Финансово счетоводен анализ на разходите на фирма


Категория на документа: ФинансиКато цяло бихме могли да определим дейността на ЕТ "Илия Линчев" - Велинград - като не особено ефективна за изследвания период, позовавайки се на обстоятелството, че за четирите разглеждани години не е реализирана печалба. Усилията на ръководството следва основно да бъдат насочени към постигане на положителен краен финансов резултат. Въз основа на това можем да отправим някои препоръки към ръководството на предприятието, а именно:

1. Да се повиши производителността на труда, изразяваща се в по-висока степен на ефективност от работата на персонала, повишаване на квалификацията му, пълноценно използване на материалната база;

2. Да се подобри контрола в предприятието;

3. Да се подобри и усъвършенства методиката на планиране и отчитане на текущите разходи;

Считаме, че посочените препоръки имат характера на приемлива алтернатива за повишаване на ефективността от управлението на дейността, в частност на разходите в ЕТ "Илия Линчев" - Велинград. Именно посредством системното им прилагане и развитие от страна на ръководството и целия колектив на предприятието е възможно постигане на намаляването на разходите и системна реализация на положителен краен финансов резултат.

В заключение на посоченото относно резервите и пътищата за управление на разходите на ЕТ ''Илия Линчев''-гр. Велинград, бихме могли да направим следните изводи:

1. Променящите се икономически условия у нас накараха фирмите в сферата на този бизнес да разберат, че управлението на трудовите, финансовите и материалните им ресурси е от жизнено важно значение за тяхното оцеляване и развитие;

2. Разходите пряко влияят върху размера на печалбата, цената на предлаганите продукти и услуги и рентабилноста. Това са показатели, които формират икономическата ефективност на фирмата:

3. Основополагаща тенденция в управлението на разходите е свеждането им до разумния минимум, така че при паралелно подобряване на качеството на предлаганите услуги и продукция даа се реализират максимално допустими положителни резултати.

4. Моделирането и поддържането на адекватна структура на текущите разходи в дейноста на фирмата спрямо поставени бизнес цели и възможности за реализацията импредставлява реален израз на усилията на управленското тяло за оптимизиране на разходите;

5. Периодичното анализиране на имащите отношение към осъществяването на дейноста на фирмата, макро и микроикономическите условия, е фактор за мобилноста на системата за управление на разходите;

6.Посочените в тематичното развитие на глава трета съществуващи резерви за оптимизиране на структурата на разходите в дейноста на ЕТ "Илия Линчев"- гр. Велинград следва да се възприемат като насоки, чието осъществяване смятаме, че биха допринесли в допълнителна степен за повишаване на ефективноста на предприятието през следващите отчетни периоди.

Използвана литература

1. Закон за счетоводството, В сила от 1.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.98 от 16 Ноември 2001г., изм. ДВ бр. 106/2008 г.
2. "Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия",В сила от 01.01.2005г. Обн. ДВ. Б.30 от 07.04.2005г., изм. ДВ. Бр. 86 от 26.10.2007г.,в сила от 01.01.2008г.
3. Бакалов,Н. И др.- "Счетоводство на предприятието", "Стено",2005г.
4. Вайсилова,Е.-" Счетоводен анализ на разходите при оптимизиране на производството", сп.Български счетоводител бр.22 2004г.
5. Дурин,Ст., Дурина,Д.- "Счетоводство на предприятието", "ФорКом", 2007г.
6. Илиев,Г.- "Корпоративно счетоводство", "ФорКом",2008г.
7. Радилов,Д.- "Икономическа статистика", "ИУ-Варна",2008г.
8. станкулов,Ц.-"Даначно облагане на разходите и приходите на фирмите","Икономика- прес"2006г.
9. Тодоров,Г.- "Финансово-счетоводен анализ", "Стено-Варна",2008г.
10. Трифонов,Т.- "Корпоративен счетоводен анализ", "Тракия-М",2007г.
11. Трифонов,Т.,Трифонава,С.- "Финансов анализ на фирмата", "Сиела-София",2007г.
12. Трифонов,Т.- "Счетоводен анализ по метода на съкратената себестойности метода на съкратената счетоводна печалба", ИК"Сиела",2007г.
13. Отчет за приходите и разходите на фирма ЕТ "Илия Линчев" Велинград

1 "Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия",В сила от 01.01.2005г. Обн. ДВ. Б.30 от 07.04.2005г., изм. ДВ. Бр. 86 от 26.10.2007г.,в сила от 01.01.2008г.

Доц.д-р.Г.Тодоров, "Финансово-счетоводен анализ", "Стено-Варна", 2008г.
3 проф.дин. Н.Сълова, гл.ас.д-р В.Димитрова, "Организация и технология на търговията", Варна, Университетско издателство 2002г.
??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово счетоводен анализ на разходите на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.