Финансово осигуряване


Категория на документа: Финанси


Задължителното основно осигуряване обхваща всички работещи лица и се реализира чрез вноски в полза на:фонд Пенсии ,фонд Общо заболяване и майчинство,фонд Трудова злополука и професионална болест и фонд Безработица,които се управляват от Националния осигурителен институт (НОИ) и задължителните вноски в полза на Националната здравноосигурителна каса(НЗОК).
Задължителното осигуряване се прилага само по отношение на физическите лица и едноличните търговци.Условието е те да реализират доходи от трудови и извънтрудови правоотношения(граждански договори,лица на свободна практика и др.)
НОИ и НЗОК управляват само разходите на държавните фондове за социално и здравно осигуряване.Събирането на осигурителните вноски,включително дейностите по обслужване и контрол на процеса са приоритет на НАП.
Задължителното допълнително осигуряване в България включва само пенсионното осигуряване и се реализира с помощта на т.нар. универсални и професионални пенсионни фондове,които се управляват от частни пенсионноосигурителни дружества.Задължителното допълнително пенсионно осигуряване не засяга всички работещи лица.
В зависимост от задълженията си към държавните фондове за социално и здравно осигуряване лицата се делят на:
1.Лица,реализиращи доходи на база сключен договор с работодател(трудов договор,граждански договор,договор за управление и контрол и др.)-осигуряват се за всички осигурителни рискове;
2.Лица,осъществяващи професионална дейност за своя сметка и риск(еднолични търговци,лица,упражняващи свободна професия,земеделски производители и др.).Тези лица се наричат самоосигуряващи се лица-осигуряват се само за фонд Пенсии ,допълнителни пенсионни фондове и НЗОК и по избор във фонд Общо заболяване и майчинство.
Основната разлика между тях е,че осигурителната вноска за първите се разпределя между наетото лице и неговия работодател,докато самоосигуряващите се лица са длъжни да внасят вноските изцяло за своя сметка.
-Осигурителните вноски на лицата,наети по трудов договор се определят в зависимост от техния осигурителен доход,който включва получените брутни възнаграждения.
В осигурителния доход не се включват:командировъчните,безплатната храна,задължителното работно и униформено облекло;обезщетенията,изплащани от работодателя при преместване,при смърт и др.
Осигурителните вноски за доходите от трудови правоотношения се дължат,само ако осигурителния доход е в рамките на максималния месечен осигурителен доход.Всяка година правителството определя със Закона за бюджета на ДОО максималния осигурителен доход.
Осигурителните вноски за осигурителния доход над максималния остават постоянни независимо от нарастването на личния доход на осигурителните лица.За да се гарантират проходите във фондовете на ДОО и НЗОК и да се избегнат злоупотребите при сключването на трудови договори,в България се прилагат минимални месечни прагове на осигурителния доход.
Минималния осигурителен доход за работниците и служителите се публикува всяка година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии.
-осигурителните вноски на работниците по граждански договори (договор за изработка и договор за поръчка) се дължат при условие,че минималното месечно възнаграждение е равно или е над една минимална работна заплата след приспадане на нормативно признатите разходи.Ако месечния осигурителен доход на изпълнителите е до една минимална работна заплата,те се осигуряват само за здравни злополуки.
-Осигурителните вноски на всички лица,получаващи доходи от извънтрудови правоотношения,се внасят авансово(месечно).
-Осигурителните вноски на лицата,които получават доходи от различни дейности,се внасят върху сбора от осигурителните им доходи до изчерпване на максималния месечен осигурителен доход за съответната година.
-самоосигуряващите се лица правят осигурителни вноски всеки месец върху избран от тях доход.
Годишният осигурителен доход не може да бъде по-голям от дванадесеткратния размер на максималния месечен осигурителен доход.
Окончателната осигурителна вноска се дължи върху осигурителен доход,определен като разлика между декларирания годишен доход от дейността на лицето и сбора от доходите ,върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.Тя се внася до 30 април на годината,следваща годината на придобиване на дохода.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово осигуряване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.