Финансовият анализ от гледна точка на инфраструктурните проекти


Категория на документа: Финанси3.1.3 Промени в оборотния капитал

При някои видове проекти, в частност в промишления сектор, е налице значителна първоначална инвестиция в оборотния капитал. Нетният оборотен капитал се определя като разликата между текущи активи и текущи пасиви. Неговото увеличение за един период от време отговаря на инвестиционни разходи. Изчислението му зависи от анализа на кредитно търсене от страна на клиенти или други потребители на услугата, от технологична и бизнес информация за средно необходимите стоково - материални запаси, информация за обикновено предлагания кредит от снабдители и за предположения по отношение на паричните средства, необходими във времето.

Текущите активи включват:

- вземания;

- стоково-материални запаси във всеки етап от производствения процес;

- пари в брой и друга нетна краткосрочна ликвидност.

Текущите пасиви обхващат предимно задължения към снабдители (но не включват средни/дългосрочни дългове към снабдители на машини). Трябва да се отбележи, че подобно на текущите активи и текущите пасиви нетният оборотен капитал по естество представлява един фонд: за да се трансформира в поток се отчитат единствено инкременти натрупани година след година. В началото тези инкременти очевидно ще бъдат значителни, тъй като стоково - материалните запаси и останалите компоненти се изграждат за първи път, но в последствие ще се стабилизират и може дори да намалеят, в който случай съответно няма да има повече инвестиции в оборотния капитал или ще има деинвестиране.

3.1.4 Сконтиран стойност на нетните бъдещи приходи

Сконтираната стойност на нетните бъдещи приходи след времевия хоризонт се включва в остатъчната стойност. По конкретно, това е настоящата стойност за година n от приходите, нетни от оперативни разходи, които проектът ще успее да генерира, поради оставащия потенциал на обслужване на дългосрочните активи, чийто икономически живот все още не е изчерпан. Последният ще се равнява на нула или ще бъде незначителен при въвеждане на достатъчно продължителен времеви хоризонт. В тези случаи е важно да се запише като отрицателна инвестиция или като полза ликвидационната стойност на дългосрочните активи или оставащия капацитет за генериране на нетни приходи. С други думи остатъчната стойност може да се дефинира като фактическата ликвидационна стойност.

Тя може да бъде изчислена по три начина:

- чрез отчитане на остатъчната пазарна стойност на дълготрайните активи, както ако се продаваше в края на разглеждания времеви хоризонт; и на оставащите нетни пасиви;

- чрез изчисление на остатъчната стойност на всички активи и пасиви, въз основата на стандартна счетоводна формула за икономическа амортизация (която обикновено е различна от амортизацията за определяне на данъците върху капиталовите приходи);

- чрез изчисляване на нетната настояща стойност на паричните потоци в оставащите жизнени години на проекта.

3.2. Общ размер на оперативните разходи и приходи

Втората стъпка при финансовия анализ е изчисляването на общите оперативни разходи и приходи (ако има такива).

3.2.1 Оперативни разходи

Оперативните разходи представляват цялата информация за плащания, предвидени за закупуване на стоки и услуги, които не са от инвестиционно естество, тъй като се консумират в рамките на всеки счетоводен период. Тези данни могат да бъдат структурирани, както следва:

- преки производствени разходи (консумация на материали и услуги, персонал, поддръжка, общи производствени разходи);

- административни и общи разходи;

- разходи по продажби и разпространяване.

Всички тези компоненти взети заедно съставляват съвкупните оперативни разходи. При изчисляване на оперативните разходи всички позиции, които не водят до възникване на ефективни парични разходи следва да се изключат, дори обичайно да се включват във фирменото счетоводство (баланси и отчети за нетните приходи). По-специално следните позиции следва да се изключат, тъй като не съответстват на метода на сконтираните парични потоци:

- амортизацията, тъй като не представлява реално парично плащане;

- резерви за бъдещи разходи за подмяна в този случай също се изключват, тъй като обикновено не съответстват на реалното потребление на стоки или услуги;

- условни резервни фондове, тъй като несигурността на бъдещите потоци се отчита при анализа на риска, а не чрез фигуративни разходи;

Изплащането на лихвите се извършва по друг начин съгласно вида на последващия анализ: те не се включват при изчисляване на резултатите от изпълнението на инвестицията ФННС(И), но се включват в таблицата за анализ на възвръщаемост на капитала ФННС(К). Освен това капиталът, приходите или други преки данъци се включват единствено в таблицата за финансова устойчивост (като изходящ поток) и не се отчитат при изчисляването на ФННС(И) и ФННС(К), които се изчисляват преди приспадането. Това е продиктувано от мотивите да се избегне сложността и променливостта във времето и при правилата за облагане на капиталовите приходи в различните страни.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансовият анализ от гледна точка на инфраструктурните проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.