за предсъединителна помощ /ИПП/, както и за други региони в рамките на цел сближаване с високи изгледи за растеж, 3,5% за региони в рамките на цел конкурентноспособност);

- изчисляване на икономическите показатели за изпълнение: икономическа нетна настояща стойност (ИННС), икономическа норма на възвръщаемост (ИНВ) и съотношението ползи - разходи (П/Р).
* Оценка на риска
Оценката на проекта трябва да съдържа оценка на рисковете, свързани с проекта. За тази цел отново са предложени пет стъпки:

- анализ на чувствителността (определяне на критични променливи, елиминиране на детерминирано зависими променливи, анализ на еластичността, избор на критични променливи, анализ на сценарии)

- предположение за разпределението на вероятността за всяка критична променлива;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансовият анализ от гледна точка на инфраструктурните проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.