Финансово счетоводен анализ на разходите на фирма


Категория на документа: Финанси


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА "Счетоводство и контрол"

Василка Бориславова Спасова

фак. № 9188, 5 група

Финансово счетоводен анализ на разходите

ЕТ"Илия Линчев"-Велинград.

Разработил:...................... Научен ръководител: .............

/В. Спасова/ /доц.д-р. .Костова/

ВАРНА

2009

СЪДЪРЖАНИЕ:

УВОД
I.Глава първа Теоретико-методологически проблеми на разходите 5
1.1 Същност, обхват и значение на разходите за развитието на произво- дството 6

1.2. Класификация, номенклатура и структура на разходите 9
1.3.Методи за икономически анализ на разходите 14 1.4.Показатели за икономическа оценка на разходите 21

1.5.Фактори, обуславящи развитието на разходи 25
ІІ. Глава втора Анализ на разходите на ЕТ "Илия Линчев"Велинград29
2.1.Кратка характеристика на фирмата 30
2.2.Анализ на общата сума на разходите на ЕТ"Илия Линчев"-Велинград 31

2.3.Анализ на структурата на разходите 37
2.4.Анализ на влиянието на основнте фактори върху общата сума на разходите за обръщение на " ЕТ"Илия Линчев"-Велинград 52
2.5.Анализ на равнището на разходите 65
2.6.Изследване влиянието на числеността на персонала, индивидуалната производителност на труда и средната работна заплата върху разходите за заплащане на труда 67
ІІІ. Трета глава Основни резерви и насоки за оптимизиране на разходите на ЕТ "Илия Линчев" - Велинград 76

3.1.Повишаване производителността на труда и стокооборота 78
3.2.Качеството на изходните суровини и материали, като резерв за намаляне на разходите за материали 84
3.3.Внедряване на челна технология 85
3.4.Вътрешен контрол - резерв за снижаване на разходите 86
3.5.Организация на производството 87стр
3.6.Усъвършенстване на системата за прогнозиране и нормиране на разходите87стр
Заключение 90
Използвана литература 94
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово счетоводен анализ на разходите на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.