Финансовият анализ от гледна точка на инфраструктурните проекти


Категория на документа: Финанси- изчисление на разпределението на показателите за изпълнение (обикновено ФННС и ИННС);

- обсъждане на резултатите и приемливите нива на риск;

- обсъждане на начините за намаляване на риска.
* Други подходи за оценка

При някои обстоятелства анализът на ефективността може да е полезен за сравняване на проекти с много сходни изходящи ресурси, но този подход не бива да се приема като заместител на икономическия анализ. Многокритерийният анализ, т.е. анализът с множество цели, може да бъде полезен, когато някои цели трудно могат да се обработят по друг начин и трябва да се приема като допълнение към икономическия анализ в случаите, когато поради някаква причина(и) проектът не показва адекватна ИНВ, но въпреки това кандидатът желае да кандидатства за финансиране от ЕС. Това ще се смята за извънредна стъпка, тъй като икономическия анализ е специфично изискване на регламентите на фондовете. В действителност съсредоточаването върху икономическия анализ е в съответствие с всеобщата цел на Кохезионната политика по отношение на устойчивия растеж, цел, която включва едновременно конкурентноспособност и екологични аргументи. За големи проекти (свързани със страната, не се посочва праг) анализът на икономическото въздействие може да се приема като допълнение към икономическия анализ с цел улавяне на макроикономически ефекти, които не могат да бъдат представени пълноценно от изчислените цени в сянка.

3. Финансов анализ на инвестиционен проект

Основната цел на финансовия анализ е да се използват прогнозните за парични потоци на проекта за изчисляване на подходящи показатели за нетна възвръщаемост. Фокусът на вниманието се поставя върху два финансови показателя: Финансовата нетна настояща стойност (ФННС) и финансова вътрешна норма на възвръщаемост (ФВНВ), съответно по отношение на възвръщаемост на инвестиционните разходи, ФННС(И) и ФНВ(И) и възвръщаемост на националния капитал, ФННС(К) и ФНВ(К).

Методологията за определяне на финансовата възвръщаемост се състои в използване на подхода на сконтирания паричен поток (СПП). Това води до някои предположения:

- отчитат се единствено входящи и изходящи парични потоци (обезценяване, резерви и други счетоводни елементи, които не отговарят на реалните потоци се пренебрегват);

- определянето на паричните потоци на проекта следва да се основава на инкременталния подход, т.е. на базата на разликите в разходите и ползите между сценария с изпълнението на проекта;

- натрупването на парични потоци, които се проявяват през различните години налага въвеждането на подходящ финансов сконтов коефициент за изчисляване на настоящата стойност на бъдещите парични потоци.

В това отношение е полезно позоваването на референта стойност. За периода на програмиране 2007-2013 г. Европейската комисия препоръчва като референтен параметър за алтернативната цена на капитала в дългосрочен план да се приеме реална норма в размер на 5%. Различните от референтната 5% стойности могат да бъдат оправдани по причина на специфични макроикономически условия в държавите-членки, характера на инвеститорите (ПЧП проекти) и съответния сектор. С цел осигуряване на последователност в използването на сконтови коефициенти за сходни проекти в един и същи регион/страна, Комисията насърчава държавите - членки да предоставят в докумените за указания своя собствена референтна стойност за финансовия сконтов коефициент и да я прилагат последователно при оценяване на проекти на национално равнище.

Финансовият анализ се извършва посредством последващи, взаимосвързани отчети /Фигура 1/
1. общ размер на инвестиционни разходи
2. общ размер на оперативните разходи и приходи
3. финансова възвръщаемост на инвестиционните разходи: ФННС(И) и ФНВ(И)
4. източници на финансиране
5. финансова устойчивост
6. финансова възвръщаемост на националния капитал: ФННС(К) и ФНВ(К).

Фигура 1 Структура на финансовия анализ

1. Съвкупни инвестиционни разходи
2. Съвкупни оперативни разходи и приходи
4. Източници за финансиране

3. Финансова възвръщаемост на инвестицията - FNPV(C)
5. Финансова стабилност
6. Финансова възвръщаемост на капитала - FNPV(K)

При финансовият анализ акцентът се поставя върху следните теми:

- времевият хоризонт за различните видове проекти

- социална поносимост

- принципа "замърсителят плаща".

- третиране на данъчно облаганеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансовият анализ от гледна точка на инфраструктурните проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.